Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Клінічне обстеження дитини : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. : пер. з рос. / О. В. Катілов [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 520 с.

УДК:
616-053.2 К 47
Автор:
Катілов О. В.

У представленому навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини. Книга призначена для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів та лікарів-педіатрів-початківців, а також лікарів загальної практики.

.

.

Читати повністю

Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспитальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посіб. / B. C. Тарасюк [та ін.] ; ред. B. C. Тарасюк. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 368 с.

УДК:
614.8 П 27
Автор:

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування вогнепальної зброї, дії факторів ураження на організм людини. Питання надання екстреної медичної допомоги після реформи медицини в Україні й тактичної медицини в зоні АТО наведено в окремих розділах. Також детально висвітлено травми окремих частин тіла й органів, питання надання допомоги в осередку ураження з особливостями в зоні АТО, методи транспортування до лікувального закладу. Посібник ілюстрований 211 малюнками до навичок, які виконуються за певним алгоритмом. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації. Посібник також буде корисний учням середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навичкам медичної допомоги.

Читати повністю

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / B. C. Тарасюк [та ін.] ; ред. B. C. Тарасюк. — 4-те вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 528 с.

УДК:
614.8 М 42
Автор:

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок. Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Читати повністю

Мороз Василь Максимович : біобібліогр. покажч. до 75-річчя з дня народж. / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. норм. фізіології, Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наук. б-ка ; уклад.: M. B. Йолтухівський, Н. М. Кравчук. — Вінниця : Нілан ЛТД, 2017. — 132 с. : іл. — (Серія «Вчені нашого університету»).

УДК:
91.9:61 М 80
Автор:

В покажчик ввійшли матеріали та фотографії, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну діяльність доктора медичних наук, професора, академіка НАМН України, ректора ВНМУ Мороза В. М. Видання містить перелік наукових праць, патентів, публікацій про ювіляра та літературні і поетичні рядки про Василя Максимовича як керівника, колегу, наставника, вчителя. Покажчик розраховано на науковців, студентів, краєзнавців та бібліотекарів.

Читати повністю

Керівництво з клінічного обстеження терапевтичного хворого та написання історії хвороби = Руководство по клиническому обследованию терапевтического пациента и написанию истории болезни = Guide to case report writing, history taking and physical examination of the therapeutical patient : навч. посіб. для студентів мед. вузів, які навчаються укр., англ. або рос. мовою / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. Ю. М. Мостовий [та ін.]. — 2-ге вид., випр. і допов. — Вінниця : Центр ДЗК, 2016. — 120 с.

УДК:
616.07 К 36
Автор:

Навчальний посібник допоможе студентам-медикам, які навчаються в Україні, отримати практичні навички з обстеження хворого, написання та правильного оформлення історії хвороби. Посібник буде корисним також лікарям і викладачам, які цікавляться оформленням історії хвороби на українській, російській та англійській мовах. Educational manual will help medical students studied in Ukraine to gain practical skills in examination of patients, writing and accuracy of medical history. The manual will be useful as doctors and teachers who are interested in design history in Ukrainian. Russian and English languages. Учебное пособие поможет студентам-медикам, обучающимся в Украине, получить практические навыки по обследованию больного, написанию и правильному оформлению истории болезни. Пособие будет полезно также врачам и преподавателям, интересующимся оформлением истории болезни на украинском, русском и английском язиках.

Читати повністю