Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Клінічна анатомія та оперативна хірургія : підруч. для студентів мед. ф-тів вишів України IV рівня акредитації : Т. 1 / В. І. Півторак [та ін.] ; ред.: В. І. Півторак, О. Б. Кобзар. — Вінниця : Нова Книга. — 2021. — 568 с. : іл.

УДК:
617.5-089 К 49
Автор:

 Колектив співавторів-викладачів ВНМУ ім. М. І. Пирогова : Півторак В. І., Колісник П. Ф., Фоміна Л. В., Шевчук Ю. Г.

 Підручник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Над створенням підручника працював авторський колектив, у якому об’єднали свої зусилля фахівці, що представляють більшість медичних закладів вищої освіти України. Мета підручника — надання конкретних знань з будови тіла людини, які становлять основу для обгрунтування постановки діагнозу, вибору оптимальних оперативних доступів та оперативних прийомів, засвоєння техніки хірургічних втручань. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010). Підручник містить велику кількість оригінальних малюнків та ілюстрацій, спільно створених авторським колективом і художниками видавництва. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

Читати повністю

Вторинний остеопороз : монографія / М. А. Бистрицька [та ін.] ; ред.: В. В. Поворознюк, Н. В. Григор’єва, Н. В. Дєдух ; Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМНУ, Укр. асоц. остеопорозу. — Кропивницький : Поліум, 2021. — 528 с.

УДК:
616.71-007.234 В 87
Автор:

Співавтор-викладач ВНМУ ім. М. І. Пирогова: Масік Н. П.

У монографії представлено дані шодо фізіології та морфології кісткової тканини, визначено поняття вторинного остеопорозу, факторів його ризику, механізмів розвитку, сучасних методів діагностики та лікування. Розглянуто окремі форми вторинного остеопорозу — глюкокортикоїд- індукований, остеопороз на тлі ревматичних захворювань, ендокринних порушень, захворювань нервової системи, у хворих з метаболічним синдромом, онкологічними захворюваннями, хронічною хворобою нирок. Проаналізовано порушення стану кісткової тканини внаслідок серцево-судинних захворювань, хронічних обструктивних захворювань легенів. Визначено вплив на кістку невагомості та відсутності навантаження. Представлено дані шодо причин ятрогенного остеопорозу з детальним аналізом механізмів впливу на кістку медикаментозних препаратів та сучасних підходів до його лікування. Видання ілюстровано рисунками та таблицями. Монографія для лікарів широкого профілю, наукових співробітників, магістрів, аспірантів.

Читати повністю

Міологія : метод. рек. / О. І. Башинська [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. анатомії людини. — Вінниця, 2019. — 87 с.

УДК:
611.73 М 62
Автор:

Колектив авторів-викладачів ВНМУ: Башинська  О. І., Гумінській Ю. Й., Смольський Л. П., Тихолаз В. О.

.

.

.

.

.