Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Бібліографічний опис літератури

Уніфікація бібліографічного запису у відповідності до міжнародних рекомендацій та національних стандартів забезпечує сумісність бібліографічних даних як на вітчизняному, так і на міжнародному рівнях, полегшує процес обміну інформацією і є необхідною умовою інтеграції до світового інформаційного товариства.

З цією метою розроблено національний стандарт ДСТУ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, який набув чинності 1 квітня 2008 року. Стандарт вміщує універсальні правила, загальні для всіх видів документів і максимально точно відповідає базовому принципу Міжнародного стандартного бібліографічного опису (ISBD).

ВАК України прийняв Наказ № 63 від 26.01.2008 р. згідно якого оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті повинно відповідати ДСТУ 7.1: 2006.

 

Звернути увагу на окремі вимоги до опису :

 

  1. Скорочувати слова у записах відповідно ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень  українською мовою. Загальні вимоги та правила».
  1. Проміжки між    знаками    та     елементами   опису   є  обов’язковими   і   використовуються   для   розрізнення   знаків граматичної і приписаної пунктуації.
  1. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять   в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали   всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

 

Методичні вказівки підготовлені бібліотекою ВНМУ з метою допомогти науковцям університету у бібліографічному оформленні робіт, списків літератури до статей та наукових робіт.

 

Приклади оформлення бібліографічних записів

 

Однотомний документ

 

Один автор

 

Середюк Н. М. Діагностика та лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань : навч. посіб. / Н. М. Середюк ; ред. Є. М. Нейко. — Вінниця : Нова книга, 2003. — 496 с. : іл.


 

Два автори

 

Регеда М. С. Хронічні обструктивні захворювання легень : монографія / М. С. Регеда, І. М. Даниляк ; Львівський мед. ін-т. – Львів : Сполом, 2005. – 124 с.

 

Фещенко Ю. І. Контроль за туберкульозом в умовах адаптованої ДОТС — стратегії : навч. посіб. / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. — К. : Медицина, 2007. — 480 с.


 

 Три автори

Рубцов Р. В. Вегетативні порушення при хронічному обструктивному захворюванні легень професійної етіології у робітників гірничорудної промисловості : метод. рекомендації / Р. В. Рубцов, Т. А. Ковальчук, Г. Б. Дворніченко. – Київ, 2005. – 13 с.

 

Тимченко В. Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций : справочник / В. Н. Тимченко, В. В. Леванович, И. Б. Михайлов. — 2-е изд., доп. и перераб. — СПб. : ЭЛБИ — СПб., 2007. — 384 с.

 

Ходаківський Є. І. Психологія управління : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; ред. Є. І. Ходаківський. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літ., 2011. – 664 с.

 


 

 Чотири автори

 

Захворювання і травми діафрагми : навч. посіб. / А. Г. Іфтодій, В. П. Пішак, В. Б. Рева, В. І. Гребенюк ; Буковинська держ. мед. академія. — Чернівці : Медакадемія, 2003. — 128 с.


 

П’ять авторів і більше

 

Коррегирующее действие бациллярного пробиотика на иммунную систему животных при экспериментальном дисбактериозе / Г. В. Диденко, Л. А. Сафронова, Е. Г. Шпак [и др.] // Лікарська справа. – 2013. – № 8. – С. 108-116.

 


 

 Без автора

 

Интенсивная терапия в педиатрии / ред. Г. И. Белебезьев. — К. : Здоров’я, 2004. — 588 с.

 

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах : нормативно-техн. матеріал / упоряд. О. В. Ситяшенко. — К. : Задруга, 2004. — 338с. — (Енциклопедія керівника навчального закладу).


 

Багатотомний документ

 

Терапевтична стоматологія : підручник : в 4 т. Т. 2 / ред. М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко. — К. : Здоров’я, 2004. — 400 с. : іл.

 


 

 

Мінцер О. П. Інформаційні технології в охороні здоров’я і практичній медицині : в 10 т. Т. 3. Інформаційні технології в хірургії / О. П. Мінцер, В. З. Москаленко, С. В. Веселий ; ред. О. П. Мінцер. — К. : Вища школа, 2004. — 423 с. : іл.

 


 

Матеріали конференцій, з’їздів

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики і лікування в клініці внутрішніх хвороб», 5-6 лют. 2004 р., Вінниця // Вісник Вінниц. нац. мед. ун-ту. — 2004. — Т.8, № 1. — С. 1-317.

 


 

Шоста університетська науково-практична конференція молодих учених та фахівців, 6 квіт. 2000 р., Вінниця : тези доп. / ВНМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2000. — 37 с.

 


 

Препринти

 

Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).


 

Словники

 

Українсько-російсько-англійський словник з кардіології / І.Ф. Заремба, Г. І. Гурська, Б. М. Лапінський [та ін.] ; ред. В. О. Бобров, М. П. Павловський. — Львів : Світ, 1993. — 101 с.


 

Приходченко К. І. Універсальний словник-довідник : 30000 слів і виразів сучасної української мови / К. І. Приходченко. — Донецьк : Бло, 2006. — 318 с.


 

Атласи

 

Неттер Ф. Атлас анатомії людини : пер. з англ. / Ф. Неттер. — 2-е вид. — Львів : Наутілус, 2004. — 592 с.

