Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Адемол: новий підхід до церебропротекції : монографія / Г. І. Степанюк [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. — 220 с.

УДК:
615.21 А 29
Автор:

В монографії наведене теоретичне узагальнення та експериментальне вирішення актуальної проблеми фармакології — оптімізація фармакотерапії порушень мозкового кровотоку шляхом застосування модулятора NMDA- рецепторів алемолу (І -адаманпілетилокси-З-морфоліно-2-иропанолу гідро хлориду). На великому експериментальному матеріалі з використанням моделей білатеральної каротидної оклюзії у шурів та гербел доведено, що адемол подібно до препарату-порівняння цитиколіну сприятливо впливає на внутрішньоклітинні ланки патобіохімічного каскаду в нейронах, корегує перебіг глутаматної ексайтотоксичності. При цьому виявлено певні відмінності та перевагі адемолу перед референс-препаратом. Визначено перспективи клінічного застосування адемолу в якості церебропротекторного засобу.

Читати повністю

Медична хімія (в таблицях, схемах, питаннях, відповідях, прикладах) : навч. посіб. / О. В. Смірнова [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 136 с.

УДК:
61:54 М 42
Автор:

В даному навчальному посібнику коротко формулюються основні питання курсу медичної хімії з розділів неорганічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії. Відповіді даються у вигляді коротких формулювань, таблиць, схем, рисунків. Посібник складений згідно з Програмою медичної хімії підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти від 07.10.2016 р. Рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Сучасні класифікації основних лікарських засобів : навч. посіб. / Т. А. Германюк [та ін.] ; рец. О. О. Яковлева [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 126 с.

УДК:
615.03 С 91
Автор:

У навчальному посібнику представлені узагальнені дані сучасних досліджень щодо класифікацій лікарських засобів за хімічною будовою, фізико-хімічними властивостями, походженням, механізмами та тривалістю дії. Викладений матеріал містить відомості, які доступні в сучасній науковій, методичній та навчальній літературі і використовуються у навчальному процесі при викладанні фармакології для студентів фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладів ΙΙІ-ІVрівня акредитації.

Читати повністю

Neonatology [Text] : textbook / O. Yablon, O. Bykovska, T. Savrun ; Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University. — Vinnytsya : [s. n.], 2018. — 162 p.

УДК:
УДК 616-053.31 Y11
Автор:
Yablon O., Bykovska O., Savrun T.

The textbook comprises based on current knowledge units on neonatology to be studied in the 5th and 6th academic years. The textbook is designed in compliance with the Syllabus for “Pediatrics” for higher medical educational establishments accredited by the Ministry of Health of Ukraine with Level IV. The textbook is intended for senior students, neonatology interns, obstetricians and pediatricians.

.

Читати повністю

Kovalsky O. Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging [Текст] : textbook for students of higher med. education establishments of IVth accreditation level / O. Kovalsky, D. Mechev, V. Danylevych. — 2nd ed. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. — 504 p. : il. — Рек. МОЗ України (протокол № 3 від 16.10.2012 р.).

УДК:
615.849 K79
Автор:
Kovalsky O.

The textbook for students of higher medical educational establishments was created in accordance with the program for the discipline “Radiology” (Kyiv, 2006) and complies with the principles of the European credit-modular system for the high- quality training of doctors. In the textbook we have presented the most recent achievements of Medical Radiology, Diagnostic Imaging techniques and its principles, diagnostic imaging of internal organs diseases, diagnostic algorithms in the study of organs and systems, questions for self-control and case studies. For the convenience of students the basis and current level of radiation therapy are presented in one publication. For students of higher medical educational establishments of IVth accreditation level, intems-radiologists and physicians of other specialties.

Читати повністю