Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Медичне право

1

Лікарська діяльність – одна з найгуманніших і шанованих у суспільстві. Медичний працівник силою свого знання та вміння покликаний запобігати або полегшувати страждання людини.

Поява приватних медичних клінік і кабінетів вимагає від їх керівників і лікарів гарного знання сучасних правових механізмів. Але без відповідної освіти нелегко правильно зорієнтуватись у безлічі законів, підзаконних (у тому числі відомчих актів) та інструкцій.

На жаль, в Україні медичне право як галузь перебуває на етапі становлення. Тому існує думка, що “універсальний” юрист не завжди в змозі повною мірою врахувати специфіку “медичного” спору.

Можливо, але безліч правових норм, що належать різним правовим галузям, застосовуються і в медичній сфері. Це норми, що стосуються порядку утворення медичного підприємства, його ліцензування та акредитації (цивільне й адміністративне право), норми, що регулюють оподаткування лікувальних і фармацевтичних підприємств (фінансове і податкове право); норми, що визначають специфіку трудових відносин лікаря з роботодавцем і пільги медичним працівникам (трудове право та право соціального забезпечення); цивільно-правові норми, що регулюють порядок укладення та виконання договорів на надання медичних послуг; норми страхового права; норми, регулюючі поняття і межі лікарської таємниці тощо.

Оскільки, як згадувалось вище, медичне право не сформувалось як галузь то відповідно типові форми згаданих документів відсутні в нормативно-правових актах, але вони є обов’язковими при наданні медичної допомоги суб’єктом господарювання.

Рекомендаційний список вміщує літературу за останні 10 років, яка знаходиться у фондах бібліотеки. Видання розраховане на студентів та викладачів медичного університету.

 1. 2:34
  А 95 Ахметишин Р. Л. УК в медицине. Взгляд врача на составы преступлений в медицинской сфере / Р. Л. Ахметишин. — Донецк : Заславский А. Ю., 2007. — 56 с.

 

 1. 2:34
  А 95 Ахметишин Р. Л. Уголовный кодекс для врача / Р. Л. Ахметишин. — Донецк : Заславский А. Ю., 2010. — 128 с.

 

 1. 2:34
  Б 72 Бобров О. Е. Медицина (нравы, судьбы, бесправие) : [научно-попул. лит.] / О. Е. Бобров. — Донецк : Регина, 2004. — 158 с.

 

 1. 2:34
  Г 55 Глуховский В. В. Права пациента : термин. словарь-справочник / В. В. Глуховский, А. В. Ангелов. — Николаев : Дизайн и полиграфия, 2008. — 132 с.

 

 1. 2:34
  М 42 Медичне законодавство : навч. посіб. / A. О. Гаврилюк [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. патол. анатомії, суд. медицини та правознавства. — Вінниця, 2011. — 196 с.

 

 1. 2:34
  М 42 Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення) : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф., (Львів, 17-18 квіт. 2008 р.) / упоряд.: І. Я. Сенюта, Х. Я. Терешко. — Львів : Медицина і право, 2008. — 352 с.

 

 1. 2:34
  Л 47 Леонтьев О. В. Юридические основы медицинской деятельности : практикум по правоведению : учеб. пособие / О. В. Леонтьев. — СПб. : СпецЛит, 2003. — 136 с.

 

 1. 2:34
  О-53 Олефір А. О.
  Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції : монографія / А. О. Олефір. — Київ : Юстініан, 2014. — 447 с.

 

 1. 2:34
  О-56 Ольховський В. О. Медичне правознавство : навч.- метод. рек. / В. О. Ольховський, В. В. Хижняк ; ХНМУ. — Харків, 2011. — 44 с.

 

 1. 2:34
  П 68 Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та відповідальність закладів охорони здоров’я і медичного персоналу за його порушення : зб. нормативно-правових актів України. — Львів, 2004. — 151 с.

 

 1. 2:34
  П 68 Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня : навчальний посібник / Т. С. Грузєва, Г. В. Іншакова ; ред. В. Ф. Москаленко. — Харків : Контраст, 2006. — 296 с.

 

 1. 2:34
  С 34 Сидоров П. И. Правовая ответственность медицинских работников : учеб. пособие / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, Г. Б. Дерягин. – М. : МЕДпресс-информ, 2004. — 496 с.

