Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Human Anatomy : textbook : in three volumes Vol. 1. / V. G. Koveshnikov [et al.] ; ed. V. G. Koveshnikov ; rev.: U. I. Guminskyi, U. I. Kryvetskyi V. V., U. I. Popadunets O. H. — 2nd ed., corr. and suppl. — . — Lviv : Magnolia 2006, 2021. — 328 p. : il.

The textbook is devoted to the fundamental field of medicine - human anatomy. The book is based on the International Anatomical Terminology, educational and professional program Medicine of the second (masters) degree of higher education on the specialty 222 “Medicine”, field of knowledge 22 “Healthcare”. The edition was developed in accordance with the Law of Ukraine “On Higher Education”, the Standard of Higher Education of the second (master's) degree. The first volume contains the information on general anatomy and locomotor system. The textbook is intended for students, interns, teachers of medical schools, scientists, general practitioners in all fields of medicine.

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини - анатомії людини. Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної термінології, освітньо-професійної програми Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Видання розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня. В першому томі викладені відомості з загальної анатомії та будови опорно-рухового апарату. Підручник призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.