Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Хірургія серцевих ушкоджень: особливості сучасної доктрини = Хирургия сердечних повреждений = Surgery of hesrt injuries. Features of modern concept : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2015. — 156 с. : іл.

У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують діагностичні й лікувальні заходи. Осмислюється хірургічна доктрина медичної допомоги в хірургічних стаціонарах загального профілю, можливість поліпшеного лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках. Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу. Описано хірургічну техніку з погляду локалізації та обсягу пошкоджень, подані рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця. Наведено безпосередні результати хірургічного лікування постраждалих із травматичними пошкодженнями серця. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів. У книзі атлас складає 65 рис., 10табл., бібліографія - 381 назва

  The monograph summarizes experience in providing surgical care for patients with heart injuries. Represented data about anatomical prerequisites of various injuries of the heart and related to them clinical features, diagnostical and medical options. Discussed generally accepted surgical principles, classification of such injuries, optimized diagnostic and therapeutic algorithm measures. Summarized the main surgical doctrine implemented in general surgical hospitals and possibilities of improving the outcome. Particular attention is paid to the timely and effective surgical strategy for detection of the intracardiac injuries, repairment of main vessels and heart structures using the technology of circulatory support. We describe the surgical technique depending on the localization and extent of the injury, recommendations for intensive care and anesthesia support at all stages of the treatment of patients with injuries of the heart. Represented shortterm results of surgical treatment of patients with traumatic injuries of the heart. The book is designed for surgeons, cardiac surgeons and cardiologists. The book is 65 atlas Fig., 10 tabl. Bibliography - 381 name.