 

 1. 2:34
  С 79 Стеценко С. Г. Медичне право України : підручник / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, І. Я. Сенюта. — Київ : Правова єдність, 2008. — 507 с.

 

 1. 61:34
  С 89 Судова медицина. Медичне законодавство : [підруч. для для студ. ВМНЗ] : у 2 кн. / Б. В. Михайличенко [та ін.] ; ред. В. Ф. Москаленко, Б. В. Михайличенко. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2012.

      Кн. 1. Судова медицина. — 448 с. : іл.

       Кн. 2. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності. – 496 с.

 

 1. 2:34
  У 45 Україна
  крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів / В. В. Глуховський [та ін.] ; Європ. прогр. Міжнар. Фонду Відродж. «Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи». — Київ : Дизайн і поліграфія, 2012. — 158 с.

 

 1. 2:34
  Х-65 Хмиль И. Ю. Основы медицинского законодательства Украины : [учеб. пособие для студентов ВМУЗ] / И. Ю. Хмиль, Б. В. Михайличенко, А. И. Артеменко. — Киев : Медицина, 2011. — 240 с.

 

 1. Абросимов О. Фармацевтичне право в державній системі управління охороною здоров’я щодо відшкодування матеріальних збитків внаслідок ушкодження здоров’я пацієнта / О. Абросимов, В. Шаповалов // Вісник фармакології та фармації. — 2007. — № 5. — С. 55-56.

 

 1. Баришніков М. Р. Міжнародне медичне право та його вплив на медичне законодавство України / М. Р. Баришніков // Ліки україни. — 2008. — № 4. — С. 188-190.

 

 1. Богачанская Η. Η. Правовое регулирование качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан / Η. Η. Богачанская // Социология медицины. — 2010. — № 1. — С. 50-54.

 

 1. Бровко В. П. Чи є беззаперечним право кожного на безкоштовну медичну допомогу? Щодо конституційного трактування прав громадянина України / В. П. Бровко // Нова медицина. — 2006. — № 3. — С. 12-13.

 

 1. Варивончик Д. В. Нормативно-правове забезпечення боротьби з виробничою канцерогенною небезпекою та професійною онкологічною патологією в Україні / Д. В. Варивончик // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2006. — № 4. — С. 88-95.

 

 1. Васкес Абанто Х. Э. Законодательство Украины и работа медика в медицине неотоложных состояний / Абанто Х. Э. Васкес // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 8. — С. 61-67.

 

 1. Васкес Абанто Х. Э. Медицинская деятельность и законодательство страны / Х. Э. Васкес, Абанто А. Э. Васкес // Медицина неотложных состояний. — 2014. — № 2. — С. 173-180.

 

 1. Взятка или подарок? // Участковый врач. — 2014. — № ЛЕТО. — С.20-22. — Электрон. журн.

 

 1. Вороненко Ю. В. Історія виникнення, становлення та розвитку правового регулювання медичної діяльності на теренах України / Ю. В. Вороненко, Я. Ф. Радиш // Український медичний часопис. — 2007. — № 1. — С. 45-49.

 

 1. Вороненко Ю. В. Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку / Ю. В. Вороненко, Я. Ф. Радиш // Український медичний часопис. — 2006. — № 5. — С. 5-10.

 

 1. Вороненко Ю. В. Принципи і напрями нормотворчості України у сфері охорони здоров’я / Ю. В. Вороненко, Н. Г. Гойда, Т. М. Курило // Ліки України. — 2013. — № 3. — С. 58-59.

 

 1. Гладун З. С. Програма навчальної дисципліни «Медичне право» / З. С. Гладун // Львівський медичний часопис. — 2009. — Т. 15, № 1. — С.116-118.

 

 1. Гладун З. Хто захистить права пацієнта? / З. Гладун // Фармацевт практик. — 2012. — № 2. — С. 5-6.

 

 1. Гревцова Р. Ю. Деякі питання дотримання прав пацієнта у закладі охорони здоров’я / Р. Ю. Гревцова // Ліки україни. — 2008. — №2. — С. 117-119.

 

 1. Заволович А. Й. Особливості викладання навчального предмета «Медичне правознавство» студентам стоматологічних факультетів у вищих медичних навчальних закладах / А. Й. Заволович, В. Т. Бачинський, О. Я. Ванчуляк // Медична освіта. — 2011. — № 4. — С. 39-40.

