Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Педіатрія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / О. В. Тяжка [та ін.] ; за ред. О. В. Тяжкої ; Нац. МУ ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — Вид. 5-те, випр. та допов. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 1152 с.

УДК:
616-053.2 П 24
Автор:

У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш поширених дитячих соматичних хвороб (розділ ІІ), дитячих інфекційних хвороб (розділ ІІІ) та дитячого туберкульозу (розділ ІV). Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на ІІІ–VІ курсах. До кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при вивченні даного матеріалу, і тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми. Підручник рекомендується для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для інтернів і лікарів.

Читати повністю

Biological chemistry [Text] : textbook for students of medical and pharmaceutical faculties / Yu. I. Gubskyi. — 2nd ed. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 488 p.

УДК:
612.015 G92
Автор:
Gubskyi, Yu. I.

The textbook in Biological Chemistry consists of 30 chapters made up of text material and plentiful illustrations, including chemical formulas, reaction equations, drawings depicting complicated intracellular transformations of biomolecules, and metabolic “charts”. The textbook is intended for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine.

.

.

Читати повністю

Фармацевтична хімія : підруч. для студентів вищ. фармацевт. навч. закл. і фармацевт. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий [та ін.] ; ред. П. О. Безуглий ; Нац. фармацевт. ун-т. — Вид. 3-тє, випр., доопрац. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 456 с.

УДК:
615.011:54 Ф 24
Автор:

У підручнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, подано приклади одержання лікарських речовин і наведено методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин. Підручник призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів.

Читати повністю

Інфекційні хвороби : підруч. для студентів віщ. мед. навч. закл. / О. А. Голубовська [та ін.] ; ред. О. А. Голубовська. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Медицина, 2018. — 688 с.

УДК:
616.9 І-74
Автор:

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики. Для підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагностики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни «Iнфекційні хвороби» для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму — Болонського процесу. У книзі надано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. Для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.

Читати повністю

Ендокринологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. М. Боднар [та ін.] ; ред. П. М. Боднар ; авт. передм. В. М. Мороз ; Нац. акад. мед. наук України. — Вид. 4-те, онов. та допов. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 456 с. : іл. — (Національний підручник)

УДК:
616.43 Е 62
Автор:

Четверте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією.

Читати повністю

Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. МОЗ України / М. І. Швед [та ін.] ; ред. М. І. Швед. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. — 312 с.

УДК:
616.1/.4-083.98 Е 45
Автор:

У навчальному посібнику викладено матеріал з основ організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вигляді запитань і відповідей. Видання відповідає типовій навчальній програмі «Екстрена і невідкладна медична допомога», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). У ньому подано основні протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори посібника адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Наведені діагностично-лікувальні алгоритми застосовують при більшості передбачених навчальною програмою невідкладних станів, вони дозволяють встановити головні типові синдроми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги і на їх основі вибрати протокол з медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування. Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів з медицини невідкладних станів та загальної практики — сімейної медицини, викладачів профільних кафедр.

Читати повністю

Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України / О. Д. Луцик [та ін.] ; ред.: О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 592 с. — (Національний підручник).

УДК:
611.018 Г 51
Автор:

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців – гістологів та ембріологів – з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з типовою програмою нормативної навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія, ембріологія”, затвердженою МОЗ України 14.05.2013 р., з урахуванням кращих зарубіжних аналогів. Порівняно з попередніми виданнями у книзі представлені повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книга збагачена прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в ієрархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності.

Читати повністю

Oral and maxillofacial surgery [Text] / V. Malanchuk [et al.] ; ed. V. Malanchuk. — 2nd ed., updated. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — Пер.загл.: Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Pt. 2. — 2018. — 296 p. : іl. — Adopted by the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter № 1/11-10388 of 10.11.2010 ).

УДК:
616.31-089 O-68
Автор:

This textbook (the second part of a full edition) represents the contemporary theoretical views and operating techniques in the field of oral and maxillofacial surgery based on investigations and achievements of Ukrainian and world’s science. All materials fully match new study program developed at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of the Bogomolets National Medical University as leading school in Ukraine. It is intended for IV-V course students of stomatological faculties of medical universities and practicing doctors.

Читати повністю

Oral and maxillofacial surgery [Text] / V. Malanchuk [et al.] ; ed. V. Malanchuk. — 2nd ed., updated. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — Пер.загл.: Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Pt. 1. — 2018. — 440 p. : іл. — ISBN 978-966-382-672-1

УДК:
616.31-089 O-68
Автор:

This textbook (the first part of full edition) represents the contemporary theoretical views and operating techniques in the field of oral and maxillofacial surgery based on investigations and achievements of world’s science. All materials fully match new study program developed at the Department of Oral and Maxillofacial surgery of Bogomolets National Medical University as leading school in Ukraine. It is intended for III—IV course students of dental faculties of medical universities and practicing doctors.

Читати повністю

Obstetrics and Gynecology [Text] : textbook for students of higher medical education establishments : in 2 vol. / V. I. Gryshchenko [et al.] ; ed.: V. I. Gryshchenko, M . O. Shcherbina. — 2nd ed. — Kyiv : Medicine, 2018. Vol. 2 : Gynecology. — 2018. — 352 p. — Allowed by the Ministry of Public Health of Ukraine ; Published in accordance with the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 502 of 22 June 2010.

УДК:
618 O-17
Автор:

Improvement of the quality of training the students of higher medical institutions is connected with the improvement of forms and methods of teaching subjects, as well as the introduction of the latest achievements of modern forms, learning the high standard and control of the level of knowledge. The materials presented in this textbook are based on the program of studying the subject “Obstetrics and Gynecology” on the position of evidence-based medicine and the transition to the Bologna process. Orders of Ministry of Public Health of Ukraine “On the Organization of Inpatient Obstetric and Neonatal Care in Ukraine”, as well as mo­dern methods of diagnosis and treatment of gynecological patients are used in the textbook. Each unit contains test tasks and clinical cases with answers to check up the students’ know­ledge. At the end of each subunit there is the list of practical skills that the students should master. For students of higher medical education institutions of the 3rd–4th levels of accreditation.

Читати повністю

Obstetrics and Gynecology [Text] : textbook for students of higher medical education establishments : in 2 vol. / V. I. Gryshchenko [et al.] ; ed.: V. I. Gryshchenko, M . O. Shcherbina. — Kyiv : Medicine, 2018. Vol. 1 : Obstetrics. — 2018. — 392 p. — Allowed by the Ministry of Public Health of Ukraine ; Published in accordance with the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 502 of 22 June 2010.

УДК:
618 O-17
Автор:

Under current conditions in the sphere of improvement of the quality of student training at higher medical education institutions and deepening of their knowledge in the field of obstetrics it becomes absolutely necessary to publish textbooks, which cover the issues of obstetrics and correspond to current education programs. The textbook has been created according to the new obstetrics curriculum and in accordance with the Bologna process requirements. The book describes the latest achievements of Ukrainian and world obstetric science, deals with physiological aspects of pregnancy and childbirth, major factors of etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of diseases during pregnancy, labor and postpartum period. Fundamentals of obstetric care in Ukraine are presented considering orders of the MPH of Ukraine, clinical protocols, standards of medical education. For students of higher medical education institutions of the 3rd–4th levels of accreditation.

Читати повністю

Clinical neurology [Text] / V. A. Gryb [et al.] ; ed. V. A. Gryb ; Ivano-Frankivsk National Medical University. — [S. l. : s. n.], 2016. — 324 p. : il. — Rec. by Commission of therapeutic disciplines of Ivano-Frankivsc National Medical University (protocol № 22 of June 22, 2016) and decision of the Ivano-Frankivsc National Medical University Academic Council (protocol № 15 of August 30, 2016).

УДК:
616.8 C61
Автор:

This manual highlights the key areas of clinical neurology, which are represented in the program for the maintenance of educational process on discipline «Neurology», specialty 7.12010001 Medicine of the Medical Faculty. Essential for university students, interns, doctors, neurologists.

Читати повністю

Basics of anesthesiology and intensive care [Text] = Основи анестезіології та інтенсивної терапії : handbook for English speaking students of Hiqner Medical Establishments of IV level of accreditation / L. Kovalchuk [et al.]. — Ternopil : Ukrmedknyha, 2014. — 220 p. — Rec. by the Ministry of Education and Science of Ukraine

УДК:
616-089.5 B29
Автор:

This textbook contains modern anesthesiology and intensive care standards and algorithms of most important intensive care skills, including the latest С PR protocol. It can be used by medical students and junior doctors, who want to get basic anesthetic and intensive care knowledge.

Читати повністю

Bases of Dentistry [Text] : textbook for students of higher med. education establishments with III-VIth levels of accreditation / V. O. Malanchuk [et al.] ; ed. O. M. Malanchuk. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 616 p. — Rec. by the Ministry of Public Health of Ukraine.

УДК:
616.31 B29
Автор:

In work of General Practitioner / Doctor of Family Medicine occur situations when it is necessary to get advice of a professional Dentist and set diagnosis and provide emergency dental care immediately, particularly in such diseases as acute pulpitis, periodontitis, abscesses, phlegmon of maxillofacial area, and in cases of maxillofacial trauma. The material presented in the textbook corresponds to the new Program “Basics of Dentistry” and “Educational-Qualification Characteristic of Specialist”. Diseases and their treatment presented in this textbook are described at the level sufficient not only for students but also for beginning General Practitioners / Doctors of Family Medicine. The textbook is intended for students of Medical, Medical Care, Pediatric and Pharmaceutical Departments of higher medical institutions with IVlh level of accreditation.

Читати повністю

Principles of internal medicine (cardiology, rheumatology, nephrology) [Text] : study guide for 5th course students / S. I. Smiyan [та ін.] ; ed. S. I. Smiyan = Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія) : посібник для студентів 5-го курсу / Ред. С. І. Сміян. — 2nd ed. revised and enlarqed. — Ternopil : Ukrmedknyha, 2016. — 398 p.

УДК:
616.1/.9 P 92
Автор:

The study guide is issued with a view to teach technical approach, diagnostic fundamentals, which are based on thorough knowledge of pathogenesis and diagnostic criteria of cardiological, rheumatologi с a! and nephrological diseases, using modem achievements in internal medicine. When studying the subject readers can check the knowledge gained by means of this study guide by themselves by passing the test; at the end of each chapter. The study guide broadens the awareness and skills of the students in diagnostics and treatment of cardiological, rheumatological and nephrological diseases.

Читати повністю

Brook-Hart, Guy. Complete first. B2 English Profile [Text] : student’s book with answers : for revised exam from 2015 / G. Brook-Hart. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — 250 p. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). — (Cambridge English). — ISBN 978-1-107-65617-8 : 360.00 грн. — Додатки: 1. Complete first. Class Audio CD 1 : for revised exam from 2015 / G. Brook-Hart 2. Complete first. Class Audio CD 2 : for revised exam from 2015 / G. Brook-Hart 3. Complete first. Student`s CD-ROM

УДК:
811.111 B 87
Автор:
Brook-Hart G.

