Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / А. В. Єпішин [та ін.] ; ред. А. В. Єпішин. — 2-ге вид., без змін. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2021. — 768 с.

Підручник складається з двох частин: у першій (загальній) частині дається визначення предмета, наводяться провідні терапевтичні школи, висвітлюються питання історії розвитку діагностики, лікарської етики, деонтології, загального догляду за хворими, методи фізичного, лабораторно-інструментального обстеження, симптоматологія захворювань внутрішніх органів. У другій (спеціальній) частині наводитися короткий опис деяких основних захворювань внутрішніх органів, включаючи етіологію, патогенез, клініку, діагностику, принципи лікування та профілактики. У додатках до підручника подано нормальні величини основних лабораторних показників та правила написання історії хвороби. Підручник підготовлений співробітниками кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського відповідно до програми для студентів ІІ-ІІІ курсів вищих медичних закладів України за загльною редацією доктора медичних наук, професора А. В. Єпішина.