 

 1. Іванченко І. Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я / І.Іванченко // Управління закладом охорони здоров’я. — 2012. — № 3. — С. 5-8.
 2. Істомін С. В. Щодо правових наслідків отримання від пацієнта оплати за медичну допомогу працівниками закладів охорони здоров’я / С. В. Істомін // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2007. — № 4. — С. 39-44.

 

 1. Ковальчук Л. Я. Навчальна дисципліна «Медичне право» як невід’ємна складова підготовки лікаря в сучасних умовах в Україні / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, М. В. Чорнецький // Медична освіта. — 2011. — № 3. — С. 12-14.

 

 1. Концептуальні засади методики викладання права серед курсантів передатестаційних циклів з організації та управління охороною здоров’я / Г. В. Бесполудіна, К. В. Болотчева, В. І. Козюберда // Медична освіта. — 2011. — № 3. — С. 49-52.

 

 1. Любінець О. В. Медичний кодекс як основа в реформуванні охорони здоров’я України / О. В. Любінець, І. Я. Сенюта // Український медичний часопис. — 2006. — № 3. — С. 5-10.

 

 1. Малєй М. Етичний кодекс лікаря України: крок до цивілізованої медицини / М. Малєй // Український медичний часопис. — 2009. — № 6. — С. 6-7.

 

 1. Медико-санітарне законодавство України: досягнення і проблеми / О. М. Голяченко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2008. — № 2. — С. 55-58.

 

 1. Медицинское и фармацевтическое право в Украине: пути построения эффективной работы и перспективы развития // Український медичний часопис. — 2014. — № 6. — С. 30-32.

 

 1. Медичне право в післядипломній освіті лікарів / І. М. Скрипник [та ін.] // Український стоматологічний альманах. — 2012. — № 5. — С. 82-84.

 

 1. Міжнародна конференція «Захист прав медичних і фармацевтичних працівників запорука захищеності прав пацієнтів» // Мистецтво лікування. — 2013. — № 4. — С. 133-134.

 

 1. Москаленко В. Ф. Здоровье как право человека: исторические аспекты / В. Ф. Москаленко // Международный медицинский журнал. — 2003. — Т. 9, № 2. — С. 6.

 

 1. Москаленко В. Ф. Конституція Європейського Союзу: нормативне визначення права на здоров’я та його детермінанти в наднаціональній правовій системі / В. Ф. Москаленко, Т. С. Грузєва // Главный врач. — 2006. — № 2. — С. 63-70.

 

 1. Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я // Управління закладом охорони здоров’я. — 2012. — № 2. — С. 5-10.

 

 1. Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я // Управління закладом охорони здоров’я. — 2012. — № 6. — С. 4-9.

 

 1. Особливості викладання медико-правових дисциплін на іноземному факультеті / І. О. Рогальський [и др.] // Медична освіта. — 2014. — № 1. — С. 95-97.

 

 1. Охрименко А. От сумы и от тюрьмы / А. Охрименко // Участковый врач. — 2014. — № 1. — С. 10-13.

 

 1. Охрименко А. Совершенно секретно: врачебная тайна / А.Охрименко // Участковый врач. — 2014. — № 2. — С. 6-9.

 

 1. Пашков В. М. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я / В. М. Пашков // Український медичний часопис. — 2005. — № 5. — С. 64-67.

 

 1. Поляченко Ю. В. Медико-социальное законодательство Украины: организационно-правовые аспекты управления в сфере охраны здоровья населения (состояние, проблемы и перспективы) / Ю. В. Поляченко, О. Б. Дынник, Е. Д. Кишинец // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2004. — № 8. — С. 3-7.

 

 1. Пономаренко В. М. Актуальні проблеми термінології у законодавстві з питань охорони здоров’я / В. М. Пономаренко, В. С. Швецов, С. В. Істомін // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2006. — № 1. — С. 59-62.

 

 1. Права пацієнтів (реалії та проблеми) / В. М. Пономаренко, В. Л. Весельський, В. С. Швецов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2006. — № 3. — С. 118-121.

 

 1. Правовий аудит у системі охорони здоров’я / В. М. Пономаренко [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2006. — № 4. — С. 85-87.

 

 1. Проблеми визначення якості результатів лікувально-діагностичної тактики / М. В. Бондаренко [та ін.] // Український терапевтичний журнал. — 2010. — № 3. — С. 23-25.

