Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Медицина катастроф

    Україна  —  найбільш критичний регіон Європи по техногенному навантаженні, яке у 5-6 разів перевищує середньоєвропейський рівень. На її території знаходяться 8,5 тисяч потенційно-небезпечних об‘єктів: 5 атомних електростанцій; 12 гідровузлів, 16 водосховищ, аміакопровод, нафтопроводи, газопроводи та інші. Перевезення пасажирів та різного виду вантажів здійснюються залізничними коліями довжиною більше 24 тисяч км, автомобільні дороги складають більше 260 тисяч км.

 Територія України площею 603 тис. квадратних кілометрів має 27 тис. кв. кілометрів сейсмонебезпечної зони.

  Надзвичайна ситуація ( НС )    це порушення нормальних умов  життя і діяльності людей на об‘єкті або території спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей або значних матеріальних втрат, можливим нанесенням шкоди навколишньому середовищу.

  Надзвичайні ситуації діляться: природні (стихійні лиха), техногенні (виробничі), екологічні, соціальні.

  Надзвичайні ситуації воєнного характеру в залежності від кількості потерпілих діляться:

— малі (25-100 чол. потерпілих, з них 10-15 потребують госпіталізації);

— середні (101-1000 потерпілих, з них 16-250 потребують госпіталізації);

— великі (більше 1000 потерпілих, з них більше 250 потребують госпіталізації);

— гігантські (десятки тисяч потерпілих).

 Відповідно до територіального поширення, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири види надзвичайних ситуацій загальнодержавний, регіональний, місцевий та об‘єктовий.

 При Міністерстві надзвичайних ситуацій у 1999 році утворений Державний координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (ДКЦР). При ньому було створено Державну пошуково-рятувальну службу на водних об‘єктах (ДСВАРС). У 2003 році до МНС приєднали Державний департамент протипожежної охорони, а також Державну воєнізовану гірничорятувальну службу (ДВГРС); Державну спеціальну аварійно-рятувальну службу пошуку і рятування туристів (ДСАРСТ); Центральний спеціальний (воєнізований) аварійно-рятувальний загін (ЦВАРЗ).

У 2013 році набрав чинності Закон «Про екстрену медичну допомогу», який передбачає надання двоетапної медичної допомоги: догоспітальної та госпітальної.

Екстрена медична допомогаце медична допомога, яка здійснюється працівниками системи екстреної медичної допомоги у невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходах, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров‘я.

 Догоспітальний етап включає надання домедичної, медичної допомоги біля осередку надзвичайної ситуації, вчасний доїзд «швидкої» до пацієнта, оснащення транспорту, тощо.

 Другий етап   госпітальний, який передбачає створення відділень невідкладної медичної допомоги в багатопрофільних лікарнях та лікарнях швидкої медичної допомоги з цілодобовим режимом роботи. Крім цього створюються формування Центрів медицини катастроф: бригади постійної готовності першої черги, спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги, мобільні польові бригади, мобільні медичні загони швидкого реагування, мобільні шпиталі.

Національним Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України є Український науково-практичний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який виконує функції наукового, аналітичного, організаційно-методичного забезпечення служби екстреної медичної допомоги..

 Рекомендаційний список вміщує літературу за останні 5 років, яка знаходиться у фонді нашої бібліотеки. Видання розраховане на викладачів, студентів медичного університету та всіх зацікавлених осіб.

Видання підготовлено бібліотекарем інформаційно-бібліогра-фічного відділу Заяць А. В.

614.8

М 42 Медицина надзвичайних ситуацій. Збірник законодавчих і нормативних актів: навч. посіб. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закладів / В. В. Чаплик [та ін.]. — К. : Медицина, 2010. — 376 с.
614.8

М 42 Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / B. C. Тарасюк [та ін.] ; ред. B. C. Тарасюк. — 2-ге вид., виправл. — К. : Медицина, 2013. — 528 с.

 

М 42 Медицина неотложных состояний : избр. клинич. Лекции. Т. 3 / Е. В. Григорьев [и др.] ; ред. В. В. Никонов, А. Э. Феськов, Б. С. Федак. — 2-е изд., испр. и доп. — Донецк : Заславский А.Ю., 2011. – 448 с. — Библиогр.: с. 431-447.