Complete First Second edition is an official preparation course for Cambridge English: First, also known as First Certificate in English (FCE). It combines the very best in contemporary classroom practice with first-hand knowledge of the challenges students face. The information, practice and advice contained in the course ensure that they are fully prepared for all parts of the test, with strategies and skills to maximise their score. Informed by Cambridge’s unique searchable database of real exam candidates’ answer papers, the Cambridge English Corpus, Complete First Second edition trains students to avoid common exam mistakes, guaranteeing teachers and students the most authoritative preparation for Cambridge English: First.

Читати повністю

Thomas, Barbara. Complete first. B2 English Profile [Text] : workbook with answers : for revised exam from 2015 / B. Thomas, A. Thomas. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — 80 p. : il. — (Cambridge English). — ISBN 978-1-107-66339-8

УДК:
811.111 T 46
Автор:
Thomas B.

It combines the very best in contemporary classroom practice with first-hand knowledge of the challenges students face. The information, practice and advice contained in the course ensure that they are fully prepared for all parts of the test, with strategies and skills to maximise their score. Informed by Cambridge’s unique searchable database of real exam candidates’ answer papers, the Cambridge English Corpus, Complete First Second edition trains students to avoid common exam mistakes, guaranteeing teachers and students the most authoritative preparation for Cambridge English: First.

Face2face. [Electronic resource] : pre-intermediate Self-study DVD-ROM / N. Tims [et al.]. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).

УДК:
811.111 F12
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations. Each double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

 

Redston, Chris. Face2face. B1 English Profile [Text] : pre-intermediate student’s book / Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — 168 p. : il. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). — ISBN 978-1-107-42207-0

УДК:
811.111 R 32
Автор:
Redston Chris.

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations. Each double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

Читати повністю

Tims, Nicholas. Face2face. B1 English Profile [Теxt] : pre-intermediate workbook with key / Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — 88 p.

УДК:
811.111 T 58
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course  for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations.

Читати повністю

Melnyk, Nataliia. Histology, cytology and embryology [Text] : texbook / Nataliia Melnyk. — Kiev : Kniga-plus, 2017. — 416 p.

УДК:
611.01 M 52
Автор:
Melnyk N.

The textbook has been written to comply with the curriculum in histology, cytology and embryology for the medical and dentist faculties of a broad range of institutions of higher education of the 3th and 4th levels of accreditation. The textbook contains main chapters of histology, cytology and embryology, outlines the principal characteristics of each tissues and system of organs. The presented material was based on the most recent developments of the world histology, cytology and embryology, taking advantage of terminology in accordance with the requirements to the international nomenclature (histological, anatomical and physiological).

Читати повністю

Petrushenko, Viktor. Lectures in Philosophy [Text] : tutorial book in english / V. Petrushenko, O. Petrushenko . — Lviv : Magnolia 2006, 2018. — 284 p.

УДК:
101 P 51
Автор:
Petrushenko V., Petrushenko O.

The tutorial book is addressed to English-speaking students of higher educational institutions of Ukraine. Its structure corresponds to the practice of teaching philosophy at universities and to the historical development of this discipline. The tutorial book is characterized by a concise, but the logically connected recount of the material, which expands according to the principle «from simple to complex». At the basis of this logic is the task to trace the historical development of human thinking and cognition. At the same time, the theoretical statements are accompanied by references to the practice.

Читати повністю

Short course of pathomorphology [Text] : textbook for students in higher medical institutions of IV level accreditation / Ya. Bodnar [et al.]. — Ternopil : Ukrmedknyha, 2018. — 526 p.

УДК:
616-091 S 55
Автор:

This textbook was written in conformance with new training program in pathological morphology for higher educational establishments of Ukraine TV level Accreditation on the specialty 7.110101″Medical business” and 7.110106 “Stomatology” Direction of preparation 1101 “MEDICINE”, as well as educational-qualification characteristics and educational-professional programs training of specialists, approved by Order of MPH of Ukraine at 31/05/2011. The material of the book was worked out based on European credit-transfer system principles. Textbook is structured by modules. Its first part covers one module- general pathologic processes and tumors growth. Notional modules include theoretical knowledge base, self-control system and artwork of pathologic processes macroscopic and microscopic manifestations, guiding student to reach specific objects in creative way. The aim of the book is clearly and easily assist student to acquire habits of synthetic generalization of pathologic processes demonstration and their interpretation in cause-effect correlations. The book is intended for English medium medical Students.

Читати повністю

Терапевтична стоматологія : у 4 т. : [підруч. для студентів стомат. ф-тів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів, акад.] / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; ред. А. В. Борисенко. — Київ : Медицина. — ISBN 978-617-505-612-7 Т. 3 : Захворювання пародонта. — 2-ге вид., перероб. і допов. — 2018. — 624 с.

УДК:
616.31-085 Т 35
Автор:

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології — захворюванням пародонта. У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.  Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Читати повністю

Охорона праці в медичній галузі : [навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів та акад.] / О. П. Яворовський [та ін.]. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 208 с.

УДК:
613.6 О-92
Автор:

Навчально-методичний посібник підготовлений фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У ньому викладено загальні і спеціальні питання охорони праці в медичній галузі. Велику увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах і виробничій безпеці медичного персоналу. Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій, лікарів-інтернів і лікарів-практиків.

Читати повністю

Невідкладні стани у стоматологічній практиці : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів закл. (ф-тів) післядип. освіти, студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів й акад.] / І. М. Скрипник [та ін.]. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 224 с.

УДК:
616.31-083.98 Н 40
Автор:

У навчальному посібнику висвітлено особливості клінічної картини, діагностичні критерії та алгоритми надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя хворого станах, із якими найчастіше має справу у своїй практиці лікар стоматолог. Наведено фармакологічні препарати, їх дозування шляхи введення та послідовність застосування, а також не медикаментозні методи надання невідкладної допомоги. Для лікарів стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, магістрантів, клінічних ординаторів з фахів стоматологічного профілю, а також для студентів старших курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

Читати повністю

Stomatology [Text] : in 2 books : textbook for postgraduate education / M. M. Rozhko [et al.] ; ed. M. M. Rozhko. — Kyiv : Medicine, 2018 — . Book 2. — color ed. — 2018. — 960 p.

УДК:
616.31 S86
Автор:

In the textbook, main problems of dental service, therapeutic and surgical dentistry are eluci­dated. Sections of the textbook correspond to the curriculum and program of training in the internship on the specialty of “Stomatology”. Basic prin­ciples of delivering dental care for population, clinical picture, methods of diagnosis and treatment of hard dental tissues, perio­dontal tissues and mucous membrane of the oral cavity are stated. Problems of clinical picture, diagnosis and treatment of surgical pathology of the maxillofacial area are considered. Text of the textbook is accompanied by rich original illustrative material. It is intended for interns­stomatologists of faculties of post­diploma education, students of the Master’s course, post­graduates, resident physicians, doctors­ stomatologists.

Читати повністю

Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances According to Functional Groups [Text] : study guide for students of higher medical education establishments / O. O. Tsurkan, I. V. Nizhenkovska, O. O. Hlushachenko. — Kyiv : Medicine, 2018. — 152 p.

УДК:
615.011:54 T89
Автор:
Tsurkan, O. O., Nizhenkovska I. V., HlushachenkoO. O.

The study guide combines theoretical and methodological specific data for the quality control of pharmaceutical substances. It is recommended for senior students of pharmaceutical faculties, interns, graduate students of higher medical educational establishments — universities, institutes, and academies. The tutorial will be useful for pharmacists, and analysts-pharmacies and control-analytical laboratories, chemical-pharmaceutical production, because it contains data for the choice of indicators of quality in the formation, and pre-registration testing of analytical regulatory documents.

Читати повністю

Periodontal and Oral mukoca diseases [Text] : in 2 vol. : textbook for students of higher medical education establishments / M. Yu. Antonenko [et al.] ; ed. A. V. Borysenko. — Kyiv : Medicine, 2018 — . — ISBN 978-617-505-292-1. Vol. 2. — color ed. — 2018. — 624 p.

УДК:
616.31 P43
Автор:

The textbook presents the part of therapeutic stomatology which deals with problems of etiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, treatment, prevention and general questions of periodontal and oral mucosa diseases. The textbook deals with issues of anatomy and physiology of the periodontium and oral mucosa, clinical features, diagnosis, treatment and prevention of periodontal and oral mucosa diseases. Special attention is given to medicamental, surgical treatment (curettage, gingivectomy, flap operations etc.), physiotherapy (electrotherapy, ultrasound therapy, vacuum therapy, massage and so on). A separate chapter describes methods of examination of the patient. Self-control tests with answer keys are given for knowledge assessment. Textbook is established in accordance with the approved educational program and curriculum in therapeutic dentistry for students of higher education establishments. The textbook is intended for students of dental faculty of higher medical education establishments, interns, dentists.

Читати повністю

Otorhinolaryngology [Text] : textbook for students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies / Y. Mitin [et al.] ; ed.: Y. Mitin, Y. Deyeva. — 5th ed. — Kyiv : Medicine, 2018. — 264 p.

УДК:
616.21 O-90
Автор:

The textbook covers the key issues of ear, nose and throat diseases. Special attention is paid to the anatomy, physiology, pathology and treat­ment of ENT diseases. The data of classical and modern scientific rese­arch in different otorhinolaryngology branches are presented.  The fifth edition contains tests, new summarizing material and basic illustrations of the textbook. The textbook is intended for English-speaking students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.

Читати повністю

Ophthalmology [Text] : textbook for students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies / O. P. Vitovska [et al.] ; ed. O. P. Vitovska. — Kyiv : Medicine, 2017. — 648 p.

УДК:
617.7 O-63
Автор:

The textbook Ophthalmology is intended to provide medical students, interns, ophthalmology residents, as well as primary care physicians with a general approach to eye exam and treatment of the most common ocular diseases and emergencies.

.

.

.

Читати повністю

Occupational health and safety for healthcare workers [Text] : study guide for students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies / O. P. Yavorovsky [et al.]. — 3rd ed. — Kyiv : Medicine, 2018. — 120 p.

УДК:
613.6 O-18
Автор:

The book was written from an occupational health perspective and covers the basic concepts and definitions of life safety as a discipline, the system of interactions of man and his environment, ways of ensuring the safety of human life, health and safety laws, and the basics of occupational safety for medical and pharmaceutical workers. This guide reflects typical curriculum requirements in Occupational Health and Safety for Healthcare Workers and conforms to the Bologna Declaration. The publication is recommended for medical, stomatological, and pharmaceutical students. Recommended for 1st and 2nd year students in higher education institutions of Ukraine of the 4th level of accreditation.

Читати повністю

Family medicine [Text] : in 3 books : national textbook / L. S. Babinets [et al.] ; ed.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. — Kyiv : Medicine Publishing, 2016 — . — ISBN 978-617-505-493-2. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases. — 2018. — 376 p.

УДК:
614.2:616.1/.9 F22
Автор:

The textbook is composed in accordance with curriculum in the specialty “General Practice — Family Medicine». The textbook presents the current approach to common problems in family physician practice, highlights the main symptoms and syndromes in cardiology, gastroenterology, pulmonology, nephrology, hematology, endocrinology as well as other syndromes that general practitioner-family physician most often manages in medical practical activity. Information on the causes, pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic search algorithms in the presence of these syndromes, differential diagnosis of various diseases manifested by these symptoms and syndromes is provided in the textbook. Assessment and treatment algorithms, first aid managing and practical recommendations are proposed in detail. For students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies, internship doctors in the specialty “General Practice — Family Medicine».

