Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Синдром емоційного вигорання

  У сучасному суспільстві змінюється ставлення людей до роботи. Люди втрачають впевненість у стабільності свого соціального й матеріального становища, в гарантованості робочого місця. Загострюється конкуренція за престижну й високооплачувану роботу. Швидко змінюються запити ринку праці. Падає 2рейтинг низки соціально значущих професій — медичних працівників, вчителів, науковців. Як наслідок, зростає психічне, емоційне напруження, яке пов’язане зі стресом на робочому місці. Виявляються тривога, депресія, психосоматичні розлади, залежності від психоактивних речовин. Все це є симптомами синдрому емоційного вигорання.

Синдром емоційного вигорання (РЕВ) — це реакція організму, що виникає внаслідок тривалого впливу професійних стресів середньої інтенсивності.РЕВ — це процес поступової втрати емоційної, когнітивної та фізичної енергії, що виявляється в симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичного стомлення, особистої відстороненості та зниження задоволення виконанням роботи.

Перші роботи з цієї проблеми з’явилися в США. Американський психіатр H. Frendenberger в 1974 р. описав цей феномен і дав йому назву «burnout», для характеристики психологічного стану здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з пацієнтами (клієнтами) в емоційно навантаженою атмосфері при наданні професійної допомоги. Соціальний психолог К. Maslac (1976 р.)визначила цей стан як синдром фізичного та емоційного виснаження, включаючи розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи, втрату розуміння і співчуття по відношенню до клієнтів або пацієнтам. Пізніше дослідники все більше стали пов’язувати синдром з психосоматичним самопочуттям, відносячи його до станів передхвороби. У Міжнародній класифікації хвороб (МКБ-Х) РЕВ віднесений до рубрики Z73 — «Стрес, пов’язаний з труднощами підтримки нормального способу життя».

Серед професій, в яких РЕВ зустрічається найбільш часто (від 30 до 90% працюючих),слід зазначити лікарів,вчителів, психологів, соціальних працівників, рятувальників, працівників правоохоронних органів. За даними англійських дослідників, серед лікарів загальної практики виявляється високий рівень тривоги — у 41% випадків, клінічно виражена депресія — у 26% випадків. Третина лікарів використовує медикаментозні засоби для корекції емоційної напруги, кількість вживаного алкоголю перевищує середній рівень. У дослідженні, проведеному в нашій країні, у 26% терапевтів відзначений високий рівень тривожності, а у 37% — субклінічна депресія. Ознаки РЕВ виявляються у 61,8% стоматологів. Встановлено зв’язок виявлених змін з характером професійної діяльності, пов’язаної з відповідальністю за долю, здоров’я, життя людей.

Стрес на робочому місці — невідповідність між особистістю і що висуваються до неї вимог — є ключовим компонентом РЕВ. До основних організаційних факторів, що сприяють вигоранню, відносяться: високе робоче навантаження; відсутність або брак соціальної підтримки з боку колег та керівництва; недостатня винагорода за роботу; висока ступінь невизначеності в оцінці виконуваної роботи; неможливість впливати на прийняття рішень; постійний ризик штрафних санкцій; одноманітна, монотонна та безперспективна діяльність; необхідність зовні проявляти емоції, які не відповідають реаліям, відсутність вихідних, відпусток та інтересів поза роботою.

Загалом, синдром емоційного вигорання проявляється в:

а) почутті байдужості, емоційного виснаження, знемоги (людина не може віддаватися роботі так, як це було раніше);

б) дегуманізації (розвиток негативного ставлення до своїх колег і клієнтів);

в) негативному самосприйняттю в професійному плані — нестача почуття професійної майстерності.

Розвитку РЕВ сприяють особистісні риси: високий рівень емоційної лабільності, високий самоконтроль, особливо при вольовому придушенні негативних емоцій; раціоналізація мотивів своєї поведінки, схильність до підвищеної тривоги і депресивним реакціям, пов’язаних з недосяжністю «внутрішнього стандарту» і блокуванням в собі негативних переживань.

Рекомендаційний список підготовлений для викладачів та студентів медичних закладів, лікарів-психіатрів, лікарів загальної практики та всіх, хто цікавиться даною темою.

Видання вміщує літературу, яка знаходиться у фондах наукової бібліотеки університету.

 1. Аймедов, К. В. Синдром емоційного вигорання студенітв-медиків / К.В. Аймедов, Ю. П. Жогно // Медична освіта. — 2013. — № 3. — С. 6-10.

 

 1. Акарачкова, Е. С. Хронический стресс и нарушение профессиональной адаптации / Е. С. Акарачкова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2011. — T. 111, № 5. — С. 56-59.