 

614.8

О-54 Олійник, П. В. Екстремальна медицина: організація роботи аптек в умовах надзвичайних ситуацій : [підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів ВМНЗ] / П. В. Олійник, Т. Г. Калинюк ; ред. Т. Г. Калинюк. — К. : Медицина, 2010. — 448 с. — Бібліогр.: с. 440-447.

 

614.8

О-64 Організація захисту населення у надзвичайних ситуаціях : навч.-метод. посіб. (алгоритм виконання навичок) / B. C. Тарасюк [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М.І. Пирогова, каф. медицини катастроф та безпеки життєдіяльності. — Вінниця, 2011. — 62 с. — На укр., рос., англ. мовах.

 

614.8

П 27 Перша медична (екстрена) допомога на догоспітальному етапі при надзвичайних та інших ситуаціях : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-IV рівнів акредитації] / B. C. Тарасюк, М. В. Матвійчук, І. В. Паламар [та ін.] ; ред. B. C. Тарасюк. – Київ ; Вінниця, 2014. – 215 с.

 

 

 

614.8

П 78 Проблемні питання медицини надзвичайних ситуацій та безпеки життєдіяльності : матеріали XI наук.-практ. конф., присвяч. X міжнар. науковій конф. студентів «Перший крок в науку —  2013») : мат. доп., 11-12 квіт. 2013 р. / ред.: М. В. Матвійчук, B. C. Тарасюк, Н. Д. Корольова. — Вінниця, 2013. — 168 с.

 

614.8

С 91 Сучасні погляди і можливості в наданні екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях у Вінницькій області : матеріали наук.-практ. конф., 2 листоп. 2012 р. : зб. наук. ст. / голов. ред. В. Μ. Мороз ; ред. В. В. Петрушенко [та ін.]. — Вінниця, 2012. — 160 с.

 

614.8

Ч-19 Чаплик, В. В. Медицина надзвичайних ситуацій : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / В. В. Чаплик, П. В. Олійник, С. Т. Омельчук. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 352 с. — Бібліогр.: с. 347-350.

 

Актуальні питання медицини невідкладних станів та медицини катастроф // Український медичний часопис. — 2014. — № 2. — С. 5-8.

 

Алгоритм використання кишень спеціального робочого одягу медичних працівників бригад екстреної медицини як складова своєчасності порятунку при масовому ураженні / С. В. Тихенко [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 2. — С. 151-155.

 

Барміна, Г. Екстрена та неекстрена медична допомога: чи запрацює система по-новому? / Г. Барміна ; фото С. Бека // Аптека : еженедельник. — 2013. — 21 янв. (№ 3). — С. 7.

 

Бондарчук, В. Д. Проблеми та перспективи розвитку екстреної медичної допомоги на Вінниччині / В. Д. Бондарчук, Т. Ф. Кузьміна // Вінниччина медична. — 2014. — Лип.-серп. (№ 7/8). — С. 4-5.

 

Вовк, К. В. Особливості викладання дисципліни «Медицина катастроф» для студентів медичних ВНЗ у сучасних умовах / К. В. Вовк, О. В. Сокруто, О. О. Ніколенко // Медична освіта. — 2011. — № 1. — С. 35-36.

 

Вороненко, В. В. Аналіз міжнародних документів щодо забезпечення попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру / В. В. Вороненко, Ю. М. Скалецький, В. Ф. Торбін // Медична освіта. — 2011. — № 3. — С. 6-11.

 

Гайволя, О. О. Стандартизація пропозиції щодо впровадження електронної історії хвороби до системи управління екстреною медичною допомогою та Державною службою медицини катастроф України / О. О. Гайволя, О. В. Калінчук // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 3. — С. 177-179.

 

Гарасимів, І. М. Особливості викладання медицини катастроф в умовах реформування галузі охорони здоров’я України / І. М. Гарасимів // Медична освіта. — 2014. — № 1. — С. 18-19.

 

Герои в белых халатах // Участковый врач. — 2014. — № 3. — С. 11-13.

 

Гур’єв, С. О. Особливості медичного захисту дітей за умов надзвичайних ситуацій / С. О. Гур’єв, А. В. Терент’єва, Н. І. Іскра // Укр. журн. клінічної та лабораторної медицини. — 2011. — № 1. — С. 4-6.