Читати повністю

Family medicine [Text] : in 3 books : national textbook / O. M. Hyrina [et al.] ; ed.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. — Kyiv : Medicine, 2016 — . — ISBN 978-617-505-493-2. Book 1 : General issues of family medicine. — 2016. — 560 p.

УДК:
614.2:616.1/.9 F22
Автор:

The book explores the theoretical basis of family medicine. It also seeks to analyze the social preconditions of the need for family medicine, the main aspects of the family doctor’s practice, the working process problems as well as the means to solve them. The book summarizes years of experience in teaching family medicine at leading medical universities of Ukraine. The authors outline modern views in general practice and the concept of its devel-opment; describes the organization of outpatient care in the most widespread diseases of the therapeutic profile; study the methods of providing emergency assistance in life-threatening conditions. The textbook provides information on the diagnosis, treatment, prevention, prophylactic medical observation, examination of incapacity for work, which will allow the doctor to properly assess symptoms, determine a list of diseases for differential diagnosis, and in future — to formulate a diagnosis and plan treatment and rehabilitation activities.

Читати повністю

Clinical Anatomy and Operative Surgerty [Text] : textbook for students of higher medical education establishments / O. M. Slobodian [et al.] ; ed. V. Yu. Yershov. — color ed. — Kyiv : Medicine, 2018. — 504 p.

УДК:
617.5-089 C61
Автор:

The textbook contains a complete course of both operative surgery and clinical anatomy. It is aimed at higher medical schools’ students of «Medicine” specialty. The guide deals exhaustively with the key issues of the subject, its history, basic items of clinical anatomy, main principles of operative surgery as well as classical and advanced surgical techniques. An increased focus is put on the evolution of clinical anatomy and operative surgery in Ukraine. The present edition includes the introduction, historical review, introductory chapter of the general principles of clinical anatomy and operative surgery as well as 30 special chapters describing the clinical anatomy of the human body. The manual also comprises the basic and the most common techniques of surgical interference used in the area. The textbook contains color and black-and-white figures, tables and diagrams. This edition may be beneficial to the students, interns and doctors of surgical specialties.

Читати повністю

Biological and Bioorganic chemistry [Text] : in 2 books : national textbook / B. S. Zimenkovsky [et al.] ; ed.: B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko. — Kyiv : Medicine, 2018 — . Book 1 : Bioorganic chemistry : textbook for students of higher education establishments. — 2018. — 288 p.

УДК:
612.015 B60
Автор:

The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids). This textbook is recommended for students and teachers of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.

Читати повністю

Веклич В. В. Управляемый чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации для детей и взрослых : монография / В. В. Веклич, В. И. Стецула. — Киев : Укр. конфедерация журналистов, 2017. — 592 с.

УДК:
616.71-001.5-089.2 В 26
Автор:
Веклич В. В., Стецула В. И. .

Основу монографии составляет многолетний практический опыт автора, полученный в результате лечения детей и взрослых с заболеваниями и травмами опорно-двигательной системы методом управляемого чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Первый раздел, подготовленный в соавторстве со Стецулой В.И., посвящен экспериментально-теоретическим и клиническим исследованиям. В нем представлена системная концепция взаимосвязей процесса заживления перелома с механизмом саморегуляции кровоснабжения поврежденной конечности, а также прослеживаются биологические последствия управляемых силовых воздействий, создаваемых в системе «аппарат-кость-конечность» при компрессии или дистракции. Во втором разделе рассматривается практическое применение управляемого чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации, эволюция методик и модернизация самого аппарата. Подробно описана техника оперативных вмешательств, методика чрескостного остеосинтеза стержневыми аппаратами, а также представлен широкий спектр заболеваний, при лечении которых положительный результат достигнут практически на 95 %. Издание предназначено для практикующих ортопедов, травматологов, хирургов, а также может представлять значительный интерес для студентов-медиков профильных факультетов высших учебных заведений.

Читати повністю

Stupak, F. Ya. Нistory of Medicine [Text] : texbook / F. Ya. Stupak. — Kiev : Book-plus, 2018. — 128 p.

УДК:
61(091) S90
Автор:
Stupak F. Ya.

In textbook the formation and development of medico-hygienic knowledge in Primitive society are considered as well as formation of medicine of Ancient World, Middle ages, New and Modern time. For students of higher medical education institutions, historians of medicine and wide circle of readers.

.

.

Читати повністю

Lazurenko, Olena O. General and Medical Psychology [Теxt] : texbook / Olena O. Lazurenko, Oleksandr Yu. Tabachnikov. — Kyiv : Book-plus, 2018. — 232 p.

УДК:
61:159.9 L43
Автор:
Lazurenko O. O., Tabachnikov O. Yu.

The main principles of normative courses in General Psychology and Medical Psychology are presented in this book. General and Medical Psychology problems are studied at this training and methodical manual. A series of special task at the end of each part provides active and conscious learning of educational information. The textbook “General and Medical Psychology” is for the students of the higher medical educational establishments, where these courses are taught. Educational objectives: development of professional psychological competence of future doctor.

Читати повністю

Dental-Prosthetic Technique [Text] : textbook / M. M. Rozhko [et al.] ; ed.: M. M. Rozhko, V. P. Nespriydko. — Kiev : Book-plus, 2016. — 560 p.

УДК:
616.314-77 D43
Автор:

Textbook presents organization of work of dental technical laboratory, material supply and providing of dental technical production, modern material knowledge, clinical-laboratory stages in production of all spectrum of orthopedic constructions and the questions of labour protection. Sections of textbook correspond educational programs of training of dental technicians and stomatologists approved by the Ministry of Health of Ukraine. Textbook is accompanied by the vast illustrative materials. For students of stomatological faculties, intership doctors, clinical staff physicians, postgraduate students, stomatologists and dental technicians/

Читати повністю

Терапевтична стоматологія дитячого віку : [підруч. для студентів вищ мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / ред. Л. О. Хоменко. — 2-ге вид., стер. — Київ : Книга плюс. — 2016 Т. 2 / Л. О. Хоменко [та ін.]. — 2016. — 328 с

УДК:
616.31-053.2 Т 35
Автор:

У підручнику висвітлено питання клінічної картини, діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Розділи видання відповідають типовому навчальному плану і типовій навчальній програмі зі спеціальності «Стоматологія дитяча» затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

.

.

 

Читати повністю

Терапевтична стоматологія дитячого віку : [підруч. для студентів вищ мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / ред. Л. О. Хоменко. — 2-ге вид., стер. — Київ : Книга плюс. — 2016 Т. 1 : Карієс зубів та його ускладнення / Л. О. Хоменко [та ін.]. — 2016. — 432 с.

УДК:
616.31-053.2 Т 35
Автор:

У підручнику висвітлено питання клініки, діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Розділи підручника відповідають типовому навчальному плану і типовій навчальній програмі зі спеціальності «Стоматологія дитяча» затверджені Міністерством охорони здоров’я України. У першому томі викладено сучасні погляди щодо етіології і патогенезу карієсу зубів та його ускладнень у дітей. Особливу увагу приділено сучасним методам діагностики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці. Наведено класифіка- циюі принципилікування некаріозних уражень твердих тканинзубів. Описано малоін- вазивні методики лікування карієсу зубів із застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів. Окремий розділ підручника присвячено лікуванню карієсу та його ускладнень в умовах загального знеболення. Цей матеріал підготовлений співробітниками Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Згідно із сучасними вимогами до кожного розділу підручника включено контрольні запитання і тестові завдання. Текст підручника супроводжується значною кількістю ілюстративного клініко- рентгенологічного матеріалу. Для студентів стоматологічних факультетів, інтернів і стоматологів.

Читати повністю

Радіологія (променева діагностика та променева терапія) : [підруч. для студентів стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / М. М. Ткаченко [та ін.] ; ред. М. М. Ткаченко. — Київ : Книга плюс, 2016. — 424 с.

УДК:
615.849 Р 15
Автор:

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіологія (променева діагностика та променева терапія)» для студентів III курсу стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації. Представлені фізичні основи методів променевої діагностики, відомості з променевої анатомії, методи променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини. Представлені методи променевого дослідження в стоматології, променева анатомія зубів і щелепно-лицьової ділянки; принципи аналізу рентгенограм і результатів інших променевих методів дослідження, зубощелепні аномалії, променева семіотика запальних і інших основних стоматологічних захворювань. Розглянуто питання променевої терапії.

Читати повністю

Face2face. B2 English Profile [Text] : upper intermediate workbook with key / Nicholas Tims [et al.]. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 88 p. — ISBN 978-1-107-60956-3

УДК:
811.111 F12
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations.

Читати повністю

Redston, Chris. Face2face. B1+ English Profile [Electronic resource] : intermediate / Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 3 эл. опт. диск (CD-ROM). — ISBN 978-1-107-42212-4

УДК:
811.111 R32
Автор:

face 2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations.

Tims, Nicholas. Face2face. B1+ English Profile [Text] : intermediate workbook with key / Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 88 p.

УДК:
811.111 T58
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicat.e approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning anc teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening arc speaking in social situations.

Читати повністю

Redston, Chris. Face2face. B1+ English Profile [Text] : intermediate student’s book / Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 176 p. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). — ISBN 978-1-107-60954-9 : 363.80 грн. — Додаток:Face2face : upper intermediate Self — study DVD-ROM / N. Tims, C. Redston, A. Greenwood, G. Cunningham

УДК:
811.111 R32
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations. Each double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

Читати повністю

First Aid for the USMLE Step 2 CS (Clinical Skills) : a student-to-student guide / Tao Le [et al.]. — 5th ed. — New York : McGraw-Hill Medical, 2014. — 574 p..

УДК:
61:378 F56
Автор:

The best-selling USMLE Step 2 CS review book—now completely updated to reflect the latest exam format! 44 full-length practice cases that simulate the real exam—including pediatric and telephone interviews as well as suggested closing statements for each case A revised and expanded set of minicases representing common complaints, designed to help you rapidly develop a set of differential diagnoses Updated content based on feedback from recent U.S. and international test takers Step-by-step strategies for interacting with standardized patients, including «difficult patients» Detailed descriptions of high-yield physical exam maneuvers that will win you points without costing time Time management advice to maximize your clinical encounters Proven study and exam strategies from students who passed the exam
Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changes in treatment and drug therapy are required. The authors and the pub- lisher of this work have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards accepted at the time of publication. However, in view of the possibility of human error or changes in medical sci- ences, neither the authors nor the publisher nor any other party who has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omis- sions or for the results obtained from use of the information contained in this work. Readers are encouraged to confirm the information contained herein with other sources. For example and in particular, readers are advised to check the product information sheet included in the package of each drug they plan to administer to be certain that the information contained in this work is accurate and that changes have not been made in the recommended dose or in the contraindications for administration. This recommendation is of particular importance in connection with new or infrequently used drugs.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 2 CK (Clinical Knowledge) : a student-to-student guide / Tao Le [et al.]. — 9th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2016. — 575 p..

