Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків : підруч. з електрон. аудіoдод. : у 2 кн. / С. М. Луцак [та ін.] ; ред. С. М. Луцак . — Київ : Медицина, 2019 — . — Кн. 2. : Основи професійного мовлення. — 2019. — 456 с. + аудіододаток on-line.

Національний (міжкафедральний) підручник з електронним аудіододатком укладено у двох книгах згідно зі Стандартизованими вимогами до рівнів володіння українською мовою як іноземною з метою підготовки фахівців за напрямами 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація», а також відповідно до сучасної концепції викладання української мови як іноземної. Лексичний та граматичний матеріал підручника спрямований на формування комплексу компетентностей, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії студента-медика в усній і письмовій формах з огляду на мотиви, цілі та соціальні норми комунікативної поведінки у сферах соціокультурної комунікації (зокрема, на етапі первинної адаптації студента-іноземця в україномовному середовищі). Цьому сприяє використання вправ із електронного аудіододатка. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів, слухачів післядипломної освіти медичних закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України.