Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Керівництво з клінічного обстеження терапевтичного хворого та написання історії хвороби = Руководство по клиническому обследованию терапевтического пациента и написанию истории болезни = Guide to case report writing, history taking and physical examination of the therapeutical patient : навч. посіб. для студентів мед. вузів, які навчаються укр., англ. або рос. мовою / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. Ю. М. Мостовий [та ін.]. — 2-ге вид., випр. і допов. — Вінниця : Центр ДЗК, 2016. — 120 с.

Навчальний посібник допоможе студентам-медикам, які навчаються в Україні, отримати практичні навички з обстеження хворого, написання та правильного оформлення історії хвороби. Посібник буде корисним також лікарям і викладачам, які цікавляться оформленням історії хвороби на українській, російській та англійській мовах. Educational manual will help medical students studied in Ukraine to gain practical skills in examination of patients, writing and accuracy of medical history. The manual will be useful as doctors and teachers who are interested in design history in Ukrainian. Russian and English languages. Учебное пособие поможет студентам-медикам, обучающимся в Украине, получить практические навыки по обследованию больного, написанию и правильному оформлению истории болезни. Пособие будет полезно также врачам и преподавателям, интересующимся оформлением истории болезни на украинском, русском и английском язиках.