УДК:
61:378 F56
Автор:

The trusted, one-stop resource for acing the Step 2 CK-written by students who excelled in the exam and reviewed by faculty for accuracy Clear, consistent summaries of more than 1,000 heavily tested topics maximize study efficiency Key facts and mnemonics in the margins reinforce key concepts Vignette-style Q&As in the margins give you a quick flash card option for testing yourself Hundreds of full-color photographs and illustrations highlight clinical findings and clarify essential concepts Updated Rapid Review section tests your knowledge of topics for last-minute cramming A listing of top-rated review sources based on the authors’ national survey of medical students helps you choose the best resources to maximize your study time.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 1. 2018 : a student-to-student guide / ed. Tao Le [et al.]. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2018. — XXII, 792 p.

УДК:
61:378 F56
Автор:

Score your highest on the USMLE Step 1 with help from the world’s most popular medical review book! An unmatched collection of more than 1,300 must-know facts and mnemonics provide a complete framework for your USMLE preparation and coursework. This annually updated review delivers a comprehensive collection of high-yield facts and mnemonics that pinpoint exactly what you need to know to pass the exam. Co-authored by medical students who recently took the boards, it provides a complete framework to help you prepare for the most stressful exam of your career.

Читати повністю

First Aid for the USMLE Step 3 : a resident-to-resident guide / Tao Le [et al.]. — 4th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2016. — 530 p.

УДК:
61:378 F56
Автор:

Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changes in treatment and drug therapy are required. The authors and the publisher of this work have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards accepted at the time of publication. However, in view of the possibility of human error or changes in medical sciences, neither the authors nor the publisher nor any other party who has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omissions or for the results obtained from use of the information contained in this work. Readers are encouraged to confirm the information contained herein with other sources. For example and in particular, readers are advised to check the product information sheet included in the package of each drug they plan to administer to be certain that the information contained in this work is accurate and that changes have not been made in the recommended dose or in the contraindications for administration. This recommendation is of particular importance in connection with new or infrequently used drugs.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed. C. Faselis. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Internal Medicine. — 2016. — 474 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed. E. P. Sakala. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Obstetrics & Gynecology. — 2016. — 289 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed.: W. G. Cvetnic, E. Pino. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Pediatrics. — 2016. — 268 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice, or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed.: A. Gonzales-Mayo, T. A. James. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Psychiatry. Epidemiology. Ethics. Patient safety. — 2016. — 237 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed.: Carlos Pestana, Adil Farooqui, Mark Nolan Hill. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Surgery. — 2016. — 250 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 3. 2017-2018 : lecture notes. — New York : Kaplan Medical, 2017 – . Pediatrics. Obstetrics. Gynecology. Surgery. Epidemiology. Biostatistics. Patient safety / ed. E. Pino [et al.]. – 2017. – 474 p..

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice, or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 3. 2017-2018 : lecture notes. — New York : Kaplan Medical, 2017 – . Internal Medicine. Psychiatry. Ethics / ed. C. Faselis [et al.]. – 2017. – 488 p..

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

Грін Олександр. Загальне медичне право : альбом схем : навч. посіб. / О. О. Грін. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 208 с.

УДК:
614.2:34(477) Г 85
Автор:
Грін О. О.

Навчальний посібник з дисципліни розроблений відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки «Право», за спеціальністю «Правознавство», затвердженої наказом МОЗ України від 23.09.2010 р. №808, затвердженої МОН 01.07.2011 р., 19.07.2011 р. та навчальної програми «Медичне право України» для студентів факультетів післядипломної освіти МОЗ України, затвердженої МОЗ України від 07.12.2011 р. Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями «Правознавство», «Лікувальна справа», «Стоматологія», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів. Видання може бути корисним також керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями медичного права.

Читати повністю

Основи екології та профілактична медицина : [підруч. для студентів. мед. (фармацевт.) коледжів, училищ та ін-тів медсестринства] / Д. О. Ластков [та ін.]. — Київ : Медицина, 2017. — 472 с.

УДК:
613/614 О-75
Автор:

У підручнику подано сучасні знання з питань екології та профілактичної медицини з таких тем: гігієна повітря, гігієна води і водопостачання населених пунктів, гігієна ґрунту й очищення населених пунктів, гігієна житла, гігієна харчування, гігієна праці, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, особиста гігієна. Висвітлено соціальні умови, природні й антропогенні чинники навколишнього середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини, а також заходи, спрямовані на усунення несприятливого впливу середовища, його оздоровлення, запобігання виникненню захворювань, зміцнення здоров’я і збільшення тривалості життя людини. Підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, зі спеціальностей “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”, “Сестринська справа”, “Лабораторна діагностика”. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Читати повністю

Оперативна хірургія та топографічна анатомія : [нац. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.] ; ред. М. П. Ковальський. — 3-тє вид., випр. — Київ : Медицина, 2016. — 504 с.

УДК:
617.5-089 О-60
Автор:

Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:  високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць;  наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі “Крок”. Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролю, що має підвищити зацікавленість студентів в опануванні підручника; наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах; структурованість тексту й ілюстрацій. Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмета і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан- Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням “Міжнародна анатомічна номенклатура”, І.І. Бобрик, В. Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування. У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.

Читати повністю

Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л. А. Мельник [та ін.]. — Київ : Бурнос С. О., 2017. — 112 с.

УДК:
616.0025 С 69
Автор:

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної і методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 24 березня 2017 року.

Читати повністю

Профілактика туберкульозу : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / В. І. Петренко [та ін.]. — Київ : Ріджи, 2017. — 88 с.

УДК:
616.0025 П 84
Автор:

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної і методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 24 березня 2017 p.).

Читати повністю

Основи права та законодавства у фармації : нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька [та ін.] ; ред. А. А. Котвіцька ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — Харків : Золоті сторінки ; Харків : НФаУ, 2016. — 528 с.

УДК:
610.2:34 О-75
Автор:

Викладено навчальний матеріал з основ права та законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності відповідно до освітньої програми з дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство». Загальноправові положення представлено з урахуванням специфіки та особливостей фармацевтичної діяльності, що дозволяє засвоїти основні правові поняття та категорії й застосовувати їх у практичній діяльності. Програмні питання, що розглядаються, сприяють розширенню та систематизації знань з нормативно-правового регулювання фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я. Для здобувачів вищої освіти фармацевтичних та медичних ВНЗ, викладачів, працівників практичної фармації та організаторів охорони здоров’я.

.

Читати повністю

Анкин Н. Л. Травматология. Европейские стандарты диагностики и лечения / Н. Л. Анкин, Л. Н. Анкин. — Киев : Книга плюс, 2016. — 456 с.

УДК:
617.3 А 67
Автор:

В книге изложены основные научно-практические сведения, касающиеся этиологии, классификации, принципов диагностики, способов консервативного и хирургического лечения пострадавших с травмами. Уделено внимание новым технологиям, в частности технике малоинвазивного остеосинтеза, который становится современной концепцией лечения переломов. Для травматологов-ортопедов и хирургов.

.

Читати повністю

Дыдыкин С. С. Современные хирургические инструменты : справочник / С. С. Дыдыкин, Е. В. Блинова, А. Н. Щербюк. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 144 с.

УДК:
61(018)2 Д 87
Автор:
Дыдыкин С. С., Блинова Е. В., Щербюк А. Н.

Справочник предназначен для самостоятельного изучения хирургического инструментария студентами, обучающимися на кафедрах оперативной хирургии и топографической анатомии по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», ординаторами хирургического профиля, молодыми хирургами и операционными сестрами.

.

Читати повністю

Нефрологія : нац. підруч. / Л. А. Пиріг [та ін.] ; ред.: Л. А. Пиріг, Д. Д. Іванов ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Донецьк : Заславський О. Ю., 2014. — 316 с.

УДК:
616.61 Н 58
Автор:

У національному підручнику з нефрології розглядаються питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики та сучасних методів лікування з позицій сучасної медицини та згідно з останніми клінічними практичними настановами. Дотримано вимоги сучасної міжнародної номенклатури. Національний підручник складено відповідно до навчального плану й уніфікованої програми спеціалізації та передатестаційної підготовки за спеціальністю «Нефрологія».

Читати повністю

Неонатологія : нац. підруч. [для лікарів-інтернів і слухачів закл. (ф-тів) післядип. освіти] : в 2 т. / Є. Є. Шунько [та ін.] ; ред. Є. Є. Шунько ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Асоц. неонатологів України. — Київ. — 2014 Т. 2. — 2015. — 640 с.

УДК:
616.053 Н 52
Автор:

Національний підручник з неонатології містить сучасну інформацію з нормативно-правового забезпечення державної політики України щодо організації медичної допомоги дітям та матерям. У підручнику викладені питання фізіології і патології неонатального періоду, впровадження сучасних перинатальних технологій медичної допомоги новонародженим, вигодовування здорових новонароджених і передчасно народжених дітей, проведення парентерального харчування. Представлені сучасні дані щодо діагностики, лікування й профілактики перинатальних та неонатальних інфекцій. В окремих розділах розглянуті питання початкової і реанімаційної допомоги новонародженим, інтенсивної терапії новонароджених, стабілізації стану та транспортування новонароджених. Розглянуті особливості фармакотерапії новонароджених. Обговорюються біоетичні та деонтологічні питання в неонатології, медико-психологічна допомога родині при народженні дитини. Національний підручник рекомендується для лікарів-неонатологів, педіатрів, лікарів-інтернів, резидентів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів.

Читати повністю

Неонатологія : нац. підруч. [для лікарів-інтернів і слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти] : в 2 т. / Є. Є. Шунько [та ін.] ; ред. Є. Є. Шунько ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Асоц. неонатологів України. — Київ. — 2014 Т. 1. — 2014. — 960 с.

УДК:
616.053 Н 52
Автор:

Національний підручник з неонатології містить сучасну інформацію з нормативно-правового забезпечення державної політики України щодо організації медичної допомоги дітям та матерям. У підручнику викладені питання фізіології і патології неонатального періоду, впровадження сучасних перинатальних технологій медичної допомоги новонародженим, вигодовування здорових новонароджених і передчасно народжених дітей, проведення парентерального харчування. Представлені сучасні дані щодо діагностики, лікування й профілактики перинатальних та неонатальних інфекцій. В окремих розділах розглянуті питання початкової та реанімаційної допомоги новонародженим, інтенсивної терапії новонароджених, стабілізації стану й транспортування новонароджених. Розглянуті особливості фармакотерапії новонароджених. Обговорюються біоетичні та деонтологічні питання в неонатології, медико-психологічна допомога родині при народженні дитини. Національний підручник рекомендується для лікарів-неонатологів, педіатрів, лікарів-інтернів, резидентів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів.

Читати повністю

Настанова з кардіології / Л. В. Безродна [та ін.] ; ред. В. М. Коваленко [та ін.] ; Нац. наук. центр «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» АМНУ. — Київ : МОРІОН, 2009. — 1368 с.

