Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Фахова мова фармацевта : базовий підруч. для студентів вищого фармацевт. навч. закл. (фармацевт. ф-тів) IV рівня акредитації / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — 2-ге вид., випр. та допов. — Харків : Золоті сторінки, 2017. — 312 с.

Підручник містить матеріал, укладений відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» за кредитно-модульною системою організації навчання. Навчальний матеріал поділений на 5 змістових модулів, у яких основна увага приділяється особливостям усного й писемного професійного мовлення. У підручнику розглянуті різні аспекти професійного спілкування, мовного етикету, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми професійного мовлення. Ґрунтовно викладені правила складання й оформлення найбільш уживаних ділових паперів. Теоретичний матеріал супроводжується системою практичних завдань і вправ для закріплення та самостійної роботи. Дидактичний матеріал до вивчених тем пов’язаний із фармацевтичним фахом.  Підручник містить російсько-українські словники (термінологічний, дієприкметників і мовних зворотів) і практичний порадник, де матеріал узагальнено в таблицях.  Підручник призначений для здобувачів вищої освіти фармацевтичних навчальних закладів, а також стане у пригоді тим, хто прагне підвищити рівень культури професійного мовлення.