Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Мороз Василь Максимович : біобібліогр. покажч. до 75-річчя з дня народж. / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. норм. фізіології, Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наук. б-ка ; уклад.: M. B. Йолтухівський, Н. М. Кравчук. — Вінниця : Нілан ЛТД, 2017. — 132 с. : іл. — (Серія «Вчені нашого університету»).

УДК:
91.9:61 М 80
Автор:

В покажчик ввійшли матеріали та фотографії, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну діяльність доктора медичних наук, професора, академіка НАМН України, ректора ВНМУ Мороза В. М. Видання містить перелік наукових праць, патентів, публікацій про ювіляра та літературні і поетичні рядки про Василя Максимовича як керівника, колегу, наставника, вчителя. Покажчик розраховано на науковців, студентів, краєзнавців та бібліотекарів.

Читати повністю

Керівництво з клінічного обстеження терапевтичного хворого та написання історії хвороби = Руководство по клиническому обследованию терапевтического пациента и написанию истории болезни = Guide to case report writing, history taking and physical examination of the therapeutical patient : навч. посіб. для студентів мед. вузів, які навчаються укр., англ. або рос. мовою / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. Ю. М. Мостовий [та ін.]. — 2-ге вид., випр. і допов. — Вінниця : Центр ДЗК, 2016. — 120 с.

УДК:
616.07 К 36
Автор:

Навчальний посібник допоможе студентам-медикам, які навчаються в Україні, отримати практичні навички з обстеження хворого, написання та правильного оформлення історії хвороби. Посібник буде корисним також лікарям і викладачам, які цікавляться оформленням історії хвороби на українській, російській та англійській мовах. Educational manual will help medical students studied in Ukraine to gain practical skills in examination of patients, writing and accuracy of medical history. The manual will be useful as doctors and teachers who are interested in design history in Ukrainian. Russian and English languages. Учебное пособие поможет студентам-медикам, обучающимся в Украине, получить практические навыки по обследованию больного, написанию и правильному оформлению истории болезни. Пособие будет полезно также врачам и преподавателям, интересующимся оформлением истории болезни на украинском, русском и английском язиках.

Читати повністю

Basis of the Structure and Reactivity of Biologically Active Compounds [Текст] : навч. посібник із біоорганічної хімії / O. V. Smirnova, V. S. Shunkov ; National Pirogov Memorial Medical University (Vinnytsya). — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. — 212 p. — Гриф надано МОН України. Протокол № 1/11-10165 від 02.07.2014. — ISBN 978-617-7212-31-6

УДК:
612.015 S68
Автор:
Smirnova, O. V.

Навчальний посібник складається з двох частин, в яких висвітлюються основні теоретичні поняття органічної хімії та розглянуто основи реакційної здатності біологічно активних сполук, використовуючи механізми перебігу хімічних реакцій. В першій частині посібника даються теоретичні поняття та механізми реакцій, в яких беруть участь біологічно активні сполуки, коротко пояснюється роль в організмі людини. В другій частині посібника розглянуто методичні розробки до практичних занять: тестові завдання для перевірки знань, словник-мінімум основних формул органічних сполук та їх номенклатура. Посібник відповідає програмі «Біоорганічна хімія» для студентів вищих медичних закладів освіти III — IV рівнів акредитації, 5.05.2005р., м. Київ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для англомовних студентів вищих медичних закладів IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Лекції з клінічної вертебрології : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. Ф. Колісник ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Нова книга, 2017. — 184 с.

УДК:
616.77 К 60
Автор:
Колісник П. Ф.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання клінічної вертебрології, зокрема: клінічної морфології, патогенезу вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем, патології хребта, вертебродіагностики  та вертебротерапії. Розроблені у формі лекцій теоретичні основи, в простій та зрозумілій формі, висвітлюють шляхи та механізми передачі патології хребта на інші органи та системи. Важливою також є спроба розкриття механізмів розвитку резистентності терапевтичних захворювань до лікування при патології хребта і його сегментів. Метою створення посібника є необхідність ознайомлення студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, широкого кола лікарів-практиків та науковців різних галузей медицини з актуальними проблемами вертебрології.

Читати повністю

Latin Language and the fundamentals of pharmaceutical terminology [Text] : [manual for English-speaking students of pharmaceutical faculty] / S. I. Tykholaz ; Vinnitsia National Pirogov Memorial Medical University, Department of Foreign languages. — 2nd ed., reworked and added. — Vinnytsia, 2014. — 273 p.

УДК:
81.461 L36
Автор:

The manual is to be used by foreign English-speaking pharmaceutical students (“Pharmacy” and “Clinical Pharmacy” specialties) of Vinnytsia National Medical Pirogov Memorial University. Counting the requirements of the Ukrainian Ministry of Health Programme ( Kyiv, 2010) and based on the directions of Bolon Educational System material of the manual is devided into 2 Final Modules and 6 Thematic Modules. The manual consists of 40 Lessons of theory and practice, Latin-English and English-Latin vocabulary, list of Latin sayings and aphorisms, preparing for the Final Modules, preparing for the Thematic Modules, list of theoretical questions which are going to be learned mastering the Course, list of practical skills. All the practical tasks are given with the examples of doing them. The author tries to do her best in order to help the students — future pharmacists and clinical pharmacists to master medical terminology

Читати повністю