УДК:
616.12 Н 32
Автор:

Книга «Настанова з кардіології» підготовлена колективом співробітників Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України. Це перший україномовний проект подібного масштабу, що охоплює широке коло найактуальніших питань кардіології. Настанова базується на сучасній медичній інформації, отриманій на основі принципів доказової медицини, і охоплює весь спектр проблем сучасної кардіології, починаючи з профілактики хвороб органів кровообігу й закінчуючи валідизованими підходами до терапії серцево-судинних захворювань. У цій настанові виклад фундаментальних поглядів медичної науки поєднується з докладним висвітленням прикладних питань клінічної кардіології. Враховуючи значне поширення серцево-судинних захворювань у розвинених країнах та їх суттєвий внесок у структуру смертності й інвалідності соціально активних груп населення, велику увагу в настанові приділено профілактичним аспектам кардіології. Оскільки успіх лікування будь-якого захворювання прямо залежить від своєчасної й точної його діагностики, особливий акцент у виданні зроблено на застосуванні сучасних клініко-інструментальних методів дослідження, у тому числі високоефективних візуалізуючих методик. Безсумнівний інтерес для практичних лікарів становить інформація про безпеку клінічного застосування ліків, що міститься в спеціальному розділі настанови. Враховуючи зростаючу роль інтервенційних процедур у загальній структурі надання допомоги хворим кардіологічного профілю, дані про нові малоінвазивні хірургічні втручання також виділено в самостійний розділ. Обґрунтованість рекомендованих діагностичних або лікувальних втручань спирається на результати останніх багатоцентрових міжнародних досліджень і рекомендації авторитетних міжнародних експертних груп. Книга «Настанова з кардіології» також містить вітчизняні методичні рекомендації щодо профілактики, діагностики й лікування хвороб органів кровообігу, впроваджені в практику охорони здоров’я відповідним наказом МОЗ України.

Читати повністю

Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии / пер. с англ. И. Чорного. — Москва : Э, 2016. — 320 с. — (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизнь). — Пер.вид.: Do no harm : stories of life, death, and brain surgery / Marsh, Henry, 2014

УДК:
И(Англ) М 30
Автор:
Марш, Генри.

Генри Марш — выдающийся нейрохирург, кавалер Ордена Британской империи и Королевской медицинской школы. Он спас несколько сотен жизней, дважды становился героем документальных фильмов от ВВС: «Ваши жизни в их руках» (2004) и «Английский хирург» (2007). Последний снимался в киевской больнице, а сам Марш активно помогает нашей стране, стал учредителем Международного центра нейрохирургии в Украине и даже участвовал в событиях на Майдане. Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя фразой «Человеку свойственно ошибаться». Но утешает ли она того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешает ли она врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле – быть нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его личность – способность мыслить и творить, грустить и радоваться? Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими вопросами, ведь любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и итогом его размышлений стала захватывающая, предельно откровенная и пронзительная книга, главную идею которой можно уложить в два коротких слова: «Не навреди». Сборник «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии» был впервые опубликован в 2014. За два года он был переведен на 17 языков и стал мировым бестселлером по версии New York Times.

Читати повністю

May the Light of Science Never Die [Text] / V. Shenderovsky ; transl. Myroslava Panas ; National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Physics = Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський. — Kyiv : Akademperiodyka, 2016. — 388 p.

УДК:
72.3(4Укр) S53
Автор:
Shenderovsky, Vasyl

This book contains 50 essays about Ukrainian scientists who have made a significant contribution to the world treasury of science and culture. The author narrates about prominent personalities whose names were silenced in the Soviet times, it was forbidden to write about them, and many of them were expunged from the scientific and cultural heritage of Ukraine. It is essential to publish biographies of famous Ukrainians because the history of world culture will not be complete without their accomplishments. Since only memory has a future, only a people knowing its history will never become a nation of the blind. This publication is aimed at pleasing a wide range of readers.

Читати повністю

Англійська мова за професійним спілкуванням для студентів-медиків = Professional english in general medicine : [підруч. для студентів мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / О. С. Ісаєва [та ін.]. — Львів, 2013. — 546 с.

УДК:
81.432.1 А 64
Автор:

Підручник підготовлено на виконання наказу МОЗ України від 22.06.2010 №502 «Про затвердження робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України», як єдиний національний підручник з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» навчального плану фахівців відповідно до вимог програми з англійської мови для студентів-медиків. Мета підручника — сформувати навички читання оригінальної наукової медичної літератури фахового спрямування. У підручнику подано 29 розділів, до яких додаються англо-український словник, короткий граматичний довідник, абревіатури з їх тлумаченням і таблиці з основними терміноелементами та їх значеннями для активного засвоєння матеріалу, розвитку навичок комунікації у професійній сфері та навичок перекладу. При написанні національного підручника використано оригінальні текстові матеріали. Національний підручник призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, може використовуватися у системі післядипломної освіти, аспірантури чи самостійно.

Читати повністю

Matthews, Philip. Advanced chemistry [Текст] / P. Matthews. — Cambridge : Cambridge University Press, 2003. — 976 p. : il. — Appendix: p. 913-921; Bibliogr.: p. 921-922; Index: p. 958-976. — ISBN 81-7596-156-2

УДК:
24 M40
Автор:
Matthews, Philip.

Advanced chemistry is an accessible, up-to-date textbook which has been written to appeal directly to А-level chemistry students. It covers the syllabuses of all the main examining boards offering A-level chemistry, and contains material suitable for students beginning undergraduate study. The author places the subject in context by discussing the nature and, where relevant, the economics of the chemical industry and the wider implications and applications of chemistry. The material is divided into four parts: physical, industrial, inorganic and organic chemistry. Each part is divided into short self-contained units, each of which develops a set of well-defined themes or concepts. Students may work through the units in order, or individual units may be used separately. Each unit is divided into sections, with short questions at the end of each section which may be used by students as a means of self-assessment. More extensive questions on the physical and industrial chemistry sections are given at the end of the book. These may be used to provide material for student assignments, and to provide students with practice in answering examination questions. This book is in copyright. Subject to Statutory exception and to the provision of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press

Читати повністю

Світличний Е. В. Ультразвукова діагностика травми та її ускладнень : навч. посіб. / Е. В. Світличний, О. І. Гречаник ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ, 2016. — 215 с.

УДК:
616.073:617.9 С 24
Автор:
Світличний Е. В.

Навчальний посібник розроблений відповідно до програми підготовки та перепідготовки фахівців з ультразвукової діагностики Української військово-медичної академії. Основну увагу надано ультразвуковій діагностиці пошкоджень внаслідок поранень і травм органів грудної клітки, черевної порожнини, заочеревинного простору, судин. Розглянуті питання діагностики ранніх і пізніх інфекційних та неінфекційних ускладнень відповідно до перебігу травматичної хвороби, використання методів інтервенційної сонографії. В ознайомчому обсязі розкриті організаційні питання обстеження та надання допомоги пораненим під час військових дій і локальних збройних конфліктів. Навчальний посібник розрахований на слухачів Української військово-медичної академії, фахівців з ультразвукової діагностики та тих, які займаються лікуванням травми. Ілюстрації та малюнки, що надані у посібнику є авторськими.

Читати повністю

Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / Держ. експертний центр, Укр. ін-т стратегічних досліджень, Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 115 с.

УДК:
616.902.1 П 84
Автор:

Клінічна настанова базується на оновлених та адаптованих рекомендаціях документів, що відображають основні сучасні тенденції щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД) та збереження здоров’я ВІЛ-інфікованих матерів та народжених ними дітей. Основні положення настанови відповідають сучасним науковим розробкам ВООЗ «Зведене керівництво з використання антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції» (2013 р.) та клінічного протоколу «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Оптимізація клінічної тактики та ефективні методи ліквідації нових випадків ВІЛ-інфекції у дітей. Клінічний протокол для європейського регіону ВООЗ» (2012 р.) Основною метою Клінічної настанови є обґрунтування ефективних технологічних підходів до надання якісної медичної допомоги з питань ППМД, надання лікарю та пацієнту в прийнятті обґрунтованого рішення щодо вибору методу профілактики. Рекомендації стосуються всіх етапів та рівнів надання допомоги при ВІЛ-інфекції, включаючи тестування, догляд та лікування. Видання розраховане на лікарів акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики — сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, лікарів-нарко- логів, лікарів центрів профілактики та боротьби зі СНІДом/кабінетів «Довіра», акушерок та медичних сестер, соціальних працівників, психологів, викладачів профільних дисциплін та студентів медичних закладів II-IV рівнів акредитації, пацієнтів, яких турбують питання попередження ВІЛ-інфекції у дітей. Клінічну настанову розроблено та видано в рамках реалізації Загальнодержавної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 — 2018 роки за технічної підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Читати повністю

Клиническая рентгеноанатомия с основами КТ-анатомии : руководство / Р. А. Антонова [и др.] ; ред. Г. Ю. Коваль. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев : Медицина Украины, 2014. — 652 с.

УДК:
616.073 К 49
Автор:

Данное руководство посвящено анатомическим особенностям строения органов и систем человеческого организма в рентгеновском (РГ), в том числе и компьютерно-томографическом (КТ) изображении. Представлены сведения по рентген- и КТ-анатомии: костно-суставно-мышечного аппарата (голова, позвоночник и шея, грудная клетка, верхняя и нижняя конечности), центральной нервной системы и органов чувств (головной и спинной мозг, глаз, ухо, нос и рот), органов полости грудной клетки (дыхательный аппарат, сердце и крупные сосуды), брюшной полости (пищевой канал, печень и желчные пути, поджелудочная железа, селезенка), таза и за- брюшинного пространства (органы мочеполовой системы и надпочечники). Описаны укладки и методические приемы, позволяющие получить рентгеновское изображение определенных анатомических образований в оптимальных условиях для их изучения. Внимание уделено возрастным особенностям строения и функционирования органов и систем. Акцентуированы анатомические варианты строения в рентгеновском изображении, что очень важно для дифференциации нормальных индивидуальных особенностей с начальными проявлениями патологических состояний. Представлены анатомические и метрические показатели границ нормы начала патологии, знание которых позволяет раньше распознать заболевания. Руководство переработано и дополнено. Книга полезна не только врачам-рентгенологам, но и специалистам смежных специальностей: хирургам, ортопедам-травматологам, отоларингологам, окулистам, невропатологам и нейрохирургам, терапевтам и фтизиатрам.

Читати повністю

Історія хірургії дитячого віку України = История хирургии детского возраста Украины : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / Д. С. Акмоллаєв [та ін.] ; ред. O. K. Толстанов [та ін.] ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. — 432 с.

УДК:
617.053 І-90
Автор:

У навчальному посібнику “Історія хірургії дитячого віку України” йдеться про витоки, становлення, досягнення та перспективи розвитку галузі дитячої хірургії України. Книга складається з чотирьох розділів. У першому показано становлення та розвиток медицини, зокрема хірургії, від часів Київської Русі до сьогодення, включаючи довоєнні роки (до 1941 року), і стан хірургії дитячого віку на окупованій території, розвиток хірургії дитячого віку в післявоєнні та радянські часи і роки незалежності України. Окремо зосереджено увагу на участі лікарів-дитячих хірургів України в гуманітарних місіях у світі та перспективах розвитку хірургії дитячого віку України. Перший розділ присвячено також видатним постатям України, які зробили значний внесок у розвиток хірургії дитячого віку всіх напрямків та всіх часів, зокрема княжні Зої — Євпраксїї Мстиславівні, М. І. Пирогову, В. Ф. Войно-Ясенецькому, І. В. Буяльському, М. В. Скліфосовському, М. М. Волковичу, Г. А. Баїрову та багатьом іншим. У другому розділі йдеться про становлення, розвиток та досягнення провідних інститутів МОЗ України й академічних установ НАМН України з надання спеціалізованої допомоги дітям із хірургічною патологією різних напрямків діяльності, зокрема травматологічної та ортопедичної, урологічної, онкологічної, отоларингологічної, торакальної, кардіохірургічної. У третьому розділі викладено історію відкриття, становлення та розвитку наукових інститутів і медичних вузів в Автономній Республіці Крим та областях України. У четвертому розділі розглянуто досягнення хірургів дитячого віку України — талановитих керівників галузі та підрозділів, науковців, які зробили значний внесок у розвиток і популяризацію наукових досягнень у медицині, зокрема М. М. Амосова, О. М. Авілової, М. Л. Дмитрієва, М. Б. Сітковського, М. Л. Куща та інших.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини». — Київ, 2016. — 83 с.