 

 1. Арлукевич, И. В. Преодоление синдрома эмоционального выгорания у работников среднего медицинского персонала / И. В. Арлукевич, Н.Ю. Вяткина, С. А. Ефименко // Социология медицины. — 2013. — №  — С. 39-41.

 

 1. Астенический симптомокомплекс у пациентов с синдромом эмоционального выгорания / Л. С. Чутко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2013. — Т. 113, № 11. — С. 22-26.

 

 1. Бабанов, C. Профессия и стресс / C. Бабанов // Врач. — 2014. — № 4. — С.15-20.

 

 1. Борисова, М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. — 2005. — № 2. — С. 96-104.

 

 1. Вплив сучасного комбінованого фітозасобу інтеллану на показники перекисного окислення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на синдром психоемоційного вигорання / Т. П. Гарник [та ін.] // Український морфологічний альманах. — 2010. — № 1. — С. 19-25.

 

 1. Вплив сучасного фітопрепарату авеолу на показники ліпопероксидації та активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих з синдромом психоемоційного вигорання / Т. П. Гарник, В. М. Фролов, В.Д. Лук’янчук // Укр. мед. альманах. — 2009. — Т. 12, № — С. 57-61.

 

 1. Врач анестезиолог-реаниматолог: проблемы подготовки и обеспечения профессиональной деятельности / В. А. Мазурок, Т. В. Решетова, К. М. Лебединский // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. — 2006. — Т. 165, № — С. 54-59.

 

 1. Гарник, Т. П. Вплив сучасного фітозасобу алфагіну на показники ліпопероксидації у хворих з синдромом психоемоційного вигорання / Т.П. Гарник, В. М. Фролов, М. О. Пересадін // Український медичний альманах. — 2009. — Т. 12, № — С. 60-63.

 

 

 1. Гарник, Т. П. Оцінка ефективності сучасного фітозасобу алфагіну в лікуванні хворих з синдромом психоемоційного вигорання та його вплив на стан системи фагоцитуючих макрофагів / Т. П. Гарник, В. М. Фролов, М. О. Пересадін // Український медичний альманах. — 2009. — Т.12, № 1. — С. 45-48.

 

 1. Говорин, Н. В. Алкогольные и невротические расстройства среди врачей: данные клинико-эпидемиологического исследования / Н. В. Говорин, Е. А. Бодагова, А. В. Сахаров // Рос. мед. журн. — 2013. — № 4. — С. 29-32.

 

 1. Гридчик, И. Е. Синдром профессионального выгорания медицинского персонала в отделениях анестезиологии и реанимации : (по данным литературы) / И. Е. Гридчик // Анестезиология и реаниматология. — 2009. — № 3. — С. 9-13.

 

 1. Данилов, А. Б. Офисный синдром / А. Б. Данилов, Ю. М. Курганова // Медицина неотложных состояний. — 2012. — № 7/8. — С. 167-173.

 

 1. Демецкая, А. Советы трудоголикам / А. Демецкая // Фармацевт практик. — 2014. — № 7/8. — С. 40.

 

 1. Ефективність фітозасобу авеолу в лікуванні хворих на синдром психоемоційного вигорання та його вплив на показники системи антиоксидантного захисту / М. О. Пересадін, В. Д. Лук’янчук, В. М. Фролов // Укр. медичний альманах. — 2009. — Т. 12, № — С.143-145.

 

 1. Ефективність фітозасобу інтеллану в лікуванні хворих на синдром психоемоційного вигорання / Т. П. Гарник, В. М. Фролов, М. О. Пересадін // Укр. медичний альманах. — 2009. — Т. 12, № — С.50-55.

 

 1. Золотарьова, Ж. М. Вивчення професійних і психоемоціональних характеристик медичного персоналу, що обслуговує інкурабельних та важкохворих пацієнтів / Ж. М. Золотарьова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2012. — № 3. — С. 60-65.

 

 1. Исследование выраженности синдрома выгорания у детских анестезиологов / Г. И. Постернак [та ін.] // Медицина неотложных состояний. — 2011. — № 6. — С. 76-79.

 

 1. Клинико-нейрофизиологическое исследование эффективности препарата адаптол при лечении синдрома эмоционального выгорания / Л. С. Чутко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2010. — T. 110, № 10. — С. 30-33.

 

 1. Клігуненко, О. М. Вплив нічного режиму роботи на рейтинг здоров’я лікарів-анестезіологів / О. М. Клігуненко, М. Г. Компанієць // Медичні перспективи. — 1999. — Т. 4, № 2. — С. 41-43.

 

 1. Кому грозит синдром эмоционального выгорания? // Фармацевт практик. — 2009. — № 10. — С. 62-64.

