Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Онкологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. / А. І. Шевченко [та ін.] ; ред. А. І. Шевченко. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 488 с.

УДК:
616-006 О-58
Автор:

Підручник для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, інтернів, онкологів і сімейних лікарів. У підручнику висвітлено сучасні положення епідеміології, етіології, клініки, діагностики, лікування злоякісних новоутворень і реабілітації онкологічних хворих. Текст посібника написано у повній відповідності до програми викладання онкології. Суттєвою відмінністю від існуючих видань є наявність багатого ілюстративного матеріалу та посилань на відповідні сайти мережі Інтернет, що забезпечує можливість додаткового отримання інформації з онкології. Є також можливість здійснення самоконтролю і оперативного контролю викладачем засвоєння вивченого матеріалу за допомогою тестів. Підручник має електронний додаток.

Читати повністю

Лікарські засоби, що впливають на обмін речовин : навч. посіб. / Т. А. Германюк [та ін.] ; рец. H. I. Волощук [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Твори, 2020. — 268 с

УДК:
615.35 Л 56
Автор:

Містить узагальнені дані сучасних досліджень, що стосуються лікарських засобів, які впливають на обмін речовин: гормонів, їх синтетичних аналогів, антагоністів, інгібіторів та вітамінів, їх похідних, синтетичних аналогів, вітаміноподібних речовин, біофлавоноїдів з вітамінною активністю. Викладений матеріал дас відомості щодо фармакологічної характеристики, фармакобезпеки застосування ліків, взаємодії лікарських засобів при сумісному їх застосуванні. В поданому навчальному посібнику наголос зроблений на нові синтезовані аналоги гормонів, їх антагоністи, інгібітори, лікарські засоби з активністю вітамінів, застосування їх в сучасних умовах. Призначено для студентів, інтернів, аспірантів, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», практичних лікарів, провізорів/фармацевтів та викладачів фармакології.

Читати повністю

Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підруч. для студентів стомат ф-тів закладів вищ. мед. освіти України / О. Д. Луцик [та ін.] ; ред.: О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський ; рец.: М. С. Пушкар, М. Є. Дзержинський. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 496 с. — (Національний підручник)

УДК:
611.018 Г 51
Автор:

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців – гістологів та ембріологів – з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з Примірною програмою з гістології, цитології та ембріології підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спеціальності 221 “Стоматологія”, затвердженою МОЗ України, і сучасними зарубіжними аналогами навчальної літератури. Порівняно з попередніми виданнями у книзі представлено повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книгу збагачено прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в ієрархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності. Для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти, а також викладачів та лікарів.

Читати повністю

Смирнова О. В. Биоорганическая химия : учеб. пособие / О. В. Смирнова [и др]. ; рец.: О. А. Наконечная, Г. В. Сакалова, В. С. Антонюк ; Винниц. НМУ им. Н. И. Пирогова. — Винница : Твори, 2020. — 380 с.

УДК:
612.015 С 50
Автор:
Смирнова О. В.

В учебном пособии изложены основные теоретические понятия биоорганической химии на основе современной теории строения органических соединений. Много внимания уделено реакционной способности биологически активных соединений как низкомолекулярных, так и высокомолекулярных. Объясняется механизм протекания реакций в живом организме. Учебное пособие соответствует программе «Биологическая и биоорганическая химия» курса «Биоорганическая химия», которая является составной дисциплины «Биологическая и биоорганическая химия» для студентов Ι-ΙΙ курса в рамках подготовки специалистов второго (магистерского) уровня высшего образования, квалификации образовательной «Магистр медицины», квалификации профессиональной «Врач». Рекомендован для студентов высших учебных заведений III-IV уровней  аккредитации.

Читати повністю

Фізіологія. Короткий курс : навч. посіб. для мед. і фармацевт. ВНЗ / В. М. Мороз [та ін.] ; ред.: В. М. Мороз, M. B. Йолтухівський ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — 2-ге вид., допов. і перероб. . — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 392 с. : іл

УДК:
612 Ф 11
Автор:

У посібнику згідно з програмою для медичних і фармацевтичних ВНЗ представлено матеріали з основних розділів фізіології. Детальний предметний покажчик та система виносок у вигляді тестів полегшують засвоєння предмета, дозволяють користуватися посібником як довідником, тлумачним словником тощо. У посібнику використано завдання, що входять до відкритої частини банку тестових завдань ліцензійних іспитів. Матеріал наданий Центром тестування при МОЗ України. Посібник розрахований на викладачів, лікарів і студентів ВНЗ медико-біологічного профілю.

Читати повністю