Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підруч. для студентів стомат ф-тів закладів вищ. мед. освіти України / О. Д. Луцик [та ін.] ; ред.: О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський ; рец.: М. С. Пушкар, М. Є. Дзержинський. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 496 с. — (Національний підручник)

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців – гістологів та ембріологів – з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з Примірною програмою з гістології, цитології та ембріології підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спеціальності 221 “Стоматологія”, затвердженою МОЗ України, і сучасними зарубіжними аналогами навчальної літератури. Порівняно з попередніми виданнями у книзі представлено повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книгу збагачено прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в ієрархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності. Для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої медичної освіти, а також викладачів та лікарів.