Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Педіатрія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / О. В. Тяжка [та ін.] ; за ред. О. В. Тяжкої ; Нац. МУ ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — Вид. 5-те, випр. та допов. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 1152 с.

У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш поширених дитячих соматичних хвороб (розділ ІІ), дитячих інфекційних хвороб (розділ ІІІ) та дитячого туберкульозу (розділ ІV). Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на ІІІ–VІ курсах. До кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при вивченні даного матеріалу, і тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми. Підручник рекомендується для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для інтернів і лікарів.