УДК:
616.902.1 У 58
Автор:

Даний уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Передача ВІЛ від матері до дитини», яка грунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених у клінічних настановах — третинних джерелах.

1

Читати повністю

Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии : [учеб. пособие для студентов стомат. фак. высш. учеб. заведений IV уровня аккредитации] / Г. П. Рузин, М. П. Бурых, Е. Н. Вакуленко. — Винница : Нова Книга, 2016. — 408 с.

УДК:
616.31-089 Р 83
Автор:
Рузин Г. П.

В книге представлены общий и специальный хирургический инструментарий, а также особенности оперативной техники в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Каждое оперативное вмешательство излагается как определенный технологический процесс с учетом самостоятельного изучения студентами. Пособие дополнено иллюстративным материалом и полностью соответствует программе подготовки хирурга-стоматолога.

Читати повністю

Веклич, Виталий. Коррекция деформаций нижних конечностей аппаратами внешней фиксации : [учеб. пособие] / В. В. Веклич ; ред. В. В. Веклич ; сост. Н. А. Кононенко. — Киев : Укр. конфедерация журналистов, 2016. — 144 с.

УДК:
617.31 В 26
Автор:
Веклич В. В.

Основываясь на многолетнем, обширном практическом, хирургическом опыте по коррекции деформаций нижних конечностей аппаратами внешней фиксации, осуществляемой в Медицинском центре «Ладистен», приведены наиболее характерные заболевания, такие как болезнь Блаунта (Tibia vara), фосфат-диабет или почечная остеодистрофия (Renum rickets), Х-образная кривизна ног (Genu valgum), варусная деформация коленных суставов (Genu varum) одновременно с особенностями, этапностью и результатами лечения. Наряду с системно-структурированными пояснениями представлены фотоснимки пациентов до и после операционного периода, рентгенограммы во время хирургического лечения, а также иллюстрации о деятельности Медицинского центра «Ладистен», что способствует восприятию материала и расширяет его информативность. Также представлены материалы об уровне культуры и современных условиях пребывания пациентов, отмечено важное значение различного вида терапий с целью сокращения и ускорения периода окончательной реабилитации и восстановления. Книга ориентирована на практикующих врачей, клиницистов ортопедов-травматологов. В виде наглядного учебного пособия может быть полезной для студентов мединститутов хирургического направления.

Читати повністю

Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования реографии. Антропофизиологический аспект : монография / Г. С. Белкания [и др.] ; Нижегород. ГМА. — Нижний Новгород : НижГМА, 2016. — 220 с.

УДК:
616.071 К 21
Автор:

В книге рассматривается широкий собственный материал по использованию импедансометрических (реографических) методов исследования сердечно-сосудистой системы в экспериментальной и клинической практике. Приводятся обстоятельные данные по фазовому анализу сердечного цикла в сопоставлении импедансометрических характеристик грудной тетраполярной реографии с кардиодинамическими характеристиками референтных методов (электрокардиография, фонокардиография, УЗИ, катетеризация полостей сердца и сосудов). Обосновывается положение о том, что объектом импедансометрии грудной тетраполярной реографии является кардиодинамика функционального блока «правое сердце—легочная циркуляция». Рассматриваются информативные возможности и перспективы системного использования комплекса реографических методов в клинической практике для антропофизиологической диагностики гемодинамического обеспечения при разных соматических состояниях. Книга предназначена для кардиологов, специалистов по функциональной диагностике, научных сотрудников и врачей разной специализации

Читати повністю

Нові надходження літератури іноземною мовою до фонду бібліотеки у 2016 році

УДК:
Автор:
Кривешко Т. П.

У 2016 році фонди наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова поповнились виданнями англійською мовою.

 

Читати повністю

Клиническое обследование ребенка : [учеб.- метод. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации] / А. В. Катилов [и др.]. — Винница : Нова Книга, 2016. — 560 с.

УДК:
616.053 К 49
Автор:

В представленном учебном пособии, с учетом анализа концепций отечественных и зарубежных научных школ, изложены основы и принципы клинического обследования ребенка. Книга предназначена для студентов медицинских университетов, врачей- интернов и начинающих врачей-педиатров, а также врачей общей практики.

 

Читати повністю

Наркологія : нац. підруч. / І. К. Сосін [та ін.] ; ред.: І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв. — Харків : Колегіум, 2014. — 1500 с. — (Національний підручник).

УДК:
616.89.1 Н 29
Автор:

Підручник «Наркологія» містить актуальні енциклопедичні знання, асоційовані з системою післядипломної підготовки лікарів-наркологів на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних та ін. Викладено дані стосовно патогенезу, клініки, діагностики, лікування, профілактики, експертизи та реабілітації при станах патологічної залежності від психоактивних речовин. Представлено сучасні погляди на епідеміологічні тенденції поширення, клінічний патоморфоз аддиктивної патології, нові форми залежності, а також перспективні наукові напрямки наркології майбутнього. Усвідомлюючи постійні зміни, які відбуваються у медичній та фармацевтичній науках, автори підручника рекомендують спеціалістам уточнювати дози лікарських засобів за відповідними офіційними інструкціями. Пацієнти не можуть використовувати інформацію підручника для діагностики та самолікування. Для лікарів-наркологів, психіатрів, психотерапевтів, медичних психологів, соматологів, реабілітологів, професорсько-викладацького складу медичних вузів, наукових співробітників, а також студентів-медиків, які обрали наркологію своєю майбутньою спеціальністю. Права на дане видання належать колективу авторів. Відтворення та поширення частини або видання в цілому не можуть бути здійснені без письмового дозволу видавничої групи.

Читати повністю

Стандарт підготовки / М-во оборони України. — 2015 Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) / розроб. М. І. Бадюк [та ін.]. — Вид. 1-ше. — Київ : Леся, 2015. — 416 с.

УДК:
61:355 С 76
Автор:

Стандарт підготовки передбачено для застосування Міністерством оборони України та Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями. Він може бути застосований в установах, закладах та організаціях усіх форм власності, що здійснюють підготовку (навчання) військовозобов’язаних та допризовників.

ф

ф

ф

 

Читати повністю

Токсикологія і радіологія у професійній патології : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. — Київ : Укр. військово-мед. акад.МО України, 2015. — 288 с.

УДК:
613.62 Л 38
Автор:
Левченко О. Є.

У посібнику наведено обставини виникнення, механізми розвитку гострих та хронічних професійних захворювань токсико-хімічної етіології та зумовлених впливом іонізуючого випромінювання. Описано суть і роль клініко-інструментальних та лабораторних методів діагностики. Розглянуто положення керівних документів щодо професійної захворюваності. Окремо надано характеристику ракетних палив, технічних рідин, як специфічних причин отруєнь військовослужбовців під час навчально — тренувального процесу, експлуатації воєнної техніки та застосування зброї. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Читати повністю

Токсиканти біологічного походження : навч. посіб. / О. Є. Левченко, В. І. Сагло ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Укр. військово-мед. акад. МО України, 2013. — 156 с.

УДК:
615.9 Л 38
Автор:
Левченко О. Є.

У посібнику розглянуті питання токсикології найбільш небезпечних токсикантів рослинного та тваринного походження, з огляду на розповсюдженість багатьох з них на території України, а також як ймовірних потенційних засобів біотероризму. Наведені токсинологічні класифікації біотоксикантів, обговорено хімічну будову, токсичні властивості різних біологічно активних речовин, що знаходяться в тканинах представників флори і фауни, описано механізми їх дії, патогенез та клінічні ознаки отруєння, ефективні методи профілактики, надання медичної допомоги і лікування уражених. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Читати повністю

Профілактична токсикологія і радіологія : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. — Київ : Укр. військово-мед. акад.МО України, 2016. — 236 с.

УДК:
615.9 Л 38
Автор:
Левченко О. Є.

В посібнику головну увагу приділено викладенню гігієнічних регламентів, методик нормування хімічних речовин, іонізуючих випромінювань, організації профілактичних способів досягнення хімічної і радіаційної безпеки. Розглядаються також підходи до оцінки поліфакторної дії на організм людини шкідливих чинників довкілля, особливості в цих умовах процесів адаптації та дезадаптації організму, розвитку гострих та віддалених наслідкив таких впливів. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Читати повністю

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. В. Левченко [та ін.] ; ред. О. В. Левченко. — Київ : Чалчинська Н. В., 2014. — 256 с.

УДК:
613.67 О-93
Автор:

У посібнику розглянуті послідовність та методики оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї або в ситуаціях виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах та радіаційної обстановки в разі застосування ядерних боєприпасів або в умовах радіаційних аварій. Охарактеризовані типи хімічних та радіаційних вогнищ з урахуванням масштабів зараження, властивостей факторів масового ураження, особливостей формування, величини та структури санітарних втрат. Використання посібника при тренуваннях та в реальності дозволить, після оцінки, з’ясовувати ступінь впливу хімічної та радіаційної обстановки на життєдіяльність, робити адекватні висновки та приймати рішення на проведення ефективних заходів захисту. Посібник розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів вищих медичних навчальних закладів.

Читати повністю

Організація медичного забезпечення військ : підруч. для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. освіти України III-IV рівнів акредитації / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, В. П. Токарчук ; ред. М. І. Бадюк ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Вид. 2-ге, перероб. і допов. — Київ : Леся, 2014. — 492 с.

УДК:
61:355 Б 15
Автор:
Бадюк М. І.

У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Окремі глави присвячені організації лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах. Більш детально розглянуті питання організації розшуку, надання першої медичної допомоги та евакуації поранених і хворих з поля бою; організації роботи медичної роти механізованої (танкової) бригади. Вперше подано основи організації медичного забезпечення українського миротворчого контингенту. Підручник відповідає Навчальній програмі, що затверджена Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти та науки України та Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Небезпечні хімічні речовини. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах : навч. посіб. / О. Є. Левченко, В. І. Сагло ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Укр. військово-мед. акад. МО України, 2014. — 196 с.

УДК:
615.9 Л 38
Автор:
Левченко О. Є.

У посібнику розглянуті питання про сучасні класифікації небезпечних хімічних речовин, хімічно небезпечні об’єкти та аварії на них, дано токсикологічну характеристику найбільш поширених небезпечних хімічних речовин. Наведено медико-тактичну характеристику вогнищ ураження, принципи оцінки хімічної обстановки. Описані обов’язки медичної служби, інших служб, що залучаються до ліквідації наслідків аварії та організація надання медичної допомоги і лікування. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Читати повністю

Вказівки з воєнно-польової хірургії / С. А. Асланян [та ін.] ; ред.: Я. Л. Заруцький, А. А. Шудрак ; Військ.-мед. департамент МО України,. — Київ : Чалчинська Н. В., 2014. — 400 с.