 

Загуровский, В. М. Реакция на тяжёлый стресс и нарушения адаптации в медицине катастроф / В. М. Загуровский // Медицина неотложных состояний. — 2011. — № 6. — С. 98-100.

 

Закон про екстрену медичну допомогу: запровадження на всіх рівнях // Ваше здоров’я. — 2013. — 25 січ. (№ 3/4). — С. 2.

 

Кочін, І. В. Ключові питання викладання предмета «Медицина катастроф» у системі післядипломної підготовки лікарів / І. В. Кочін, О. М. Акулова, П. І. Сидоренко // Медична освіта. — 2012. — № 4. — С. 82-84.

 

Кульчальський, В. О. Сучасні погляди та можливості в наданні екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях / В. О. Кульчальський, О. В. Гловацька // Безпека життєдіяльності. — 2013. — № 1. — С. 19-22.

 

Левицький, П. Р. Особливості засвоєння практичних навичок студентами медичного факультету з медицини надзвичайних ситуацій / П. Р. Левицький // Медична освіта. — 2012. — № 3. — С. 49-51.

 

Мазуренко О. В. Тактична медицина як основна складова екстреної медичної допомоги при проведенні антитерористичних операцій / О. В. Мазуренко, Г. Г. Рощін, В. О. Волошин // Новости медицины и фармации. — 2015. — № 1. — С. 16.

 

Мазуренко, О. В. Аналіз потреб охорони здоров’я при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру / О. В. Мазуренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2011. — № 1. — С. 56-62.

 

Мазуренко, О. В. Концептуальні засади залучення волонтерів при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій  / О. В. Мазуренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров»я України. — 2010. — № 3. — С. 38-41.

 

Мазуренко, О. В. Потреба в організації термінової хірургічної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру / О. В. Мазуренко // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 2. — С. 25-29.

 

МОЗ визначило першочергові завдання для системи екстреної медичної допомоги : засідання розширеного оперативного штабу з питань запровадження Закону «Про екстрену медичну допомогу» // Медичний світ. — 2013. — 21 лют. (№ 3/4). — С. 3

 

Никберг, И. И. Профилактическая медицина в условиях чрезвычайных ситуаций : [из книги «Очерки профилактической медицины»] / И. И. Никберг // Новости медицины и фармации. — 2015. — № 4. — С. 14-15

 

Організація та вдосконалення навчального процесу на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф системи післядипломної медичної освіти / І. В. Кочін, О. М. Акулова, О. О. Гайволя // Медична освіта. — 2012. — № 1. — С. 32-35.

 

Особливості організації і діяльності шпиталів в усовах надзвичайних ситуацій / І. В. Кочін [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 2. — С. 156-162.

 

Педагогічні особливості навчання немедичних працівників екстреної медичної допомоги / І. З. Яковцов [и др.] // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 2. — С. 171-173.

 

Першочергові завдання реформування системи ЕМД : [матеріали розширеного засідання оперативного штабу М-ва охорони здоров’я України] // Ваше здоров’я. — 2013. — 22 лют (№ 7/8). — С. 2.

 

Славута, О. П. Поліпшення якості викладання дисциплін «Медицина катастроф» та «Безпека життєдіяльності» у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації / О. П. Славута, Ю. Ф. Педанов, А. І. Гоженко // Медична освіта. — 2011. — № 4. — С. 87-89.

 

Техенко, С. В. Польові навчання бригад швидкої допомоги м. Києва –  удосконалення надання допомоги при масових ураженнях / С. В. Техенко // Медицина неотложных состояний. — 2010. — № 1. — С. 114-116.

 

Чиж, И. М. Военная медицина и медицина катастроф / И. М. Чиж // Военно-медицинский журнал. 2010. — № 9. С. 1722.

 

Чиж, И. М. Военная медицина и медицина катастроф / И. М. Чиж // Военно-медицинский журнал. — 2010. — № 9. — С. 17-22.

 

Шекера О. Г. Воєнно-медична доктрина України : проект / О. Г. Шекера, Ю. Л. Вотчер, Г. Д. Киржнер // Новости медицины и фармации. — 2015. — № 1. — С. 22-27.