Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Токсиканти біологічного походження : навч. посіб. / О. Є. Левченко, В. І. Сагло ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Укр. військово-мед. акад. МО України, 2013. — 156 с.

У посібнику розглянуті питання токсикології найбільш небезпечних токсикантів рослинного та тваринного походження, з огляду на розповсюдженість багатьох з них на території України, а також як ймовірних потенційних засобів біотероризму. Наведені токсинологічні класифікації біотоксикантів, обговорено хімічну будову, токсичні властивості різних біологічно активних речовин, що знаходяться в тканинах представників флори і фауни, описано механізми їх дії, патогенез та клінічні ознаки отруєння, ефективні методи профілактики, надання медичної допомоги і лікування уражених. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.