Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Фармацевтична хімія : підруч. для студентів вищ. фармацевт. навч. закл. і фармацевт. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий [та ін.] ; ред. П. О. Безуглий ; Нац. фармацевт. ун-т. — Вид. 3-тє, випр., доопрац. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 456 с.

У підручнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, подано приклади одержання лікарських речовин і наведено методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин. Підручник призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів.