Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Комбіновані операції на легенях і серці: особливості сучасної доктрини = Combined operations on the lungs and heart. Features of modern concept : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2016. — 160 с. : іл.

У монографії узагальнено досвід лікування хворих із поєднанням захворювань легень і серця. Обговорено принципову можливість одночасного виконання таких операцій при онкологічній патології легень, набутих вадах та ішемічній хворобі серця. Визначено оптимальну хірургічну тактику з використанням міні-інвазивних «відкритих» та гібридних операцій. Індивідуалізовано хірургічні доступи та обсяг оперативних втручань залежно від конкретної ситуації з урахуванням оперативного ризику та локалізації патологічних осередків. Описано техніку поєднаних оперативних втручань з урахуванням стадії пухлинного ураження, задіяності лімфатичних колекторів і характеристик серцевих захворювань. Дано рекомендації щодо реанімаційно-анестезіологічних заходів та післяопераційного ведення таких хворих. Накопичений досвід, аналіз безпосередніх та віддалених результатів хірургічного лікування хворих з поєднанням патології серця та легень свідчать про доцільність запропонованої в інституті тактики та високу ефективність комбінованих операцій, спрямованих на повну корекцію виявлених порушень кардіореспіраторної системи. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, кардіологів. У книзі атлас складає 78 рис., з табл., бібліографія - 141 джерело

  The book summarizes the experience of treating patients with a combination of lung and heart diseases. Debated principal possibility of simultaneous execution of such operations in cancer of lung, acquired heart diseases and ischemic diseases. Determined the optimal surgical approach using minimally invasive, open and hybrid operations. The technique of simultaneous surgical interventions, taking into account the stage of the tumor lesions and peculiarity of heart disease. The accumulated experience, analysis of the immediate and long-term results of surgical treatment of patients with a combination of heart disease and lung indicate the feasibility of the proposed institute in tactics and high efficiency of the combined operations to complete the correction of detected disorders cardiorespiratory system. The book is designed for surgeons, oncologists and cardiologists.