Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Англійська мова за професійним спілкуванням для студентів-медиків = Professional english in general medicine : [підруч. для студентів мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / О. С. Ісаєва [та ін.]. — Львів, 2013. — 546 с.

Підручник підготовлено на виконання наказу МОЗ України від 22.06.2010 №502 «Про затвердження робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України», як єдиний національний підручник з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» навчального плану фахівців відповідно до вимог програми з англійської мови для студентів-медиків. Мета підручника - сформувати навички читання оригінальної наукової медичної літератури фахового спрямування. У підручнику подано 29 розділів, до яких додаються англо-український словник, короткий граматичний довідник, абревіатури з їх тлумаченням і таблиці з основними терміноелементами та їх значеннями для активного засвоєння матеріалу, розвитку навичок комунікації у професійній сфері та навичок перекладу. При написанні національного підручника використано оригінальні текстові матеріали. Національний підручник призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, може використовуватися у системі післядипломної освіти, аспірантури чи самостійно.