Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Human Anatomy : textbook : in three volumes Vol. 2 / V. G. Koveshnikov [et al.] ; ed. V. G. Koveshnikov ; rev.: U. I. Guminskyi, U. I. Kryvetskyi V. V., U. I. Popadunets O. H. — 2nd ed., corr. and suppl. — Lviv : Magnolia 2006, 2021. — 212 p. : il.

The textbook is devoted to the fundamental field of medicine - human anatomy. The book is based on the International Anatomical Terminology, educational and professional program Medicine of the second (masters) degree of higher education on the specialty 222 “Medicine”, field of knowledge 22 “Healthcare”. The edition was developed in accordance with the Law of Ukraine “On Higher Education”, the Standard of Higher Education of the second (master's) degree. The second volume of the proposed textbook on a systematic basis presents information on the normal anatomy of the digestive, respiratory, urinary and genital systems, as well as the endocrine glands of man. The textbook is intended for students, interns, teachers of medical schools, scientists, general practitioners in all fields of medicine.

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини - анатомії людини. Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної термінології, освітньо- професійної програми Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Видання розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня. У другому томі запропонованого підручника за систематичним принципом викладені відомості з нормальної анатомії травної, дихальної, сечової та статевих систем, а також залоз внутрішньої секреції людини. Підручник призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.