Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Фізіологія. Короткий курс : навч. посіб. для мед. і фармацевт. ВНЗ / В. М. Мороз [та ін.] ; ред.: В. М. Мороз, M. B. Йолтухівський ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — 2-ге вид., допов. і перероб. . — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 392 с. : іл

УДК:
612 Ф 11
Автор:

У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.

Читати повністю

Пам’яті Вчителя, Вченого, Друга… 70-річчю професора Пентюка Олександра Олексійовича присвячується / Н. В. Заічко [та ін.] ; гол. ред. В. М. Мороз ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Твори, 2019. — 220 с.

УДК:
61(092)(477) П 15
Автор:

В книзі подано інформацію про видатного українського вченого, професора Пентюка О,О., який працював у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова в галузі медичної біохімії та фармакології, висвітлено його внесок у формування наукового та кадрового потенціалу медико-теоретичних та клінічних кафедр університету, представлені основні наукові досягнення його учнів та колег. Фотоматеріали з архівів родини та кафедри біологічної та загальної хімії. Інформація рекомендована науково- педагогічним працівникам, студентам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам і всім, хто цікавиться історією наукових шкіл Вінниччини.

Читати повністю

Medical Microbiology and Immunology / M. Tymkiv [et al.]. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. — 416 p. : il.

УДК:
616:579.61 M46
Автор:

Підручник складено у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Послідовно розглянуті питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура і класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії). Підручник присвячений для студентів медичних ВНЗ і університетів, відповідних кафедр ВНЗ підвищення кваліфікації лікарів, інтернів та мікробіологів усіх спеціальностей.

Читати повністю

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків : підруч. з електрон. аудіoдод. : у 2 кн. / С. М. Луцак [та ін.] ; ред. С. М. Луцак . — Київ : Медицина, 2019 — . — Кн. 2. : Основи професійного мовлення. — 2019. — 456 с. + аудіододаток on-line.

УДК:
811.161.2’243 У 45
Автор:

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.

Читати повністю

Оптимізація реконструктивно-відновлювальних операцій на товстій кишці : монографія / В. О. Шапринський [та ін.] ; ред.: В. О. Шапринський, Я. П. Фелештинський. — Вінниця : Твори, 2019. — 138 с.

УДК:
616.345-089.844 О-62
Автор:

Книга присвячена надзвичайно актуальній проблемі хірургічної гастроентерології — реконструкції товстої кишки у стомованих хворих. В книзі висвітлені причини, частота накладання та різні варіанти формування кишкових стом. Висвітлені медико-соціальні аспекти колостомованих хворих та ускладнення колостом. Представлені сучасні погляди на тактику ведення хворих з застосуванням ручних та степлерних анастомозів. Приведені покази, уточнені строки реконструктивно- відновлюючих операцій, способи та об’єм хірургічного втручання в залежності від локалізації стоми та клінічної ситуації. Розроблена модель прогнозу можливої неспроможності товстокишкового анастомозу. Книга рекомендована для хірургів, онкологів, анестезіологів-реаніматологів, ен- доскопістів, гастроентерологів, лікарів-інтернів та студентів старших курсів вищих медичних закладів.

Читати повністю