Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Радіологія (променева діагностика та променева терапія) : [підруч. для студентів стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / М. М. Ткаченко [та ін.] ; ред. М. М. Ткаченко. — Київ : Книга плюс, 2016. — 424 с.

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіологія (променева діагностика та променева терапія)» для студентів III курсу стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації. Представлені фізичні основи методів променевої діагностики, відомості з променевої анатомії, методи променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини. Представлені методи променевого дослідження в стоматології, променева анатомія зубів і щелепно-лицьової ділянки; принципи аналізу рентгенограм і результатів інших променевих методів дослідження, зубощелепні аномалії, променева семіотика запальних і інших основних стоматологічних захворювань. Розглянуто питання променевої терапії.