Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Петрушанко Т. О. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології = Clinical practicum in therapeutic dentistry : навч. посіб. для студентів стомат. ф-тів вищ. навч. закл. МОЗ України / Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко ; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України, каф. терапевт. стоматології. — Київ : Центр учбової літ., 2019. — 260 с.

У навчальному посібнику викладено методологію алгоритмів виконання діагностичних та лікувальних маніпуляцій у клініці терапевтичної стоматології, передбачених списком 7 додатку Галузевого стандарту вищої освіти. Діагностичні алгоритми дозволять розвинути клінічне мислення студентів і уникнути діагностичних помилок. Алгоритми лікувальних маніпуляцій є запорукою якісного виконання місцевих втручань при проведенні лікування стоматологічних хвороб та показником ефективного застосування теоретичних знань. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології дозволяє адаптувати теоретичні знання до чіткого виконання стоматологічних маніпуляцій. Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти медичного спрямування III-IV рівнів акредитації.

  The manual highlights the methodology of algorithms for performing diagnostic and therapeutic procedures at the clinic of therapeutic dentistry, as recommended in the List No. 7 from the Sectoral Standard of Higher Education. Diagnostic algorithms will allow students to develop their clinical thinking and avoid diagnostic errors. Therapeutic algorithms are the key to the high quality treatment of dental diseases and the indicator of the effective use of theoretical knowledge. Clinical practicum in therapeutic dentistry aims to reinforce the ability to adapt theoretical knowledge for implementation at a dental clinic. The manual is intended for dental faculty students of higher educational institutions of the Ministry of Public Health of Ukraine.

.