 


 

Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Сербген, Л. С. Карамазова, В. П. Руденко, Т. Н. Гонтовая. — Харьков : Колорит, 2006. — 86 с. : цв. ил.

 


 

Законодавчі та нормативні документи

 

Медична статистика : зб. нормат. док. / упрояд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).


 

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» : за станом на 3 лют. 2006 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламент. вид-во, 2006. — 36 с. — (Закони України).


 

Стандарти

 

Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013. – [Чинний від 2013-08-22]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 25 с. – (Національний стандарт України).

 


 

Каталоги

 

Сучасна освіта в Україні — 2005. Офіційний каталог виставки : каталог. — К., 2005. — 70 с.

 


 

Кемпстон М. Распространение Кокрановских доказательств : каталог ресурсов, использующих Кокрановские обзоры. Ч. 2 / М. Кемпстон // Укр. мед. часопис. — 2005. — № 5. — С. 42-55.

 


 

Бібліографічні покажчики

 

Медицина в Україні : біобібліографічний словник. Вип. 2. Друга пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Літери Л-С / Нац. наук. мед. бібліотека України. – К., 2012. – 520 с. – (Медична біографістика).


 

Дисертації

 

Превар А. П. Оптимізація комплексного лікування гострих гнійно-запальних захворювань м’яких тканин : дис. … канд. мед. наук : 14.01.03 / А. П. Превар ; ВНМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2004. — 179 с.

 


 

Автореферати дисертації

 

Громадський Є. О. Реабілітація гормональної функції яєчників у жінок після позаматкової вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01. «Акушерство та гінекологія» / Є. О. Громадський ; Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2004. — 19 с.

 


 

 

Мишанич Г. І. Зміни активності тромбоцитарного гемостазу та показників ліпідного спектру крові в динаміці лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.11 «Кардіологія» / Галина Іванівна Мишанич ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2010. – 24 с.

 


 

 

Патенти

 

Пат. 54884 А Україна, МПК  A 61 K 39/36, A 61 P 37/08. Спосіб імунотерапії алергічних ринітів побутової етіології / Заболотний Д. І., Пухлик Б. М., Нестерчук В. І., Заболотна Д. Д. ; заявник і патентовласник Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України. – № 2002043677 ; заявл. 30.04.2002 ; опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3.

 


 

 

Пат. 91884 Україна, МПК A 61 H 39/04. Спосіб активної профілактики алергічних захворювань / Пухлик Б. М., заявник і патентовласник Пухлик Б. М. – № u201312287 ; заявл. 21.10.2013 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.

 


 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

Запорожан В. М. Фетоплацентарна недостатність при анемії вагітних та стан осморегулюючої функції нирок / В. М. Запорожан, Т. Я. Москаленко, А. І. Гоженко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 2. – С. 63-70.

 


 

Надання екстреної медичної допомоги при акушерських кровотечах в умовах надзвичайних ситуацій / Б. Ф. Мазорчук, В. Г. Чайка,  А. П. Дністрянська, Л. С. Байда // Матеріали наук.практ. конф. «Сучасні погляди і можливості в наданні екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях у Вінницькій області», 2 листоп. 2012 р. – Вінниця, 2012. – С. 118–121.

 


Пристосованість населення України до існування в умовах тиску чинників оточуючого середовища / О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Н. В.  Брезицька [та ін.] // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з’їзду гігієністів України, (Львів, 20–21 верес. 2012 р.). – Львів : Друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012. – С. 470-471.


 

Ульянов В. О. Вплив хронічного стресу на морфофункціональний стан нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамусу / В. О. Ульянов // Вісник морфології. – 2008. – Т. 14, № 1. – С. 151-154.


 

Електронні ресурси

 

Запорожан В. М. Акушерство і гінекологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. мед. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації : у 2 кн. / В. М. Запорожан. — 80 Min / 700 МВ. — Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика). — Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.

 


 

Поліщук В. В. Диспансерне спостереження хворих на ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт [Електронний ресурс] / В. В. Поліщук // Укр. пульмонологіч. журн. — 2008. — №2. — С. 21-24. — Режим доступу до журн. : http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/ upj.htm .

 


 

Numerical pollen dispersion forecasting in central Europe [Electronic Resource] / A. Pauling, K. Zink, H. Vogel [et al.] // At the Crossroads of Research, Practice and Education : European academy of allergy and clinical immunology congress, (Geneva, 16-20 June 2012) : abstracts. – Geneva (Switzerland), 2012. – 1 CD-ROM. – Entitled from the disc label.

 


 

Suzuki M. Automatic measurement of Japanese cedar/cypress pollen concentrations and the numerical forecasting at Tokyo metropolitan area [Electronic Recourse] / M. Suzuki, M. Tonouchi, K. Murayama // 24th Conference on Interactive Information Processing Systems (IIPS), USA, 2008. – Retrieved from URL : https://ams.confex.com/ams/88Annual/techprogram/paper_134718.htm
Укладачі: Сухарєва Л. В., зав. відділу інформаційно-бібліографічної роботи наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І.Пирогова

 

Кравчук Н. М.,  директор наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І.Пирогова