УДК:
617.9 В 56
Автор:

Вказівки з воєнно-польової хірургії відображають спеціальні науково обґрунтовані положення щодо діагностики та лікування сучасної бойової хірургічної травми, призначені для забезпечення єдності хірургічної тактики, послідовності та наступності в наданні медичної допомоги пораненим та ураженим на етапах медичної евакуації. Вказівки з воєнно-польової хірургії розроблені колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з головними фахівцями МО України, призначені для медичного складу Збройних сил України та інших силових відомств.

Читати повністю

Військово-медична підготовка : підруч. для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. України I-IV рівня акредитації / М. І. Бадюк [та ін.] ; ред. М. І. Бадюк ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Вид. 2-ге, допов. — Київ : Леся, 2013. — 482 с.

УДК:
61:355 В 42
Автор:

Підручник містить системне викладення основних засад провідних розділів військової медицини — організації медичного забезпечення військ, військово-польової хірургії, військово-польової терапії, військової токсикології і радіології, військової гігієни, військової епідеміології та медичного постачання із врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. У підручнику викладені форми і методи організації медичного забезпечення частини (підрозділу) у сучасних умовах, а також розглянуті основи військово-польової хірургії і військово-польової терапії, принципи надання медичної допомоги пораненим і хворим в умовах застосування противником сучасної зброї, а також організація їх лікування на етапах медичної евакуації. Викладені основні положення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення військ. Наведені основи організації забезпечення медичним майном і технікою. Підручник відповідає Навчальним програмам, що затверджені Міністерством охорони здоров’я України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України I-IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Державна Фармакопея України : у 3 т. / Держ. служба України з лік. засобів, Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів. — 2-ге вид. — Харків : Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів, 2014. — Т. 3. — 732 с.

УДК:
615.1 Д 36
Автор:

Пропонуємо вашій увазі том 3 Державної Фармакопеї України 2-го видання (ДФУ 2.0). Том 3 включає розділи з монографіями на вакцини та імуносироватки для застосування людиною, а також імуносироватки для застосування у ветеринарії; радіофармацевтичні лікарські засоби; шовні матеріали для застосування людиною та у ветеринарії; лікарську рослинну сировину (ЛРС) та лікарські рослинні засоби (Л РЗ); гомеопатичні лікарські засоби; готові лікарські засоби (ГЛЗ); лікарські засоби, виготовлені в аптеках (екстем- поральні лікарські засоби — ЕЛЗ), і дієтичні добавки (ДД). Матеріали 3-го тому ДФУ 2.0 гармонізовані з Європейською Фармакопеєю (ЄФ) 8.2. У томі З ДФУ 2.0 зберігається послідовність гармонізованих з ЄФ розділів. Окрім гармонізованих з ЄФ розділів, у цьому томі зібрані статті, що містять значні національні частини або є виключно національні. Зокрема, значно розширений перелік монографій на ГЛЗ, в окремий розділ винесені матеріали із загальними вимогами щодо якості та контролю якості ЕЛЗ. Вперше у вітчизняній практиці до Фармакопеї введена інформаційна загальна стаття з рекомендаціями до стандартів якості ДД. Ці стандарти ґрунтуються на досвіді провідних фармакопей світу та включають національний досвід фармацевтичної науки, виробництва та контролю якості.

Читати повністю

Державна Фармакопея України : у 3 т. / Держ. служба України з лік. засобів, Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів. — 2-ге вид. — Харків : Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів, 2014. — Т. 2. — 724 с.

УДК:
615.1 Д 36
Автор:

Вашій увазі пропонується 2-й том Державної Фармакопеї України 2 видання (ДФУ 2.0), присвячений монографіям на субстанції для фармацевтичного застосування (субстанції). До нього ввійшли усі монографії ДФУ 1 видання, які були актуалізовані, а також нові монографії. 2-й том ДФУ 2.0 гармонізований з Європейською Фармакопеєю 8.0 видання. Том 2 ДФУ 2.0 охоплює субстанції, які є найбільш використовуваними вітчизняними виробниками лікарських засобів, а також ті, які входять до складу готових лікарських засобів, описаних у ДФУ 2.0. Переважна більшість субстанцій, монографії, які включені до ДФУ 2.0, не виробляються вітчизняними виробниками, а імпортуються, тому ці монографії, як правило, не містять додаткових рекомендацій або альтернативних методик (національної частини). До ДФУ 2.0 включені також деякі суто національні монографії на субстанції, які є традиційними для України (наприклад, тіаміну гідробромід). Ці монографії розроблені з урахуванням світової фармакопейної практики. Координацією робіт та розробкою монографій на субстанції та деяку лікарську рослинну сировину, починаючи з випуску ДФУ 1.1, займалася Тетяна Михайлівна Тихоненко, якої, на жаль, з нами вже немає. Том 2 ДФУ 2.0 є її останньою працею.

Читати повністю

Державна Фармакопея України : у 3 т. / Держ. служба України з лік. засобів, Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів. — 2-ге вид. — Харків : Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів, 2015. — Т. 1. — 1128 с.

УДК:
615.1 Д 36
Автор:

Пройшло вже 14 років з моменту виходу першого видання Державної Фармакопеї України. За цей час вона стала наріжним каменем усієї системи стандартизації ліків, бо встановлює стандарт якості лікарських засобів, який наша держава гарантує своїм громадянам. Вашій увазі пропонується друге видання Державної Фармакопеї України. Воно якісно відрізняється від першого видання, бо це є Державна Фармакопея повноправного члена Європейської Фармакопеї, яким Україна стала 18 березня 2013 року. ДФУ другого видання підсумовує 24-річний розвиток медичної галузі нашої держави. Вона спирається на обов’язкове додержання належних практик на всіх етапах виробництва, дистриб’юції і застосування лікарських засобів і забезпечує громадянам України європейський рівень їх якості. Розробка і введення в дію Державної Фармакопеї України другого видання підтверджує високий рівень розвитку вітчизняної науки і промисловості, а також системи забезпечення і контролю якості лікарських засобів. Забезпечення населення якісними і безпечними ліками є одним із найважливіших завдань Міністерства охорони здоров’я. Тому дозвольте від щирого серця привітати фахівців, що брали участь у розробці другого видання Державної Фармакопеї України, і побажати їм подальших успіхів у розвитку нашої Державної Фармакопеї — конституції якості лікарських засобів.

Читати повністю

Аускультація пам’яті : спогади / уклад. Г. І. Томашкевич, ред., авт. ідеї Ю. М. Мостовий. — Київ : Центр ДЗК, 2016. — 192 с

УДК:
61(09)4Укр А 90
Автор:

Книга присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. В ній зібрані спогади випускників різних років. Видання буде цікавим для викладачів, випускників, сьогоднішніх та майбутніх студентів медуніверситету.

а

а

а

а

Поэзия / Г. А. Легин. — Винница, 2016. — 148 с

УДК:
У2 Л 38
Автор:
Легин, Геннадий

Геннадий Алексеевич Легин родился 5.02.1946 года в семье военнослужащего в г. Харьков. Детские годы Геннадий Алексеевич провел в Грузии в г. Кобулети, затем семья переехала по месту службы отца в г. Вальск на Волге. В Винницу переехали, когда отец вышел в отставку в 1957 году. Закончил Винницкую среднюю школу № 9 с золотой медалью. Писать и читать научился до школы, просил бабушку высылать ему вместо подарков книги. Читал очень много, за правило брал не меньше 50 страниц в день. Создал домашнюю библиотеку, увлекался философией. Занимался спортом. В 1963 году — 2 место спортакиаде УССР. Увлекался поэзией. Нет, наверное такого поэта, которого он ни читал. Любимыми были Н. Гумилев, А.Ахматова, Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А Блок, Маяковский. Писал стихи, дружил с Анатолием Бортняком, который в этот период был его наставником. В 1964 году поступил в Винницкий медицинский институт, который закончил с красным дипломом в 1970 году. 13 июня 1970 года женился. После окончания института проходил службу во Львовском отряде погранвойск. В 1972 году после окончания службы зачислен на должность ассистента кафедры судебной медицины ВМИ им. Пирогова. В 1989 г. Защитил диссертацию. В 1993 году решением ученого Совета ВМИ — присвоено ученое звание доцента кафедры судебной медицины. Здесь он и работал до последних дней своей жизни…

.

Первинний головний біль та епізодичні синдроми асоційовані з мігренню (клініка, діагностика, лікування з позиції доказової медицини) : навч.-метод. посіб. для системи післядиплом. освіти лікарів / Л. В. Пипа [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, ф-т післядиплом. освіти. — Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. — 237 с.

УДК:
616.8.06 П 26
Автор:
Пипа Л. В. та ін.

В навчально-методичному посібнику відображені сучасні погляди на етіологію і патогенез первинних цефалгій та епізодичних синдромів асоційованих з мігренню, висвітлені їх клінічні особливості, лікувальна тактика і профілактика на основі останніх світових даних і практичних рекомендацій. Посібник може бути використаний в роботі лікарів загальної практики, неврологів і педіатрів, в підготовці слухачів курсів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів.

Практична урогінекологія : курс лекцій : навч. посіб. / B. I. Горовий [та ін.]. — Вінниця : Книга-Вега, 2015. — 728 с.

УДК:
618.1 П 69
Автор:
Горовий B. I.

Навчальний посібник у вигляді лекційного матеріалу висвітлює сучасні підходи до діагностики та лікування основних урогінекологічних захворювань із урахуванням досвіду вітчизняних та закордонних колег, а також власних розробок. Пропонується для практичного використання урологам, акушер-гінекологам, хірургам, лікарям загальної практики, інтернам, а також студентам вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.

а

а

Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження : монографія / О. В. Мудрак [та ін.] ; Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського, Вінниц. нац. аграрний ун-т, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Держ. екологічна інспекція у Вінниц. обл. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. — 564 с.

УДК:
28.6 Р 23
Автор:

У монографії подано загальну характеристику тваринного світу Поділля, видовий склад раритетної компоненти фауни, її короткий опис, сучасний стан, загрози існування, режим збереження і відтворення, заходи з охорони. У виданні враховані сучасні наукові дані щодо чисельності і поширення видів, положення міжнародних договорів, Стороною яких стала Україна впродовж останніх 15-20 років. Охарактеризовані види, які занесені до: Червоної книги Міжнародної спілки охорони природи, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі (2004); Європейського червоного списку (1991); Червоної книги України (2009); Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES, Вашингтонської конвенції, 1973); Конвенції про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції, 1979); Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (CMS, Боннської конвенції, 1979) і її угод — Угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS, 1994) й Угоди про збереження мігруючих афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA, 1999). Складено список видів, які зникли з території Поділля за історичний час (Чорний список) та видів, які потребують охорони на регіональному рівні. Для науковців, викладачів, студентів, вчителів, учнів, натуралістів, працівників департаментів екології та природних ресурсів, активістів Екологічного руху, всіх тих, хто цікавиться проблемами созології.

Зламаний цвіт : худож.-док. проза / О. М. Хращевська. — Львів : Сполом, 2012. — 240 с.