 

 1. Коррекция клинических проявлений синдрома эмоционального выгорания / Л. С. Чутко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им.С. С. Корсакова. — 2009. — Т. 109, № 2. — С. 66-68.

 

 1. Котов, А. В. Вариабельность сердечного ритма в фазу «тревожного напряжения» синдрома эмоционального выгорания у врачей / А. В. Котов, Н. Е. Ревина // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 2012. — Т. 153, № — С. 542-545.

 

 1. Кривоніс, Т. Г. Психологічний тренінг, орієнтований на особистість, як засіб лікування синдрому емоційного вигоряння / Т. Г. Кривоніс, Т. Ю. Дмітрієва, М. І. Демченко // Всесвіт соціальної психіатрії, медичної психології та психосоматичної медицини. — 2009. — Т. 1, № 2. — С. 83-87.

 

 1. Кундієв, Ю. І. Сучасні проблеми медицини праці в Україні: наука і практика : (огляд літератури та власних досліджень) / Ю. І. Кундієв, В.І. Чернюк // Журнал Академії медичних наук України. — 2005. — Т. 11, № 1. — С. 117-127.

 

 1. Ловчев, А. Ю. Синдром профессиональной дезадаптации у врачей анестезиологов-реаниматологов / А. Ю. Ловчев, В. А. Корячкин // Анестезиология и реаниматология. — 2009. — № 6. — С. 35-37.

 

 1. Любченко, П. Н. Профилактика и купирование профессионального стресса / П. Н. Любченко // Клиническая медицина. — 2007. — № 9. — С.22-27.

 

 1. Мальцева, Л. А. Механизмы формирования стресса у врачей-анестезиологов соответственно стажу работы по специальности / Л. А. Мальцева, А. Н. Саланжий // Медицина неотложных состояний. — 2013. — № 6. — С. 63-66.

 

 1. Мальцева, Л. О. Механізми формування стресу у лікарів-анестезіологів, шляхи їхньої профілактики й корекції / Л. О. Мальцева, Л. В. Новицька-Усенко, С. М. Москалець // Укр. журнал екстремальної медицини ім. Г. О. Можаєва. — 2002. — Т. 3, додаток 1. — С. 36-40.

 

 1. Мельник, Л. Синдром эмоционального выгорания медицинских работников : (конспект врача) / Л. Мельник // Сімейна медицина. — 2011. — № 2. — С. 81-85.

 

 1. Механізми формування стресу у лікарів-анестезіологів, шляхи їхньої профілактики й корекції / Л. О. Мальцева [та ін.] // Український журнал екстремальної медицини ім. Г. О. Можаєва. — 2000. — Т. 1, № 1. — С. 23-26.

 

 1. Олійник, О. В. Синдром вигорання в анестезіологів: дослідження депресивної симптоматики і порога больової чутливості з точки зору стажу та статі / О. В. Олійник, С. В. Кучеренко, Т. О. Потупалова // Шпитальна хірургія. — 2012. — № 2. — С. 104-106.

 

 1. Олійник, О. В. Синдром вигорання у студентів двох вищих навчальних закладів України та Польщі / О. В. Олійник // Вісник наукових досліджень. — 2013. — № — С. 117-119.

 

 1. Пасичник, И. П. Аспекты реабилитации врача при смерти пациента / И. П. Пасичник, Л. М. Пасиешвили // Сімейна медицина. — 2013. — № — С. 130-132.

 

 1. Петкова, Е. И. Как гореть и не сгореть? / Е. И. Петкова // Провизор. — 2011. — № 17. — С. 16-21.

 

 1. Пишнов, Г. Ю. Підходи до оцінки ступеня вигоряння у осіб з напруженою працею за допомогою логістичних моделей / Г. Ю. Пишнов, В. В. Кальниш // Укр. мед. часопис. — 2011. — № — С. 101-105.

 

 1. Полякова, С. В. Риск возникновения профессиональных заболеваний в практике врача-стоматолога и возможные пути их профилактики / С.В. Полякова, С. А. Гордиенко // Стоматолог. — 2011. — № 4. — С. 38-39.

 

 1. Професійний стрес та стан здоров’я лікарів загальної практики-сімейної медицини: (пілотне дослідження) / Л. В. Хіміон [и др.] // Сімейна медицина. — 2013. — № 4. — С. 96-99.

 

 1. Профессиональное «выгорание» у врачей хирургического профиля / А . А. Баулин [и др.] // Хирургия. Журн. им. Н. И. Пирогова. — 2013. — №  — С. 43-48.

 

 1. Психологічна профілактика синдрому емоційного вигорання у медичних працівників станції швидкої допомоги / О. М. Кормило [идр.] // Медична освіта. — 2014. — № 1. — С. 41-43.

