Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Krok 1. Stomatology : Foreign Language Proficiency Test : manual / O. M. Bieliaieva [et al.] ; ed. O. M. Bieliaieva = Крок 1. Стоматологія : тест з іноземної мови : посібник / ред. О. М. Бєляєва. — Kyiv : Medicine, 2020. — 392 p. — Rec. by the Academic Council of Ukrainian Medical Stomatological Academy (minutes № 2 of 21 October 2020).

Посібник містить матеріали для аудиторної та позааудиторної підготовки до складання іспиту з англійської мови професійного спрямування, що є складовою першого етапу ЄДКІ для здобувачів вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: граматичний довідник, в якому систематизовано поширені в буклетах бази «Крок 1. Стоматологія» синтаксичні конструкції; тренувальні й контрольні лексико-граматичні вправи, призначені для вдосконалення відповідних навичок на мовному матеріалі, наявному в буклетах «Крок 1»; тестові завдання; ключі до тестів; короткий англо-український словник; 6 додатків. Для здобувачів вищої медичної освіти на другому (магістерському) рівні й викладачів ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 221 «Стоматологія»

The manual presents materials for classroom and extracurricular preparation for examination in the English language for professional purposes, which is a part of the first stage of the USQE for recipients of higher education in the field of knowledge 22 «Healthcare»: a grammar reference book, which systematizes the syntactic constructions widely used in the «Krok 1. Stomatology» booklets; training and control lexical and grammatical exercises designed to improve relevant skills in the «Krok 1» linguistic material; test tasks; keys for tests; a short English-Ukrainian dictionary; 6 appendixes. For recipients of higher education at the second (master’s) level and academic staff of higher educational institutions, providing training for specialists in the specialties 221 «Stomatology».