Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Сімейна медицина : у 3 кн. : [нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів, акад.] / Л. С. Бабінець [та ін.] ; ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі. — Київ : Медицина. — 2013. — ISBN 978-617-505-244-0 Кн. 2 : Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб. — 2016. — 456 с.

УДК:
614.2:616.1/.9(477) С 37
Автор:

Національний підручник створено відповідно до навчальної програми зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина». У підручнику висвітлено основні симптоми і синдроми у кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, гематології, ендокринології, а також інші синдроми, з якими лікар загальної практики — сімейної медицини найчастіше стикається у своїй практичній діяльності. Розглянуто причини їх виникнення, патогенез, клінічні прояви, викладено алгоритми діагностичного пошуку за наявності цих синдромів, диференціальну діагностику різних захворювань, що проявляються певними симптомами і синдромами. Також наведено алгоритми надання першої медичної допомоги та профілактичні рекомендації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина».

Семейная медицина : [учеб. для высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации] : в 3 кн. / Л. С. Бабинец [и др.] ; ред.: О. Н. Гирина, Л. М. Пасиешвили. — Киев : Медицина. — 2015. — ISBN 978-617-505-244-0 Кн. 2 : Симптомы и синдромы в клинике внутренних болезней. — 2016. — 488 с. —

УДК:
614.2:616.1/.9(477) С 30
Автор:

 Национальный учебник создан в соответствии с учебной программой по специальности «Общая практика—семейная медицина». В учебнике освещены основные симптомы и синдромы в кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, нефрологии, гематологии, эндокринологии, а также другие синдромы, которые врач общей практики—семейной медицины чаще всего встречает в своей практической деятельности. Рассмотрены причины их возникновения, патогенез, клинические проявления, изложены алгоритмы диагностического поиска при наличии этих синдромов, дифференциальная диагностика разных заболеваний, проявляющихся данными симптомами и синдромами. Также приведены алгоритмы оказания первой медицинской помощи и практические рекомендации. Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов по специальности «Общая практика—семейная медицина».

Мазур І. П. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології : [навч. посіб. для студентів стомат. ф-тів. вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів, акад., а також лікарів-інтернів, курсантів і лікарів-стоматологів] / І. П. Мазур, М. В. Хайтович, Л. І. Голопихо. — Київ : Медицина, 2018. — 376 с.

УДК:
616.31:615.03 М 13
Автор:
Мазур І. П., Хайтович М. В. , Голопихо Л. І.

У навчальному посібнику подано загальні питання клінічної фармакології в стоматології — фармакокінетику, фармакодинаміку лікарських засобів, особливості дозування при різних фізіологічних станах та захворюваннях. Велику увагу приділено взаємодії лікарських засобів і несприятливим побічним реакціям на лікарські засоби, механізмам та клінічним проявам впливу лікарських засобів на стан порожнини рота. Викладено основні положення клінічної фармакогенетики, фармакоекономічні й фармакоепідеміологічні аспекти діяльності лікаря-стоматолога. Детально охарактеризовано лікарські засоби, які використовують у стоматології як для системного, так і для місцевого лікування. У розділі «Фармакотерапія в практичній діяльності лікаря-стоматолога» надано практичні рекомендації на засадах доказової медицини щодо застосування лікарських засобів при лікуванні основних стоматологічних захворювань. Розглянуто провідні аспекти медикаментозної профілактики транзиторної бактеріємії та допомоги при невідкладних станах. Наведено тестові завдання для самостійного контролю рівня знань. Видання проілюстроване таблицями, схемами, малюнками. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.

Читати повністю

Інфекційні хвороби в дітей : [нац. підруч. для лікарів-інтернів, слухачів післядип. мед. освіти, дит. інфекціоністів, педіатрів, а також для студентів вищ. мед. навч. закл. мед. ун-тів, ін-тів й акад.] / С. О. Крамарьов [та ін.] ; ред. Л. І. Чернишова. — Київ : Медицина, 2017. — 1016 с.

УДК:
616.9-053.2 І-74
Автор:

У національному підручнику викладено основні симптоми та синдроми інфекційних хвороб у дітей. Наведено класичні і нові дані щодо етіології, діагностики, лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у практичній діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих інфекцій у світі і  в Україні. Для дитячих інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів, інтернів і лікарів усіх педіатричних спеціальностей.

Читати повністю

Загальна хірургія : [баз. підруч. для студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів й акад.] / С. Д. Хіміч [та ін.] ; ред.: С. Д. Хіміч, М. Д. Желіба. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Київ : Медицина, 2018. — 608 с.

УДК:
617-089 З-14
Автор:

Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання. У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб. Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика, антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення для вивчення не лише хірургії, а й акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа. Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування. Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Читати повністю