Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

General Surgery : textbook for students of higher medical education establishments / S. D. Khimich [et al.] ; eds.: S. D. Khimich, M. D. Zheliba ; рец.: V. P. Andryushchenko, O. V. Ligonenko, O. Ye. Kanikovskyi. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng, 2019. — 536 p.

УДК:
617-089 G36
Автор:

The basic textbook consists of two parts. The first part covers the general issues of surgery, in particular the organization of surgical care, deontology and care of patients with a surgical profile, asepsis and antisepsis, bases of anesthesiology and resuscitation, hemostasis, blood transfusion, and surgical intervention. The second part deals with the issues of surgical pathology, surgical infection and surgical diseases. Numerous sections of general surgery, such as asepsis and antisepsis, anesthetics, blood transfusion, bleeding, shock, and the doctrine of wounds, are important for the study of not only surgery but also obstetrics, gynecology, urology, eye diseases, ear, throat and nose disorders. A separate section of the textbook is devoted to modern methods of diagnostics and surgical treatment. This textbook is useful for students of higher medical educational establishments — universities, institutes and academies.

Читати повністю

Від букви до спілкування. Українська мова для іноземців: рівень А1: підручник / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, Каф. українознавства ; уклад. Г. Л. Василенко [та ін.]. — Вінниця : Твори, 2019. — 156 с. : іл.

УДК:
УДК 811.161.2’243 В 42
Автор:

Підручник адресовано студентам, що починають вивчати українську мову як іноземну. Мета підручника — формування комунікативно-мовленнєвих компетенцій для реалізації елементарних комунікативних намірів у межах актуальної для студентів тематики.

.

.

Читати повністю

Фізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / В. Г. Шевчук [та ін.] ; ред. В. Г. Шевчук. — Вид. 4-те. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 448 с.

УДК:
612 Ф 50
Автор:

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ЕCTS). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м’язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Підручником можуть користуватися лікарі-інтерни та лікарі загальної лікарської практики, а також студенти біологічних та природничих факультетів класичних університетів, що вивчають базові питання фізіології людини.

Читати повністю

Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців): клінічна настанова / О. В. Катілов [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 64 с.

УДК:
УДК 616-053.2:613.22 Х 22
Автор:

Харчування дітей перших років життя (0–23 місяців) (клінічна настанова). Керівництво підготовлено з урахуванням рекомендацій Всесвiтньої Організації Охорони Здоро́в’я та Міністерства охорони здоров’я України із харчування для дітей грудного і молодшого віку. Використовувалися клінічні стандарти, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та ін.). Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

Читати повністю