Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Охорона праці в медичній галузі : [навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів та акад.] / О. П. Яворовський [та ін.]. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 208 с.

Навчально-методичний посібник підготовлений фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У ньому викладено загальні і спеціальні питання охорони праці в медичній галузі. Велику увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах і виробничій безпеці медичного персоналу. Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій, лікарів-інтернів і лікарів-практиків.