Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Сучасна діяльність бібліотеки

Бібліотека ВНМУ є інтелектуальним центром університету. Щороку зростає її роль як посередника між інформаційним середовищем та його користувачами: студентами, вченими і фахівцями  університету. На фоні змін у сфері освіти, науки, медицини інформаційно-бібліотечне обслуговування вимагає постійного удосконалення та оновлення.  Створення вдалого іміджу бібліотеки в університеті полягає в гармонійному поєднанні традиційних та інноваційних напрямків роботи із залученням автоматизованих технологій.

У 2004 році була започаткована Міжрегіональна корпоративна система медичних бібліотек, до якої ввійшли Житомирська та Вінницька обласні медичні бібліотеки, роль координаційного центру взяла на себе наша бібліотека. У зв’язку з цим прийнято рішення про перехід бібліотеки на систему MESH. Розпочата в той час відповідна організаційна та методична робота дала плідні результати. Членами корпоративної системи є Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Рівненська обласні медичні бібліотеки та бібліотеки Вінницького і Одеського медичних університетів.

Протягом 2005-2009 рр. основна увага акцентувалася на розширенні нових інформаційних технологій, автоматизації бібліотечних процесів. Постало питання переходу на електронну форму обслуговування користувачів бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова, чому передувала велика підготовча робота. Створення ЕК було першим етапом у підготовці до автоматизованої видачі літератури. Наступним етапом  роботи стала ретроконверсія фонду, і лише  процес штрихкодування видань впритул наблизив  бібліотеку до автоматизованого обслуговування користувачів, яке розпочалося з 2012 року. Повний перехід на автоматизовану книговидачу всіх підрозділів обслуговування відбувся в 2014 році.

У 2007 році розширилися можливості застосування Інтернет-технологій у бібліотеці. Широко використовувалися ресурси мережі Інтернет для внутрішніх потреб бібліотеки та поліпшення умов роботи читачів у читальних залах. Своєчасне інформування, ефективність задоволення потреб читачів, створення престижу бібліотеки, її реклами став забезпечувати веб-сайт, який також значно розширив та урізноманітнив спектр бібліотечно-інформаційного сервісу. В 2015 році замінено його інтерфейс та проводиться робота над удосконаленням інформативності.

Завдяки покращенню  матеріально-технічної бази значно урізноманітнилася тематика та удосконалилася якість видавничої продукції бібліотеки. Започатковано серію методичних видань «На допомогу бібліотечному фахівцю», продовжувалося видання інформаційних листів серії «Нові форми роботи в бібліотеках ВНЗ», рекомендаційних списків літератури «На допомогу освітнім програмам».

Бібліотека орієнтується на актуальні для сучасного вищого навчального закладу інформаційні потреби, розширює склад фонду новими видами документів, в т. ч. електронними. У цьому напрямку зроблено чимало: активно продовжувалося наповнення ЕК та запроваджено нові системи обслуговування користувачів (електронна доставка документів, зона Wi-Fi тощо). Створення ЕК почалося ще в 1994 році і глибина пошуку книг сягає до 1970 року. Статті з періодичних видань формуються  з 2000 року. Сьогодні загальний обсяг  записів ЕК складає понад 400 тисяч одиниць. Всі БД поповнюються повнотекстовими виданнями (монографіями, авторефератами, статтями),  анотаціями та змістом із дотриманням авторського права. Електронним каталогом бібліотеки можна скористатися не тільки в бібліотеці, а і на сайті бібліотеки. Зі своєї власної сторінки надається можливість доступу до повнотекстових документів на підставі Закону про авторське право.

Ефективним інструментом популяризації бібліотеки, її ресурсів, читання у віртуальному середовищі є соціальні мережі. Бібліотека представлена у Фейсбуці, Вконтакті, You Tube.

З 2010 року важливим аспектом діяльності бібліотеки став напрямок медичного краєзнавства з метою примноження та збереження спадщини університету. В штаті бібліотеки введено посаду бібліографа-краєзнавця. Розпочалася активна робота з пошуку, опрацюванню, систематизації та популяризації  інформації про вчених університету, їх наукову спадщину, вклад у розвиток вітчизняної та світової медицини й фармації, а також історію ВНЗ від його становлення до сьогодення. Із 2012 року започатковано календар знаменних і пам’ятних дат «Вінниччина медична», а також створена БД «Політематична база статей».

З метою підвищення рівня своєї діяльності бібліотека здійснювала науково-дослідницьку роботу. У 2011 році була завершена НДР «Створення інформаційно-освітнього середовища університетської бібліотеки як складової системи безперервної додипломної та післядипломної медичної освіти», яка проводилася протягом 5 років і була спрямована на інноваційний розвиток бібліотеки.

У 2013 році  бібліотека стала місцем проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в сучасному інформаційному просторі», організованої МОЗ України спільно з Національною науковою медичною бібліотекою. Обговорювались проблеми сучасного стану медичних бібліотек і тенденції їх розвитку на шляху формування освіти, можливості інформаційного забезпечення медицини та фармації, перспективи створення багатофункціональної медичної електронної бібліотеки.

 Бібліотека завжди була координатором організації дозвілля студентської молоді. Основні акценти ставилися не тільки на розвиток творчих здібностей, але й пізнавальних інтересів, виховання суспільних цінностей, формування гармонійного світобачення, підготовку творчо активних і соціально зрілих особистостей. Саме тому уже протягом 20 років збирають шанувальників літературного слова творче об’єднання «Літературна вежа» та «Клуб любителів художньої літератури». Студентська молодь і викладачі університету впродовж 6 років долучаються до роботи гуртка з вивчення польської мови. Університетська молодь клубу «Що? Де? Коли?» при бібліотеці підвищують свій інтелектуальний рівень та протягом 4 років отримують призові місця серед студентських команд на обласному рівні.

Бібліотека перебуває у постійному пошуку партнерської співпраці, яка сприяє професійному росту працівників. Фахове спілкування та партнерські обміни наповнюють роботу новим змістом, сприяють  вирішенню нагальних питань та виробленню перспективних завдань розвитку. Наукова бібліотека є членом Української бібліотечної асоціації та Асоціації бібліотек Вінниччини.

Наразі університетська бібліотека – це потужний інформаційний ресурс, фонд якої   нараховує понад 560 одиниць, в т. ч. цінних та рідкісних книг більше 3 тис. примірників. Працівники докладають максимум зусиль для створення комфортних умов, щорічно обслуговують понад 32 тис. користувачів, видають понад 600 тис. примірників документів та надають доступ до всесвітньої  інформації.

Отож, наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції та примножуючи сучасний досвід, виконує свою основну місію – забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи університету.