Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Лук’янцева Г. В. Фізіологія людини : навч. посіб. для самост. роботи студентів з індивід. графіком навчання та заоч. форми навчання / Г. В. Лук’янцева. — 2-ге вид., без змін. — Київ : Олімпійська література, 2021. — 184 с. : іл. — Затв. Вченою радою Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України (протокол № 10 від 24 черв. 2014 р.).

У навчальному посібнику для самостійної роботи подано матеріали, які допоможуть вивченню фізіології людини студентами, які навчаються за індивідуальним графіком або заочно у вищих навчальних закладах спортивного профілю. Навчальний посібник містить матеріали, що розроблені та впроваджені у педагогічний процес на основі досвіду викладання на кафедрі анатомії, фізіології та спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

.

.