Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків : підруч. з електрон. аудіoдод. : у 2 кн. / С. М. Луцак [та ін.] ; ред. С. М. Луцак . — Київ : Медицина, 2019 — . — Кн. 2. : Основи професійного мовлення. — 2019. — 456 с. + аудіододаток on-line.

УДК:
811.161.2’243 У 45
Автор:

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.

Читати повністю

Оптимізація реконструктивно-відновлювальних операцій на товстій кишці : монографія / В. О. Шапринський [та ін.] ; ред.: В. О. Шапринський, Я. П. Фелештинський. — Вінниця : Твори, 2019. — 138 с.

УДК:
616.345-089.844 О-62
Автор:

Книга присвячена надзвичайно актуальній проблемі хірургічної гастроентерології — реконструкції товстої кишки у стомованих хворих. В книзі висвітлені причини, частота накладання та різні варіанти формування кишкових стом. Висвітлені медико-соціальні аспекти колостомованих хворих та ускладнення колостом. Представлені сучасні погляди на тактику ведення хворих з застосуванням ручних та степлерних анастомозів. Приведені покази, уточнені строки реконструктивно- відновлюючих операцій, способи та об’єм хірургічного втручання в залежності від локалізації стоми та клінічної ситуації. Розроблена модель прогнозу можливої неспроможності товстокишкового анастомозу. Книга рекомендована для хірургів, онкологів, анестезіологів-реаніматологів, ен- доскопістів, гастроентерологів, лікарів-інтернів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.

Читати повністю

Хірургія : підручник : у 2 т. / С. О. Бойко [та ін.] ; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин ; рец.: В. А. Сипливий , Б. О. Матвійчук, О. Є. Каніковський. — Віннниця : Нова Книга. — Т. 2. — 2019. — 704 с.

УДК:
617-089 Х 50
Автор:

У підручнику представлено дані про найпоширеніші хірургічні захворювання. Однак першочергову увагу приділено діагностиці та диференційній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю даного підручника є його побудова за синдромним принципом, що значно більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. У книзі викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні тактичні підходи до лікування різних хірургічних захворювань. Висвітлено питання вибору способу та обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки найчастіше виконуваних операцій. Особливу увагу приділено принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Кращому сприйняттю тексту допомагають численні ілюстрації, а також різні схеми та алгоритми. Зміст підручника відповідає Галузевому стандарту вищої освіти підготовки на другому (магістерському) рівні у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина”. Підручник розрахований на студентів 4, 5, 6 курсів вищих медичних навчальних закла- дів III–IV рівня акредитації.

Читати повністю

Хірургія : підручник : у 2 т. / С. О. Бойко [та ін.] ; ред.: П. Г. Кондратенко, В. І. Русин ; рец.: В. А. Сипливий , Б. О. Матвійчук, О. Є. Каніковський. — Віннниця : Нова Книга. — Т. 1. — 2019. — 704 с.

УДК:
617-089 Х 50
Автор:

У підручнику представлено дані про найпоширеніші хірургічні захворювання. Однак першочергову увагу приділено діагностиці та диференціальній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю даного підручника є його побудова за синдромним принципом, що значно більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. У книзі викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасні тактичні підходи до лікування різних хірургічних захворювань. У керівництві висвітлено питання вибору способу та обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найчастіше виконуваних операцій. Особливу увагу приділено принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Кращому сприйняттю тексту сприяють численні ілюстрації, а також різні схеми та алгоритми. Зміст підручника відповідає Галузевому стандарту вищої освіти підготовки на другому (магістерському) рівні у галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина”. Підручник розрахований на студентів 4, 5, 6 курсів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівня акредитації.

Читати повністю

Фізіологія : навч.-метод. посіб. для практ. занять та самост. роботи / М. Р. Гжегоцький [та ін.] ; ред. М. Р. Гжегоцький ; рец.: С. Н. Вадзюк, М. В. Йолтухівський, О. А. Шандра. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 464 с.

УДК:
612 Ф 50
Автор:

У навчально-методичному посібнику дано перелік та описано хід проведення практичних занять з фізіології. Практичні роботи, що відображають профілізацію викладання на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах, є класичними та оригінальними. Деякі з них розроблені й апробовані співробітниками кафедри нормальної фізіології ЛНМУ імені Данила Галицького й використовуються у практичній медицині. До всіх тем розроблено єдиний методичний підхід: науково-методичне обґрунтування теми, навчальна мета, формат “знати-вміти”, зміст практичних завдань, запитання для самостійного контролю та самостійної роботи, ситуаційні задачі, список літератури, додатки. Рекомендовано для проведення навчальної діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Посібник розрахований на викладачів та студентів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» та студентів інших ВНЗ медико-біологічного профілю.

Читати повністю