 

 1. Распространенность и характеристика синдрома «эмоционального выгорания» у врачей педиатрических отделений реанимации и интенсивной терапии / П. И. Миронов [и др.] // Вестник интенсивной терапии. — 2007. — № 2. — С. 42-45.

 

 1. Ружанская, Е. В. Профессиональное здоровье медицинского персонала психиатрических учреждений / Е. В. Ружанская // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. — 2013. — №  — С. 8-11.

 

 1. Сапожник без сапог // Участковый врач. — 2014. — № 2. — С. 27-29.

 

 1. Связь между синдромом выгорания и особенностями личности / М.Якименко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2015. — Т. 115, № 2. — С. 4-10.

 

 1. Синдром профессионального выгорания у работников медицинской отрасли // Участковый врач. — 2014. — № 6. — С. 16-18.

 

 1. Синдром эмоционального выгорания — профессиональный риск! // Фармацевт практик. — 2009. — № 9. — С. 48-50.

 

 1. Синдром эмоционального выгорания: качество жизни и фармакотерапия / Л. С. Чутко [и др.] // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2012. — Т. 14, № 6. — С. 61-64.

 

 1. Социальная адаптация медицинских работников в период обучения и на разных этапах их профессиональной деятельности / К. Α. Эхте [идр.] // Профилактическая медицина. — 2013. – Т. 16, № — С. 13-17.

 

 1. Социально-психологические факторы здоровья и болезни в условиях профессиональной деятельности / В. З. Коган [и др.] // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. — 2006. — № 1. — С. 28-35.

 

 1. Спасите! Горим! // Фармацевт практик. — 2010. — № 5. — С. 54-56.

 

 1. Стан макрофагальної системи у хворих з синдромом психоемоційного вигорання при застосуванні комбінованого фітозасобу алфагіну / Т. П. Гарник, В. М. Фролов, М. О. Пересадін // Український медичний альманах. — 2009. – Т. 12, № 5. — С. 59-62.

 

 1. Стогова, Н. А. Оценка профессионального «выгорания» у врачей-фтизиатров / Н. А. Стогова, О. А. Калинина // Туберкулез и болезни легких. — 2012. — № 9. — С. 22-24.

 

 1. Трачук, Л. Професійні ризики провізора «першого столу» / Л.Трачук // Фармацевтичний кур`єр. — 2014. — № — С. 46-49.

 

 1. Фоминых, Е. В. «Профессиональное выгорание» преподавателей базового вуза, работающих в филиалах северных городов / Е. В. Фоминых, О. М. Чикова // Психология в вузе. — 2009. — № 3. — С. 37-46.

 

 1. Чабан, О. С. Синдром профессионального выгорания у работников медицинской отрасли / О. С. Чабан // Участковый врач. — 2014. — № — С. 16-18.

 

 1. Черепаха, В. М. «Гори-гори ясно — тільки щоб не згасло…» / В. М. Черепаха // Безпека життєдіяльності. — 2013. — № — С. 28-32.

 

 1. Чулкова, В. А. К исследованию эмоционального выгорания врачей-онкологов / В. А. Чулкова, И. П. Комяков // Вопросы онкологии. — 2010. — T. 56, № 1. — С. 79-82.

 

 1. Шелков, В. Ю. Профілактика синдрому вигорання у медичних працівників методами психологічної саморегуляції / В. Ю. Шелков // Український медичний часопис. — 2009. — № 2. — С. 57-59.

 

 1. Шестопалова, Л. Ф. Терапевтический альянс в медицинском учреждении психоневрологического профиля / Л. Ф. Шестопалова, В.В. Артюхова // Международный медицинский журнал. — 2011. — T. 17, № 4. — С. 10-14.

 

 1. Шурма, И. М. Формирование психической дезадаптации и синдрома выгорания у руководящих работников системы здравоохранения / И.М. Шурма // Международный медицинский журнал. — 2013. — T. 19, № 2. — С. 12-16.

 

 1. Щелкова, О. Ю. Механизмы психологической адаптации анестезиологов-реаниматологов к стрессогенным условиям профессиональной деятельности и возможности их коррекции в рамках учебного процесса / О. Ю. Щелкова, В. А. Мазурок // Анестезиология и реаниматология. — 2007. — № 5. — С. 17-20.

 

 1. Эккерт, Н. В. Современные проблемы паллиативной помощи / Н. В. Эккерт // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. — 2007. — № 5. — С. 25-28.

 

 1. Эмоциональное выгорание у наркологов / В. Л. Малыгин [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2010. — T. 110, № 5. — С. 93-97.