Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Правила користування

Правила користування бібліотекою Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

 

1. Загальні положення

1.1.  Правила користування бібліотекою Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації», «Положення про бібліотеку Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова».

1.2.  Бібліотека Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3.  Фонди бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (далі — бібліотека) є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4.  Користування бібліотекою безкоштовне.

 

2. Права та обов’язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

 

2.1. Право користування бібліотекою університету надається студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу та іншим працівникам університету. Сторонні читачі мають право користуватися тільки читальними залами бібліотеки.

2.2. Читачі мають право:

 2.2.1. Отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню,  довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах, у філіях та інших пунктах видачі літератури.

    2.2.2.Користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою.

  2.2.3. Брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, які проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток, довідку з відділу кадрів. Для   сторонніх  вузу користувачів — паспорт.

2.4.На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток, заповнюється «Картка реєстрації читача», читацький формуляр і присвоюється номер, за яким він має право користуватися всіма підрозділами бібліотеки.

2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.

2.7.    При втраті читацького квитка читач отримує дублікат.

2.8.   Під час запису в бібліотеку читач повинен ознайомитися з «Правилами користування бібліотекою» і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в «Картці реєстрації читача».

2.9. Електронна видача літератури проводиться тільки при наявності читацького квитка, який є основним документом для отримання бібліотечних ресурсів. При обслуговуванні користувачів в автоматизованому режимі бібліотека попереджає їх про електронні форми обліку.

2.10. При електронній реєстрації користувачів та електронному обліку видачі документів штрихкод на читацькому квитку вважається еквівалентом підпису користувача.

2.11. При електронній видачі документів читач має можливість контролювати зміст власного електронного формуляру у присутності бібліотекаря або інтерактивно.

2.12. Навчальна література видається на абонементі на період вивчення дисципліни (семестр, цикл, модуль або навчальний рік).

2.13. Наукова література видається в кількості до 5 прим. терміном на 20 днів;

2.14.  Періодичні видання видаються на 5 днів. 

2.15. Художня література видається у кількості не більше 10 прим. терміном на 30 днів.

2.16. Студентам заочного відділення література видається тільки на період сесії.

2.17.  Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп. 2.9, 2.10, 2.11 цих Правил, вважаються боржниками і позбавляються права користування до повного розрахунку.

2.18. Поодинокі примірники, книги підвищеного попиту, довідкові видання, альбоми, атласи, видання на електронних носіях, рідкісні та цінні видання, а також матеріали, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. Виносити видання з читальної зали забороняється.

2.19. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

2.20.   При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

 2.21. Для одержання літератури читач пред’являє читацький квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі.

2.22.  Читачі зобов’язані:

      2.22.1. Дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки.

        2.22.2. Повертати їх у встановлені терміни.

     2.22.3. Не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів.

     2.22.4. Не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.

         2.22.5. Не виймати картки з каталогів та картотек.

2.23. Отримуючи дозвіл на копіювання (фотографування, скачування) документів, що надає бібліотека, дотримуватись вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

2.24. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, при виявленні дефектів, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.25.  Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.26. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

2.27. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними чи зробити ксерокопію цього видання. При неможливості такої заміни, читачі зобов’язані відшкодувати вартість загубленої або пошкодженої літератури. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

2.28. Книга без штрихкода або з пошкодженим штрихкодом вважається втраченою.

2.29. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.30.На початку кожного року читачі повинні перереєструватися.

2.31. Читачі, що закінчили університет, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

2.32.  Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.33. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

3. Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

 3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4.  Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи університету, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.10. Забезпечує читачам доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

3.11. Бере участь у створенні галузевих та регіональних баз даних.

3.12. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА, внутрішнього книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.

3.13.   Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформаційної культури. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

3.14. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.15. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

3.16. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

3.17. У разі не повернення документів до бібліотеки після закінчення їх терміну  користування, бібліотекар нагадує читачам в письмовій формі (поштою), за допомогою соціальних мереж або в усній (по телефону) про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона інформує деканати з метою адміністративного впливу.

3.18. Не допускає розголошення персональних даних читачів та відомостей про читацькі інтереси з будь-якою метою без їхньої згоди.