УДК:
У2 Х 90
Автор:
Хращевська, Оксана

У цьому романі немає довгих політичних роздумів чи нудних історичних розвідок. Це відкритий, де в чому наївний погляд молодої киянки, студентки медичного інституту, на жахливі події, які випали на її долю та долю її родини. У побутових замальовках щоденної боротьби за виживання у тюрмі, таборі й сибірському засланні, у згадках про проведене у роки голодомору дитинство та минулу під час фашистської окупації юність, читач знайде не тільки безцінний скарб цікавих історичних відомостей, а й захоплюючий життєствердний сюжет, списаний із власної долі автора. Для широкого кола читачів.

Читати повністю

Неспрядько В. П. Дентальная имплантология. Основы теории и практики : [учеб. пособие для студентов стомат. фак. высш. мед. учеб. заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации] / В. П. Неспрядько, П. В. Куц ; Нац. МУ им. А. А. Богомольца. — Изд. 2-е. — Киев : Саммит-книга, 2016. — 348 с.

УДК:
616.314-089.2 Н 55
Автор:
Неспрядько В. П.

В учебном пособии освещаются вопросы одного из современных направлений стоматологии — дентальной имплантации. Разделы пособия отвечают учебному плану и учебной программе по специальности «Ортопедическая стоматология», утвержденной Министерством здравоохранения Украины и Министерством образования Украины. Детально изложены история использования имплантатов в мире и Украине, анатомия челюстей и височно-нижнечелюстного сустава, свойства биосовместимых материалов, особенности конструкций дентальных имплантатов и механизмы их интеграции с окружающими тканями, вопросы биомеханики, артикуляции и окклюзии при зубном протезировании на имплантатах. Освещены вопросы деонтологии, показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов. В пособии представлены следующие разделы: обследование пациентов при планировании имплантации, имплантаты и материалы для их изготовления, современные хирургические протоколы имплантации, методики зубного протезирования на имплантатах. Описаны наиболее распространенные осложнения на разных этапах, методы их профилактики и лечения. С учетом современных требований в пособие включены тестовые задания и алгоритмы протезирования с использованием дентальных имплантатов. Текст пособия сопровождается достаточным иллюстрационным материалом. Издание рекомендуется для врачей-стоматологов, преподавателей и студентов стоматологических факультетов медицинских университетов, а также магистров, аспирантов, клинических ординаторов.

Читати повністю

Черешнюк Л. В. Особенности течения тропической малярии в практике семейного врача : пособие / Л. В. Черешнюк, Г. С. Черешнюк, А. А. Ахмедова. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. — 80 с.

УДК:
616.936 Ч-46
Автор:
Черешнюк Л. В., Ахмедова А. А.

В пособии наведена основная информация об особенностях течения тропической малярии, которая будет полезна врачам, курсантам, клиническим ординаторам, аспирантам, магистрантам, врачам-интернам, студентам в т.ч. иностранным для которых языком обучения является русский язык

в

В

а

в

Читати повністю

Симуляционное обучение в медицине / ред. А. А. Свистунов ; сост. М. Д. Горшков. — Москва : Изд-во Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2013. — 288 с. : ил.

УДК:
61:378 С 37
Автор:
Свистунов А. А., Горшков М. Д.

Книга посвящена симуляционному обучению — современной методике практической подготовки медицинских кадров. В книге обсуждаются вопросы истории, методологии и принципов симуляционного тренинга, организации и управления симуляционно-аттестционным центром. Вторая половина книги состоит их глав, описывающих актуальные проблемы симуляционного тренинга в отдельных медицинских специальностях. Настоящее издание — первое в своем роде, вышедшее на русском языке. Книга предназначена для преподавателей клинических кафедр и симуляционных центров, руководителей медицинских учебных заведений и учреждений здравоохранения

Читати повністю

Пішак В. П. Медицина XX століття в постатях. До 100 — річчя Нобелівської премії : біогр. довід. / В. П. Пішак, С. С. Бачок, Б. С. Кушнір. — Чернівці : БДМА, 2001. — 192 с. — Алф. покажч. імен: с. 183-184. — Англ. покажч. імен.: с. 185-186.

УДК:
61(09) П 36
Автор:
Пішак В. П.

Ювілейне видання містить короткі відомості про життя та наукову діяльність вчених, чиї досягнення були удостоєні Нобелівської премії з біології та медицини за період з 1901 по 2000 роки. До книги поміщено фотографії цих вчених. У додатках міститься коротка інформація про Нобелівських лауреатів в інших галузях, котрі мали вплив на розвиток фізіології та медицини. Довідник буде корисним для студентів медичних та біологічних вищих навчальних закладів, викладачів біологічних наук та усіх, хто виявляє цікавість до вивчення історії науки взагалі та, зокрема, фізіології і медицини.

Читати повністю

Науково-освітній потенціал України. — Київ : Укр. рейтинг. — 2012 Кн. 2 : Наукові установи. Навчальні заклади. Відомі імена в освіті і науці. — 2012. — 288 с. : іл.

УДК:
74 Н 34
Автор:

Наука та освіта – надзвичайно важливі складові духовної культури людства, вони є факторами прогресу, піднімають державу на новий економічний та соціальний рівень. Авторитет та конкурентноспроможність України серед провідних країн світу, високий професіоналізм українських вчених заслуговує на суспільне визнання.
Видання інформує про наукові установи та відомі імена в освіті і науці. Зокрема, представлені визначні науковці Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Читати повністю

Роксолана у світі : іст.-краєзн. зб. : до 500-річчя від часу народж. Роксолани / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Всеукр. спілка краєзнавців, Івано-Франк. обл. орг. ; авт.-упоряд. Б. Гаврилів, І. Ф. Миронюк. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т, 2008. — 96 с. : іл.

УДК:
63.3(4Укр) Р66
Автор:
Гаврилів Б., Миронюк І. Ф.

Ім’я відомої українки Роксолани (Насті Лісовської), уродженки прикарпатського міста Рогатина, добре відоме не лише на Батьківщині, але й у світі. Свідченням цього є пропонований читачам ілюстрований історико-краєзнавчий збірник, де публікуються матеріали про життя та діяльність славетної галичанки Роксолани. Тут особливо звернуто увагу на популяризацію та вшанування її пам’яті в образотворчому й музичному мистецтві, історії, літературі завдяки художникам, історикам, письменникам, краєзнавцям, артистам, журналістам Італії, Туреччини, Франції, США, Канади й України.

Власне про такі, які ми знайшли, й раніше не відомі документальні портрети Роксолани італійських художників П. Веронезе й Тиціана вже йдеться в перших статтях збірника.

Видання підготовлено з нагоди 500-річчя від часу народження Роксолани для всіх, кому не байдужа наша історія і хто хоче дізнатися про минуле України. Читати повністю

Стандарти підготовки І-СТ-3 (видання 2): підготовка військовослужбовця з тактичної медицини / М-во оборони України. — Київ : Леся, 2015. — 148 с.

УДК:
61:35 С 76
Автор:

Стандарт підготовки передбачено для застосування Міністерством оборони України та Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями. Він може бути застосований в установах, закладах та організаціях усіх форм власності, що здійснюють підготовку (навчання) військовозобов’язаних та допризовників.

 f

f

Читати повністю

Чекман І. С. Історія лікознавства / І. С. Чекман. — Київ : Задруга, 2015. — 256 с.

УДК:
615.5 Ч 37
Автор:
Чекман І. С.

У книзі узагальнені літературні відомості і результати власних досліджень автора, що стосуються історії створення окремих лікарських засобів, ретроспективних аспектів зародження й розвитку вчення про медичні препарати, їхні фармакологічні групи, а в ширшому аспекті — лікознавства. Також ідеться про сучасні медикаменти й пошуки нових хімічних сполук, що характеризуються вираженою лікувальною активністю і стануть ліками майбутнього. Автор вважав за доцільне викласти не тільки історію тих чи інших препаратів або фармакологічних груп медикаментів, а й висвітлити сучасні аспекти їхньої фармакокінетики, фармакодинаміки, показання і протипоказання щодо призначення. Такий підхід допоможе читачеві глибше зрозуміти внесок науковців у створення й дослідження властивостей та механізму дії лікарських засобів, а також впровадження в медичну практику медикаментів різних хімічних і фармакологічних груп.

Читати повністю

Микола Іванович Пирогов — видатний хірург, педагог і громадський діяч (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. Пєєва ; наук. ред. П. І. Рогова. — Київ : Пед. думка, 2011. — 124 с. : портр. — (Видатні педагоги світу ; Вип. 7).

УДК:
91.9:61 П 33
Автор:
Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Рогова П. І.

Сьомий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльності Миколи Івановича Пирогова (1810-1881) — всесвітньо відомого хірурга, патологоанатома, педагога, просвітителя-демократа, громадського діяча, професора, члена-кореспондента Російської АН, основоположника воєнно-польової хірургії та хірургічної анатомії, професора й керівника Інституту практичної анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії, учасника Севастопольської оборони 1854-1855 років, діяча народної освіти в Російській імперії, зокрема на українських землях, одного з реформаторів системи освіти. У покажчику представлено бібліографію праць М. І. Пирогова, які були опубліковані впродовж: 1856—2010pp., а також: дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж: зазначеного періоду. Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною М. І. Пирогова.

Читати повністю

Герич І. Д. Хірургічні ускладнення ін’єкційної наркоманії: проблеми та особливості лікування / монографія ; Львів. НМУ ім. Данила Галицького, Буковин. ДМУ. — Чернівці : БУКРЕК, 2015. — 488 с. : іл.

УДК:
616.89.1 Г 37
Автор:
Герич І. Д.

Монографія присвячена актуальній проблемі — особливостям діагностики, лікування та наслідкам гнійно-септичних ускладнень ін’єкційної наркоманії. На підставі власних наукових досліджень нами розроблені та впроваджені в практику нові методи діагностики, профілактики і лікування цього захворювання. Вважаємо, що наша праця буде корисною для науковців та практичних хірургів, які займаються проблемою надання невідкладної хірургічної допомоги хворим з ускладненими формами ін’єкційної наркоманії.

Читати повністю

Віки живуть в старому фоліанті. Скарби медичної думки : до 85-річчя Нац. наук. мед. б-ки України / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. Р. І. Павленко [та ін.]. — Київ : Коляда О.П., 2015. — 60 с. : іл.

УДК:
61(09) В 43
Автор:
Павленко Р. І., Остапенко Т. А., Харченко О. В., Булах С. М.

У виданні подаються відомості про стародруки, рідкісні та цінні видання, що знаходяться у фондах Національної наукової медичної бібліотеки — однієї з найбільших книгозбірень України. Розрахована на всіх, хто цікавиться питаннями історії України.

ааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааа

Читати повністю

Костенко, Ліна. Триста поезій : вибране / Л. В. Костенко ; [упоряд. : О. Пахльовська, І. Малкович]. — Київ : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2012. — 416 с. — (Українська поетична антологія)

УДК:
У2 К 72
Автор:
Костенко Л. В.

До книги Ліни Костенко — найулюбленішої української поетеси кінця другого-початку третього тисячоліття — увійшли найвідоміші ії поезії, а також уривки з історичних романів та поем. Це найповніше вибране поетеси за часів Незалежності.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff