Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Терапевтична стоматологія дитячого віку : [підруч. для студентів вищ мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / ред. Л. О. Хоменко. — 2-ге вид., стер. — Київ : Книга плюс. — 2016 Т. 1 : Карієс зубів та його ускладнення / Л. О. Хоменко [та ін.]. — 2016. — 432 с.

У підручнику висвітлено питання клініки, діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Розділи підручника відповідають типовому навчальному плану і типовій навчальній програмі зі спеціальності «Стоматологія дитяча» затверджені Міністерством охорони здоров’я України. У першому томі викладено сучасні погляди щодо етіології і патогенезу карієсу зубів та його ускладнень у дітей. Особливу увагу приділено сучасним методам діагностики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці. Наведено класифіка- циюі принципилікування некаріозних уражень твердих тканинзубів. Описано малоін- вазивні методики лікування карієсу зубів із застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів. Окремий розділ підручника присвячено лікуванню карієсу та його ускладнень в умовах загального знеболення. Цей матеріал підготовлений співробітниками Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Згідно із сучасними вимогами до кожного розділу підручника включено контрольні запитання і тестові завдання. Текст підручника супроводжується значною кількістю ілюстративного клініко- рентгенологічного матеріалу. Для студентів стоматологічних факультетів, інтернів і стоматологів.