Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Медична хімія (в таблицях, схемах, питаннях, відповідях, прикладах) : навч. посіб. / О. В. Смірнова [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 136 с.

В даному навчальному посібнику коротко формулюються основні питання курсу медичної хімії з розділів неорганічної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії. Відповіді даються у вигляді коротких формулювань, таблиць, схем, рисунків. Посібник складений згідно з Програмою медичної хімії підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти від 07.10.2016 р. Рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.