 

 1. Радиш Я. Державне регулювання медичної та фармацевтичної діяльності в єдиному медичному просторі України (теоретико-методологічні засади) / Я. Радиш // Лікарська справа = Врачебное дело. — 2012. — № 3/4. — С. 113-123.

 

 1. Радиш Я. Ф. Категорійно-понятійний апарат медичного права / Я. Ф. Радиш // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2007. — № 1/2. — С.78-82.

 

 1. Радиш Я. Ф. Правове регулювання медичної діяльності в зарубіжних країнах: досвід для України / Я. Ф. Радиш, Б. С. Дарчин // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2007. — № 3. — С. 98-106.

 

 1. Радиш Я. Ф. Правове регулювання медичного забезпечення дитячого населення в Україні / Я. Ф. Радиш, А. Б. Віденський // Современная педиатрия. — 2009. — № 4. — С. 8-14.

 

 1. Рудень В. В. Право людини на охорону здоров’я та медичну допомогу: його реальність у незалежній Україні / В. В. Рудень // Медичний всесвіт. — 2004. — Т. 4, № 1. — С. 88-92.

 

 1. Рудий В. М. Нормативно-правове забезпечення подальшого розвитку та реформи системи охорони здоров’я / В. М. Рудий // Главный врач. — 2006. — № 2. — С. 43-45.

 

 1. Сіроштан О. Які права у «медичного права»? / О. Сіроштан // Український медичний вісник. — 2008. — № 6. — С. 5-7.

 

 1. Типова навчальна програма із дисципліни «Медичне право» для студентів вищих юридичних навчальних закладів / Л. Я. Ковальчук, О. Л. Ковальчук, А. Д. Беденюк // Медична освіта. — 2011. — № 4. — С.7-11.

 

 1. Традиційна зустріч експертів з питань медичного права // Управління закладом охорони здоров’я. — 2012. — № 7. — С. 10-11.

 

 1. Устінов О. Реформування медичної галузі в Україні отримало законодавче забезпечення / О. Устінов // Український медичний часопис. — 2011. — № 4. — С. 4-6.

 

 1. Устінов О. Як лікуватися по-людські? Погляд пацієнтів / О. Устінов // Український медичний часопис. — 2012. — № 3. — С. 13-15.

 

 1. Фармацевтично-правові та юридичні питання системи обігу лікарських засобів / Г. П. Казаков [та ін.] // Фармацевтичний журнал. — 2007. — № 6. — С. 44-47.

 

 1. Шаповолов В. Актуальность и необходимость дальнейшего развития судебного и фармацевтического права в системе современного фармацевтического образования для повышения качества подготовки провизора-менеджера / В. Шаповолов, С. Гильтяй, В. Шаповалова // Ліки України. — 2004. — № 4. — С. 83-85.

 

 1. Шаповалов В. О необходимости дальнейшего развития фармацевтического права в государственной регуляторной концепции борьбы с наркобизнесом, профилактики наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИДа и других расстройств здоровья, отмеченных в МКБ-10 / В. Шаповалов, З. Галаван, В. Шаповалова // Ліки України. — 2004. — № 12. — С. 115-116.

 

 1. Шаповалов В. Фармацевтичне право в системі моніторінгу больового синдрому у наркохворих та обгрунтування складу нових комбінацій лікарських форм / В. Шаповалов, В. Шаповалова, О. Вирва // Ліки України. — 2004. — № 9. — С. 123-124.

 

 1. Шаповалов В. Фармацевтическое право в системе оценки экспертных исследований на досудебном следствии / В. Шаповалов, В. Шаповалова, С. Гильтяй // Ліки України. — 2004. — № 11. — С. 117-119.

 

 1. Шаповалов В. Фармацевтическое право — основополагающая составляющая организации и развития фармацевтической бизнес-среды / В. Шаповалов, В. Шаповалова, З. Галаван // Ліки України. — 2005. — № 5. — С. 100-102.

 

 1. Шелудько О. Л. Правове регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров’я працюючого населення (профпатологічної служби) та шляхи його удосконалення / О. Л. Шелудько, 3. К. Шевченко // Український журнал з проблем медицини праці. — 2012. — № 1. — С. 67-80.

 

 1. Як не перетнути межу // Фармацевт практик. — 2012. — № 10. — С.19-20.

 

 1. Як не перетнути межу // Фармацевт практик. — 2012. — № 11. — С.10-11.