Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Настанова з кардіології / Л. В. Безродна [та ін.] ; ред. В. М. Коваленко [та ін.] ; Нац. наук. центр «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» АМНУ. — Київ : МОРІОН, 2009. — 1368 с.

Книга «Настанова з кардіології» підготовлена колективом співробітників Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України. Це перший україномовний проект подібного масштабу, що охоплює широке коло найактуальніших питань кардіології. Настанова базується на сучасній медичній інформації, отриманій на основі принципів доказової медицини, і охоплює весь спектр проблем сучасної кардіології, починаючи з профілактики хвороб органів кровообігу й закінчуючи валідизованими підходами до терапії серцево-судинних захворювань. У цій настанові виклад фундаментальних поглядів медичної науки поєднується з докладним висвітленням прикладних питань клінічної кардіології. Враховуючи значне поширення серцево-судинних захворювань у розвинених країнах та їх суттєвий внесок у структуру смертності й інвалідності соціально активних груп населення, велику увагу в настанові приділено профілактичним аспектам кардіології. Оскільки успіх лікування будь-якого захворювання прямо залежить від своєчасної й точної його діагностики, особливий акцент у виданні зроблено на застосуванні сучасних клініко-інструментальних методів дослідження, у тому числі високоефективних візуалізуючих методик. Безсумнівний інтерес для практичних лікарів становить інформація про безпеку клінічного застосування ліків, що міститься в спеціальному розділі настанови. Враховуючи зростаючу роль інтервенційних процедур у загальній структурі надання допомоги хворим кардіологічного профілю, дані про нові малоінвазивні хірургічні втручання також виділено в самостійний розділ. Обґрунтованість рекомендованих діагностичних або лікувальних втручань спирається на результати останніх багатоцентрових міжнародних досліджень і рекомендації авторитетних міжнародних експертних груп. Книга «Настанова з кардіології» також містить вітчизняні методичні рекомендації щодо профілактики, діагностики й лікування хвороб органів кровообігу, впроваджені в практику охорони здоров'я відповідним наказом МОЗ України.