Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі : навч. посіб. для студентів мед. закл. вищої освіти , лікарів-інтернів та практичних лікарів / О. П. Яворовський [та ін.] ; ред.: О. П. Яворовський, І. В. Сергета ; наук. ред. Ю. О. Паустовський [та ін.] ; рец.: В. С. Тарасюк, М. О. Сидоренко. — Київ : Медицина, 2019. — 224 с

Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання і ситуаційні задачі розроблено до всіх тем практичних занять з охорони праці в медичній галузі відповідно до нових навчальних програм із цієї дисципліни. Значну увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах та виробничій безпеці медичного персоналу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та практичних лікарів.

.