Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Фармакоекономіка : підруч. для студентів вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. М. Очередько [та ін.] ; ред.: О. М. Очередько, О. Г. Процек. — Житомир : Полісся, 2009. — 188 с. : табл., рис.

УДК:
615.1 Ф 24
Автор:

У підручнику викладено термінологію, методи фармакоекономіки та її сучасні концепції, обсяги та методика подачі матеріалу підручника обумовлені світовими зразками викладання предмету „Фармакоекономіка” у вищих навчальних закладах Англії та США. За основу взяті монографії, підбірки статей провідних міжнародних журналів з фармакоекономіки та економіки охорони здоров’я, підручники та лекційні курси з фармакоекономіки, епідеміології, економіки охорони здоров’я, економетрії, курсів ”витрати-ефективність“ та ’’витрати-утиліти”. Особливо велика увага приділена прикладним аспектам дисципліни, які інтегровані в діяльність сучасного лікаря, фармацевта та провізора, зокрема методи вивчення фармацевтичного ринку та ринку медичних послуг, розуміння наукових розробок щодо оцінки фармакоекономічної ефективності препаратів та медичних втручань. Висвітлено сучасну методологію фармакоекономічного аналізу, проблеми фармакоекономічних досліджень. Проаналізовані програми і результати відомих історичних та сучасних фармакоекономічних спостережень. Підручник написаний відповідно до програми з дисципліни, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України, він призначений для студентів вищих навчальних закладів III-VI рівнів акредитації, спеціальностей “Клінічна фармація”, “Фармація”.

Читати повністю

Адемол: новий підхід до церебропротекції : монографія / Г. І. Степанюк [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. — 220 с.

УДК:
615.21 А 29
Автор:

В монографії наведене теоретичне узагальнення та експериментальне вирішення актуальної проблеми фармакології — оптімізація фармакотерапії порушень мозкового кровотоку шляхом застосування модулятора NMDA- рецепторів алемолу (І -адаманпілетилокси-З-морфоліно-2-иропанолу гідро хлориду). На великому експериментальному матеріалі з використанням моделей білатеральної каротидної оклюзії у шурів та гербел доведено, що адемол подібно до препарату-порівняння цитиколіну сприятливо впливає на внутрішньоклітинні ланки патобіохімічного каскаду в нейронах, корегує перебіг глутаматної ексайтотоксичності. При цьому виявлено певні відмінності та перевагі адемолу перед референс-препаратом. Визначено перспективи клінічного застосування адемолу в якості церебропротекторного засобу.

Читати повністю

Медична хімія (в таблицях, схемах, питаннях, відповідях, прикладах) : навч. посіб. / О. В. Смірнова [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 136 с.

УДК:
61:54 М 42
Автор:

В даному навчальному посібнику коротко формулюються основні питання курсу медичної хімії з розділів неорганічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії. Відповіді даються у вигляді коротких формулювань, таблиць, схем, рисунків. Посібник складений згідно з Програмою медичної хімії підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти від 07.10.2016 р. Рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Сучасні класифікації основних лікарських засобів : навч. посіб. / Т. А. Германюк [та ін.] ; рец. О. О. Яковлева [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 126 с.

УДК:
615.03 С 91
Автор:

У навчальному посібнику представлені узагальнені дані сучасних досліджень щодо класифікацій лікарських засобів за хімічною будовою, фізико-хімічними властивостями, походженням, механізмами та тривалістю дії. Викладений матеріал містить відомості, які доступні в сучасній науковій, методичній та навчальній літературі і використовуються у навчальному процесі при викладанні фармакології для студентів фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладів ΙΙІ-ІVрівня акредитації.

Читати повністю

Neonatology [Text] : textbook / O. Yablon, O. Bykovska, T. Savrun ; Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University. — Vinnytsya : [s. n.], 2018. — 162 p.

УДК:
УДК 616-053.31 Y11
Автор:
Yablon O., Bykovska O., Savrun T.

The textbook comprises based on current knowledge units on neonatology to be studied in the 5th and 6th academic years. The textbook is designed in compliance with the Syllabus for “Pediatrics” for higher medical educational establishments accredited by the Ministry of Health of Ukraine with Level IV. The textbook is intended for senior students, neonatology interns, obstetricians and pediatricians.

.

Читати повністю